Socialistische Partij EUR: ‘Het kind en het badwater’

door Ingezonden op 24/04/2017

in Varia

Post image for Socialistische Partij EUR: ‘Het kind en het badwater’

Terrorisme moet worden bestreden. Als geen ander wil de SPEUR-fractie hiervoor een lans breken. Tegelijkertijd moet de strijd tegen het terrorisme onze belangrijkste waarden, zoals mensenrechten, democratie en rechtsstatelijkheid niet ondermijnen. Wanneer te ver wordt doorgeschoten in de bestrijding van terrorisme en onze belangrijkste waarden in ernstige mate worden aangetast, ondermijnt men de waarden die men beoogt te beschermen.

In het Studentenparlement wordt een voorstel tot wijziging van de Grondwet behandeld, dat tot doel heeft terroristische dreiging of activiteit te voorkomen en te bestrijden. Daartoe stelt de regering een – naar haar mening – nieuw, effectief, snel en flexibel instrument voor.

In tijden waarin de wereld wordt opgeschrikt door internationaal terrorisme en waar afschuwelijke aanslagen realiteit zijn geworden, wordt de wens om de veiligheid en individuele vrijheden in Nederland te beschermen, breed gedragen. Dit betekent echter niet dat de SPEUR-fractie het voorstel juichend ontvangt. Met het ingediende voorstel wordt de indruk gewekt dat toevoeging van een specifiek op terrorisme toegesneden grondwetsartikel noodzakelijk is om een effectief weerwoord te kunnen bieden aan terrorisme. Daar kunnen echter de nodige vraagtekens bij worden geplaatst.

De noodzaak en toegevoegde waarde van het voorstel zijn onvoldoende toegelicht; er wordt voorbijgegaan aan reeds bestaande mogelijkheden. Daarenboven brengt het veranderlijke karakter van noodsituaties met zich mee dat niet alles vooraf voorzienbaar is. Het huidige staatsnoodrecht biedt een flexibel systeem dat – al naar gelang de omstandigheden zulks vereisen – door de overheid kan worden toegepast in buitengewone omstandigheden. Dit voorstel doet afbreuk aan de ‘flexibele crisisbeheersing’. Het voorstel lijkt enkel toegespitst op jihadistisch terrorisme, terwijl dreiging van alle kanten kan komen.

Verontrustend zijn de elementen in het voorstel waardoor de Staten-Generaal buitenspel wordt gezet en het koninklijk besluit de hoofdrol krijgt. Wil de regering zich werkelijk meer macht verschaffen ten koste van de volksvertegenwoordiging?

Daarnaast wordt het mogelijk om uitermate belangrijke grondrechten zoals godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs en eerbiediging van het privéleven te beperken. Maar zorgt het beperken van deze grondrechten nu niet juist voor de ontregeling van de maatschappij die terroristen voor ogen hebben? Ook kunnen in het voorstel mensen vastgehouden worden zonder wettelijke grondslag en zonder mogelijkheid om binnen een redelijke termijn de vrijheidsbeneming te laten toetsen door de rechter. Berechting door speciale gerechten, die tot nu toe niet bestaan in Nederland, wordt mogelijk gemaakt. De Speur vraagt zich af of de regering hiermee een Guantánamo Bay in Nederland wil creëren?

Terrorisme moet bestreden worden, maar laten we daar niet in doorschieten door te vernietigen wat we nu juist willen verdedigen. Er moet uiterst kritisch gekeken worden naar dit voorstel. Wat is noodzakelijk en waar wordt de grens overschreden? Laten we ervoor zorgen dat het kind niet met het badwater wordt weggegooid.

Socialistische Partij Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit is een opiniebijdrage in het kader van het Studentenparlement 2016/2017. Studentenfracties (die een politieke kleur toegewezen hebben gekregen) behandelen een fictief wetsvoorstel, dit keer tot verruiming van de bevoegdheden om bij terrorismebestrijding grondrechten te beperken. Op 19 mei 2017 debatteren de studenten over dit voorstel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

1 SVL 11/05/2017 om 11:44

Beste SPEUR,

Met interesse hebben wij jullie blog gelezen. Vooral het punt over de volksvertegenwoordiging trok onze aandacht. De SVL-Fractie heeft ook vernomen dat de procedure tot het inwerking treden van maatregelen. Onder artikel 103 Grondwet dient de regering bij koninklijk besluit een uitzonderingstoestand uit te roepen, alvorens zij de beschikking krijgt over buitengewone bevoegdheden. Het wetsvoorstel zwijgt over dit punt.

De SVL-fractie acht het omwille van de rechtszekerheid noodzakelijk dat de procedurele maatregelen worden gewaarborgd. Als oplossing zien wij dat er in een koninklijk besluit expliciet benoemd wordt dat er sprake is van een uitzonderingstoestand, alvorens de regering toegang krijgt tot bijzondere maatregelen. Concluderend, er moet dus eerst een uitzonderingstoestand worden ingeroepen voordat er actie mag worden ondernomen. Wat ziet jullie fractie als oplossing?

De SVL-fractie deelt de zorgen over dat de Staten-Generaal slechts de maatregelen ,zoals neergelegd in het koninklijk besluit ,achteraf mogen beëindigen en zich daardoor niet expliciet kunnen uitspreken tegen het inwerkingtreden van een uitzonderingstoestand. Dat gaat ten koste van de volksvertegenwoordiging. Daarom moeten wij samen sterk staan en kritisch naar het wetsvoorstel kijken.

Namens de SVL-fractie,

L. Broekhuizen

Vorige post:

Volgende post: