Stop de schandelijke discriminatie van mannen!!

door FTG op 13/05/2009

in Uncategorized

Op 7 mei 2009 deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak in hoger beroep ingesteld door een docente die weigerde handen te schudden met mannen omdat dit volgens haar in strijd is met de Islam. De Commissie Gelijke Behandeling had in deze kwestie al eerder een uitspraak gedaan. Het betrof hier een docente die in tijdelijke dienst was bij een openbare vmbo-school met een zeer hoog percentage allochtone leerlingen. Een jaar voor haar aanstelling afliep ging zij op vakantie. Tijdens haar vakantie werd zij kennelijk vermanend toegesproken, vanwege haar libertijnse en verderfelijke gewoonte mannen de hand te schudden. Zij keerde daarop terug naar Nederland, vastbesloten om deze smeerpijperij niet langer voort te zetten. Zij stuurde een e-mail naar al haar collega’s met de mededeling dat handen schudden met haar tot het verleden behoorde. De school schorste haar daarop en ontsloeg haar nog weer later, omdat de school van mening was dat haar houding in strijd was met een belangrijk doel van de school, namelijk het “het bijbrengen van respectvolle omgangsvormen”, onder andere met behulp van een “uniforme begroetingswijze”. De uniforme begroetingswijze is volgens de school van belang omdat de school anders zal “segmenteren”.

Het is eigenlijk al heel vermoeiend dat dit soort situaties tot juridische procedures leidt. Die docente weet dat ze op een openbare school werkt. Als je dan om godsdienstige redenen plotseling geen handen meer wilt schudden met mannen (ook al verbiedt de Koran dit overigens niet voor zover ik weet), neem dan ontslag en ga ergens anders werken waar dit geen problemen oplevert. Maar die school doet natuurlijk ook moeilijk; laat haar een jaar geen handen geven, wat maakt het uit? Hoe vaak geven leerlingen op de middelbare school hun docent überhaupt een hand?

Maar goed, dan de juridische kant van de zaak. Iemand ontslaan vanwege de weigering handen te schudden wordt gezien als het maken van indirect onderscheid op grond van godsdienst. De Algemene wet gelijke behandeling staat dit toe als het doel van het onderscheid legitiem is. Het doel van de school was het bijbrengen van respectvolle omgangsvormen. Bovendien moet het middel dat gehanteerd wordt om dat doel te bereiken (verplicht handen schudden) geschikt en noodzakelijk zijn. De Commissie gelijke behandeling oordeelde dat het doel legitiem was, maar dat niet aan het geschiktheidscriterium was voldaan: “het nastreven van respectvolle omgang met behulp van een uniforme begroetingswijze die niet door iedereen als respectvol wordt beschouwd, is niet geschikt om die respectvolle omgang te bereiken.”

De school ontsloeg de docente toch. Dat kan, omdat de uitspraken van de commissie niet bindend zijn. De docente startte toen een procedure bij de bestuursrechter, waarop de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgde. De Raad komt tot de conclusie dat het middel wel geschikt is: “In de gegeven omstandigheden is de Raad van oordeel dat een zo veel groter gewicht toekomt aan het belang van de school om ter voorkoming van segregatie en ter bevordering van de duidelijkheid in een multiculturele schoolgemeenschap uniformiteit op de wijze, zoals dat is gebeurd, te stellen boven diversiteit, dat de uniformiteit in begroetingswijze passend en noodzakelijk is te achten.”

Het verschil in uitkomst is te verklaren door het rijkelijk onduidelijke criterium van de Algemene wet gelijke behandeling (ook de artikelen 1 en 6 van de Grondwet lijden overigens aan dat euvel). Aangezien de Wet geen eenduidig toe te passen juridisch criterium geeft, valt er nauwelijks aan te ontkomen om bij de toepassing daarvan morele of politieke oordelen te vellen. Dergelijke oordelen liggen uiteindelijk ook ten grondslag aan de uitspraken van de Commissie en van de Centrale Raad. Het verschil in die oordelen leidt dan ook tot de verschillende uitkomsten.

Dat je met deze criteria met een beetje goede wil echt alle kanten op kunt redeneren, blijkt ook uit een ander punt dat in de uitspraak van de Commissie een rol speelde. Het probleem met de houding van de docente is dat het weigeren om mannen de hand te schudden zelf ook een vorm van ongelijke behandeling is. Het betreft namelijk discriminatie van mannen. Dat was in casu echter geen probleem voor de Commissie, omdat de docente bereid was helemaal niemand meer, dus ook vrouwen niet, een hand te geven. Zodoende worden mannen dus ook niet meer gediscrimineerd. Gelukkig maar!

1 Anonymous 13/05/2009 om 19:27

Ik begrijp dat het niet schudden van de handen van vrouwen niets te maken heeft met de godsdienst. Wat dat betreft wordt er dus geen indirect onderscheid gemaakt op basis van godsdienst. Daarvoor kan dus gewoon ontslagen worden.

2 RML 27/05/2009 om 15:54

Het schudden van handen is blijkens deze zaak een handeling die helemaal niet zo geaccepteerd is. En niet alleen bij het islamitische volksdeel maar ook bij een deel van het autochtone volksdeel is handschudden helemaal niet zo “in” als de CRvB ons doet geloven.

Ook ik, autochtoon en man, probeer zo min mogelijk mensen de handen te schudden. Niet omdat ik die mensen niet respecteer maar omdat ik van mening ben dat er ook op andere manieren op respectvolle, maar misschien meer introverte, wijze begroet kan worden.

Kunnen we in de tussentijd ook af van het eeuwige 1x-2x-3x zoenen op wangen?

Vorige post:

Volgende post: