Grondwet in plaatjes

De Grondwet in plaatjes: artikel 60

door LD 30/05/2010

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 48

door LD 28/05/2010

Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt mede door hem ondertekend. De koninklijke besluiten waarbij de overige ministers en de staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, worden mede door de minister-president ondertekend.

Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 120

door LD 26/05/2010

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: Artikel 20 lid 3

door MD 28/04/2010

3. Nederlanders hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 31

door LD 26/04/2010

1. Een benoemde Koning kan krachtens erfopvolging alleen worden opgevolgd door zijn wettige nakomelingen. 2. De bepalingen omtrent de erfopvolging en het eerste lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op een benoemde opvolger, zolang deze nog geen Koning is.

Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 16

door LD 24/04/2010

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 18

door LD 22/04/2010

1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan. 2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 36

door FTG 24/02/2010

De Koning kan de uitoefening van het koninklijk gezag tijdelijk neerleggen en die uitoefening hervatten krachtens een wet, waarvan het voorstel door of vanwege hem wordt ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Lees verder →

De Grondwet in plaatjes – Artikel 57

door JAdB 12/02/2010

De incompatibiliteiten zijn geregeld in artikel 57 van de Grondwet: 1.Niemand kan lid van beide kamers zijn. 2.Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 3.Niettemin […]

1 reactie Lees verder →

De Grondwet in plaatjes: artikel 115

door Redactie 05/12/2009

Ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid, bedoelde geschillen kan administratief beroep worden opengesteld. [op het plaatje ziet men een secretaresse. Mijns inziens een goed voorbeeld van een administratief beroep]

2 reacties Lees verder →