Federalist Papers

Federalist Papers no. 41: General View of the Powers Conferred by the Constitution

door JAdB 08/01/2017
Thumbnail image for Federalist Papers no. 41: General View of the Powers Conferred by the Constitution

Dat staande legers “een dingetje” waren voor de Founding Fathers blijkt ook weer uit Federalist Paper nummer 41. Nummers 8, 24, 25, 26, en 29 gingen er al over. James Madison herhaalt het bekende stramien: een staand leger is nu eenmaal nodig om de Verenigde Staten te beschermen tegen binnenlandse en buitenlandse gevaren. De volksvertegenwoordiging […]

Lees verder →

Trump en Hamilton

door JAdB 11/11/2016
Thumbnail image for Trump en Hamilton

Dit blog heeft een innige band met Amerika. Het is ooit opgericht ten behoeve van de bespreking van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de bespreking van alle Federalist Papers is een langlopend project. Deze thema’s komen samen in de verkiezing van Trump als president van de Verengide Staten; zij mag hier dan ook niet onbesproken blijven. […]

1 reactie Lees verder →

Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

door JAdB 23/05/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 39 – Conformity of the Plan to Republican Principles

Dit paper begint met de vaststelling dat het plan voor de nieuwe constitutie een republiek karakter moet hebben. Zo niet, dan moet het worden verlaten. Madison verstaat onder republiek: een natie waarin de overheid haar macht direct of indirect ontleent aan het volk. Degenen die deze macht daadwerkelijk uitoefenen dienen dus verkozen te worden door […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 38 – The same subject continued, and the incoherence of the objections to the new plan exposed

door JAdB 29/01/2014
Thumbnail image for Federalist Papers no. 38 – The same subject continued, and the incoherence of the objections to the new plan exposed

De tegenstanders van de voorgestelde constitutie van de VS gingen, net zoals de schrijvers van de Federalist Papers, verscholen achter kleurrijke pseudoniemen: Brutus, Cato, The Federalist Farmer. De boodschap die uit die pseudoniemen opgemaakt kan worden is duidelijk: zuiver in de leer (Cato), tegen overheersing (Brutus), en voor het volk (Federalist Farmer).  Hoe mooi het […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 37 – Concerning the Difficulties of the Convention in Devising a Proper Form of Government

door JAdB 29/11/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 37 – Concerning the Difficulties of the Convention in Devising a Proper Form of Government

Misschien is een fatsoenscommissie nog niet eens zo’n slecht idee. Madison constateert dat belangrijke zaken vaak niet worden onderworpen aan een zorgvuldige beschouwing. Integendeel zelfs. Naarmate het belang van de te bespreken kwestie toeneemt, vermindert de vereiste zorgvuldigheid (“the spirit of moderation”). Dat belangrijke kwesties worden beoordeeld en afgehandeld aan de hand van de onderbuik […]

1 reactie Lees verder →

Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 16/10/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

In het sluitstuk over de belastingen bespreekt Hamilton nog een aantal andere bezwaren tegen de bevoegdheden van de federale overheid op dit terrein. Uiteindelijk komt het punt van Hamilton er op neer dat de federale overheid voldoende middelen moet hebben om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. Hamilton gebruikt in dat verband het woord energy. De […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 35 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 02/10/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 35 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton houdt ook in dit paper vast aan een (in beginsel) ongelimiteerde macht voor de federale overheid om belastingen te heffen. Hij trekt zijn betoog echter breder: hij gaat in op het democratisch gehalte van belastingwetgeving. Aan de federale bevoegdheid om belastingen te heffen werd namelijk wel tegengeworpen dat het Huis van Afgevaardigden te weinig […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 34 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/09/2013
Thumbnail image for Federalist Papers no. 34 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

In dit paper wil Hamilton aantonen dat staten voldoende belasting kunnen heffen. Dat ligt hem aan twee dingen. Enerzijds hebben staten de exclusieve bevoegdheid om importheffingen op te leggen. Volgens Hamilton is dat de grootste bron van inkomsten, dus aan die zijde van de balans zit het wel goed. Aan de uitgavenkant zit het ook […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 04/01/2012
Thumbnail image for Federalist Papers no. 33 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

Hamilton behandelt de regel in de ontwerpconstitutie die bepaalt dat de Federale overheid bevoegd is om wetten te maken ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden die haar in de constitutie zijn gegeven. De ontwerpconstitutie bepaalt verder dat deze wetten van voorrang hebben ten opzichte van de wetten van individuele staten, zolang eerstgenoemde maar in overeenstemming […]

Lees verder →

Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB 01/07/2011
Thumbnail image for Federalist Papers no. 32: Concerning the General Power of Taxation (continued)

Federalist Paper 32 is een echt juristenpaper. Smullen geblazen dus? Nou, dat ook weer niet. Hamilton gaat ditmaal namelijk in op de verdeling van bevoegdheden van belastingheffing. In hoeverre berusten die bij de staat en in hoeverre berusten die bij de federale overheid? Hamilton beantwoordt deze vraag door de, mede door hemzelf opgestelde tekst van de Constitution grammaticaal […]

Lees verder →