Splitsingswet in ferme taal herbevestigd

door GB op 09/12/2010

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Afgelopen zomer zette het Gerechtshof Den Haag een Europese streep door de verplichte splitsing van energiebedrijven in een stroomleverend deel en een kabeltrekkend deel. Een dergelijke verplichting mag alleen als sprake is van een dwingend algemeen belang, en dat was volgens het hof niet aan de orde. De politiek was duidelijk niet gecharmeerd van deze interventie en ging meteen in cassatie bij de Hoge Raad.

Tegelijkertijd is er met een sneltreinvaart een wetsvoorstel door het parlement geloodst: indiening van het voorstel op 2 september, op 17 november van hetzelfde jaar is de wet van kracht. De interpretatie van Europees recht laat zich natuurlijk niet zomaar door de wetgever corrigeren, maar het gerechtshof had ergens een deurtje open laten staan waarvan de wetgever wel de sleutel heeft. Dat deurtje wordt nu met overtuiging opengetrapt. Voor wie zoekt naar aanknopingspunten voor de dialoog tussen rechter en wetgever in actie een mooie casus.

Het hof had in zijn motivering gewezen op de lage status van het verbod tot privatisering, namelijk in een AMvB. Een AMvB zou zonder veel omhaal gewijzigd kunnen worden, aldus het hof. Maar de wetgever blijkt nu dus ook snelheid te kunnen maken. In de Memorie van Toelichting opent de regering met deze klaroenstoot:

Eigendom van en rechten op een net, en aandelen in een netbeheerder, berusten thans direct of indirect binnen de overheidskring. Deze wetswijziging strekt tot een verduidelijking, herbevestiging en bestendiging van deze rechtssituatie op het niveau van een wet in formele zin, overeenkomstig de lijn die door regering en Staten-Generaal eerder is vastgesteld.

Waarna uiteraard de wenselijkheid en rechtmatigheid van de Splitsingswet zelf ook nog weer even gememoreerd wordt. De vraag is nu wat de Hoge Raad gaat doen. Dwars op de Staat? Dwars op het gerechtshof? Of in deze nieuwe wet een reden zien om te buigen voor een weloverwogen en actuele interpretatie van het Europese recht van de wetgever?

1 maartje 10/12/2010 om 13:58

Relevant bij dat laatste is dat de Europese wetgever vrijwel dezelfde motivering heeft gebruikt voor eigendomsontvlechting van transmissiesysteembeheerders als de Nederlandse wetgever ten aanzien van distributiesysteembeheerders:

“Zonder een effectieve scheiding van netten van productie-en leveringsactiviteiten („effectieve ontvlechting”) bestaat het inherente risico van discriminatie, niet alleen bij de exploitatie van de netten, maar ook wat de stimulansen voor verticaal geïntegreerde bedrijven betreft om op toereikende wijze in hun netten te investeren.”,
alsdus recital 9 van de nieuwe elektriciteitsrichtlijn (zie link) en recital 6 van de nieuwe gasrichtlijn, die beiden per 3 maart 2011 in werking treden.

In die richtlijnen zijn wel (zeer zwaar gereguleerde) alternatieven mogelijk voor niet-gesplitste bedrijven. Maar eenmaal gesplitst blijft gesplitst. Dit staat geheel los van de vraag of de netten geprivatiseerd zijn en geldt dus ook voor nu vrij verhandelbare aandelen in netbeheerders (Groot-Britannië heeft bijvoorbeeld een beursgenoteerde transmissiesysteembeheerder).

Heeft de Europese wetgever hiermee in strijd met het verdrag (vrij verkeer van kapitaal) gehandeld? De vraag is dus ook of de Hoge Raad dwars op de Europese wetgever gaat.

Vorige post:

Volgende post: