Stelt het kabinet natuurwetten buiten werking?

door FTG op 17/09/2009

in Haagse vierkante kilometer

Tijdens de algemene beschouwingen kwam de Crisis- en herstelwet aan de orde. De wet is bedoeld om grote projecten sneller tot stand te laten komen om het economisch herstel te bevorderen. Daartoe wordt een aantal vertragende procedurele regels aangepast of terzijde gesteld. Pechtold verwees naar de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel. Eén van de kritiekpunten was volgens hem dat het wetsvoorstel natuurwetten terzijde zou schuiven. Ook Marianne Thieme wees erop dat de wet indruist tegen natuurwetten.

Ik was daar nogal verbaasd over. Welke natuurwetten? De gravitatiewetten van Newton? Zou de Crisis- en herstelwet met zich meebrengen dat bij de projecten waar de wet betrekking op heeft het voor voorwerpen verboden is naar beneden te vallen? De wet van het behoud van energie? Worden op grond van de wet de machines bij die bouwprojecten aangedreven met een perpetuum mobile? Is wellicht de tweede wet van de thermodynamica buiten werking gesteld?

Ik denk dat Pechtold en Thieme de wetgever iets te veel macht toedichten. Ik denk ook dat de Raad van State in dit verband niet heeft geschreven over natuurwetten, maar over natuurbeschermingswetten.

1 AdM 17/09/2009 om 19:50

Hoogst waarschijnlijk beoogt het kabinet de Wet van Murphy en de Wet van behoud van ellende buiten werking te stellen. Dat lijkt me eerder te prijzen dan te laken.

2 SV 19/09/2009 om 16:16

Darwin zei: “If the misery of the poor be caused not by the laws of nature, but by our institutions, great is our sin.” Misschien laat het kabinet het liever niet over aan de natuur?

3 Anonymous 23/09/2009 om 22:08

@AdM
Dat is maar de vraag. Het wetsvoorstel is nogal een samengeraapt zootje en gaat m.i. voorbij aan de echte problemen rond besluitvorming. Besluiten worden vaak slecht voorbereid en de besluitvorming zelf duurt lang. Nee, het is makkelijker de rechtsbescherming van de burger nog verder te beperken, zodat gebrekkige besluiten alsnog uitgevoerd kunnen worden!

Het projectuivoeringsbesluit voor nieuwe woningen wordt een bijzonder integraal besluit. Eens kijken welke gemeenteraad een dergelijk aandurft…

Het verbod voor andere bestuursorganen -muw de centrale overheid- om beroep aan te tekenen tegen besluiten is ronduit treurig. Zeker gelet op de motivering in de MvT. Over de mogelijkheden om bij AmvB af te wijken van wetten(!) heb ik dan nog niet.

Kortom 'prijzen' kan ik het voorstel niet. Het wetrsvoorstel is een zielloos vanuit Den Haag bedacht product.
Dit kunnen de decentrale overheden ook nog implementeren samen met andere geringe wijzigingen in wet en regelgeving, zoals Wro, Activiteitenbesluit, Waterwet, Wabo, Dienstenwet en Wet dwangsom.

Laten we maar weer terugvallen op het natuurrecht…

4 Anonymous 28/09/2009 om 09:41

wat flauw…….

5 Henk 28/09/2009 om 13:55

Anoniem, dat is pas flauw.

Vorige post:

Volgende post: