Europese Unie

Een ‘Europese Awb’? De Commissie heeft er nog steeds geen zin in

door AM 18/07/2018

Het Europees Parlement (EP) en de Europese Ombudsman pushen al jaren de agenda van een ‘Europese Algemene wet bestuursrecht (‘Europese Awb’)’. De instellingen van de Europese Unie hebben hoge rechtsstatelijke ambities, bedienen zich van overvloedige retoriek rond openheid naar de Europese burger toe, maar kennen tot op de dag van vandaag geen algemene regels van […]

Lees verder →

Europese verordeningen en het Burgerlijk Wetboek

door RdG 06/12/2017
Thumbnail image for Europese verordeningen en het Burgerlijk Wetboek

Afgelopen november kwamen wetenschappers, wetgevingsjuristen en praktijkjuristen bijeen om de 25e verjaardag van het Burgerlijk Wetboek te vieren. Tijdens het congres 25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek, met het oog op de toekomst discussieerden zij over thema’s als schadebegroting in massazaken, digitalisering en het nog altijd niet ingevoerde Boek 9 over intellectuele eigendom. Aan deze lijst […]

Lees verder →

Valt er nog iets te kiezen?

door RdG 20/11/2013
Thumbnail image for Valt er nog iets te kiezen?

De inzet van de kantonrechter wordt in Nederland gekoesterd en is in juli 2011 verder uitgebreid. Op een laagdrempelige en toegankelijke manier kan men relatief eenvoudige geschillen op het gebied van arbeid, huur, consumentenkoop en vorderingen tot 25.000 euro aan de kantonrechter voorleggen. Hier ligt een mooie taak voor verzekeraars om burgers en bedrijven tegen […]

3 reacties Lees verder →

Succes met subsidiariteit

door LD 10/09/2013
Thumbnail image for Succes met subsidiariteit

Het was en is een van de kroonjuwelen van het Verdrag van Lissabon: de subsidiariteitstoets die nationale parlementen kunnen uitvoeren op voorstellen van de Europese Commissie. Met deze toets zouden nationale parlementen de machtshonger van Europa kunnen bedwingen en de al te enthousiaste Commissie kunnen terugfluiten. De toepassing van de subsidiariteitstoets in de afgelopen jaren […]

11 reacties Lees verder →

Opgeheven vinger en eigen boezem

door RdG 27/03/2013

Op 6 maart jl. stuurde minister Timmermans, samen met zijn Deense, Duitse en Finse collega’s een brief aan Commissie-voorzitter Barroso. Daarin onderstrepen zij het belang van het beschermen van het Europese project als waardengemeenschap, juist in tijden van euroscepsis en financiële malaise. Zij schrijven: ‘As you very rightly stated in your State of the Union Address, there […]

9 reacties Lees verder →

Hongarije tart EU

door JWvR 13/03/2013

Hongarije blijft de wereld tergen. Ondanks druk vanuit de EU en de VS, nam het Hongaarse parlement afgelopen maandag een pakket constitutionele amendementen aan dat volgens critici (zie hier en hier) op onderdelen op flagrante wijze in strijd is met rechtsstatelijke beginselen. Eerder was de grondwet zelf mikpunt van kritiek. Deze grondwet, die van kracht […]

3 reacties Lees verder →

Geert en het referendum

door CM 06/02/2013
Thumbnail image for Geert en het referendum

Afgelopen dinsdag debatteerde Geert Wilders met Diederik Samsom over Europa en over de kwestie of er in Nederland een referendum moet worden gehouden over de vraag of ons land uit de Europese Unie moet treden. Geert vroeg Diederik nog eens na te denken over zo’n referendum. Diederik gaf een antwoord waarvan hij later wellicht spijt […]

1 reactie Lees verder →

Vliegen tussen Scylla en Charybdis

door RdG 22/11/2012
Thumbnail image for Vliegen tussen Scylla en Charybdis

Op 23 oktober bevestigde het Hof van Justitie opnieuw dat passagiers recht hebben op compensatie bij landurige vertraging van hun vlucht. Dit had het Hof eerder beslist in zijn “Sturgeon”-uitspraak van 19 november 2009. Op dat arrest kwam veel kritiek: het Hof zou z’n boekje te buiten zijn gegaan. In deze bijdrage bespreek ik eerst hoe […]

1 reactie Lees verder →

Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

door RdG 27/09/2012
Thumbnail image for Afmars van het voorstel voor een Gemeenschappelijk Kooprecht?

Al jaren wordt – onder leiding van de Europese Commissie – nagedacht en onderhandeld over vorm, inhoud en wenselijkheid van één Europees systeem van contractenrecht naast de 27 nationale rechtsstelsels. Sommigen zien een volwaardig Europees Burgerlijk Wetboek gloren aan de horizon. Hesselink schreef in 2004, bij de presentatie van het Action plan on European contract law dat weliswaar […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/01/2012
Thumbnail image for Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton behandelt de regel in de ontwerpconstitutie die bepaalt dat de Federale overheid bevoegd is om wetten te maken ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden die haar in de constitutie zijn gegeven. De ontwerpconstitutie bepaalt verder dat deze wetten van voorrang hebben ten opzichte van de wetten van individuele staten, zolang eerstgenoemde maar in overeenstemming […]

Lees verder →