SPesten alleen met 2/3 meerderheid

door GB op 03/12/2009

in Haagse vierkante kilometer

Het voorstel van Ter Horst om het afdrachtenregime bij de SP te verbieden is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Dan wordt ook het advies van de Raad van State openbaar, samen met het zogenaamde Nader Rapport. Daarin speelde de vraag of het voorstel van Ter Horst onder artikel 63 van de Grondwet valt. Dat artikel eist dat ‘geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal’ bij wet worden geregeld. En dat die wet alleen kan worden aangenomen met ten ministe twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Het motief daarvoor was dat kamerleden er immers nauw bij betrokken zijn. Verder is een algemene regeling natuurlijk ook een garantie dat de onafhankelijkheid van de leden niet via de hoogte van het salaris beperkt kan worden.

De regering vond in eerste instantie dat het verbieden van de overdracht iets anders is dan de geldelijke voorziening zelf. De kantonrechter probeerde destijds prof. Van den Bergh ook met zo’n soort redenering af te schepen. Maar de rechtbank toen en de Raad van State nu zien dat anders. Het is de regering juist om de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordigers te doen. Daarmee begeeft Ter Horst zich in het hart van artikel 63.

Tegen die achtergrond is verdedigbaar dat het daarbij niet alleen gaat om de hoogte van het bedrag, maar ook om andere elementen van de vergoeding die bij wet geregeld moeten worden om te voorkomen dat de onafhankelijkheid van Kamerleden kan worden aangetast. In deze interpretatie valt ook de wijze van uitbetaling onder de reikwijdte van artikel 63 van de Grondwet.

De Raad van State adviseert dan ook dat om wel uit te gaan van toepasselijkheid van artikel 63 Grondwet. De regering heeft het advies overgenomen. Naar het mij voorkomt, heeft de Raad van State gelijk. Zouden ze bij de vraag of een verdrag afwijkt van de Grondwet ook maar zo redeneren…

Vorige post:

Volgende post: