Raad van State

TvCR-stelling: toetsing Vreemdelingkamer in bestuursrechtelijk perspectief

door FTG 19/02/2017
Thumbnail image for TvCR-stelling: toetsing Vreemdelingkamer in bestuursrechtelijk perspectief

De taak van de rechter is het spreken van recht en niet het maken van algemene regels. Evenmin is het de taak van de rechter bestuurlijke beslissingen te nemen. Dat is althans het klassieke uitgangspunt, maar iedereen weet dat het zo eenvoudig niet ligt. Soms maakt de rechter wel algemene regels en soms oefent hij […]

Lees verder →

TvCR-stelling: toetsing Vreemdelingkamer in mensenrechtelijk perspectief

door Ingezonden 18/02/2017
Thumbnail image for TvCR-stelling: toetsing Vreemdelingkamer in mensenrechtelijk perspectief

Hoe intensief moet een bestuursrechter individuele besluiten toetsen? En kan het antwoord op deze vraag anders luiden ingeval er mensenrechten in het geding zijn? Over de intensiteit van de bestuursrechtelijke toets kan worden getwist; ideeën hierover zijn onder meer afhankelijk van tijd en plaats. De tweede vraag lijkt mij gemakkelijker te beantwoorden. Ja, mensenrechten en […]

Lees verder →

Een lesje staatsrecht van de Raad van State

door CM 21/12/2012
Thumbnail image for Een lesje staatsrecht van de Raad van State

Geen eigen portefeuille en ook geen eigen geld. Het kabinet had erg te doen met de ministers Blok en Ploumen, respectievelijk voor Wonen en Rijksdienst en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Omdat deze bewindslieden, net als de rest van het kabinet-Rutte II, pas werden benoemd toen de algemene begrotingswetsvoorstellen allang bij de Tweede Kamer waren […]

2 reacties Lees verder →

Raad van State publiceert Jaarverslag 2.0

door MN 05/04/2012
Thumbnail image for Raad van State publiceert Jaarverslag 2.0

Vanochtend heeft de Raad van State zijn Jaarverslag over 2011 gepresenteerd. Anders dan in de voorgaande jaren is het verslag niet in boekvorm, maar uitsluitend als website uitgebracht. Misschien is daar wel voor gekozen omdat de jaarverslagen de afgelopen jaren steeds dikker werden, en is dit de bescheiden bijdrage van de Raad van State aan […]

3 reacties Lees verder →

Herhaalde advisering door de Raad van State

door MN 02/02/2012
Thumbnail image for Herhaalde advisering door de Raad van State

Op woensdag 1 februari had de nieuwe vice-president van de Raad van State Donner zijn eerste werkdag. Ik stel me zo voor dat hij, nadat hem de fietsenstalling en de koffieautomaat waren gewezen, zijn eerste dossier in handen kreeg. Wellicht ging het om het te verwachten verzoek van de Eerste Kamer om voorlichting over het […]

5 reacties Lees verder →

Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

door MN 29/11/2011
Thumbnail image for Dubbele taak Raad van State is zo gek nog niet

Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2012, heeft de Tweede Kamer de motie-Taverne aangenomen. Adviseren over wetgeving en het beslechten van geschillen zijn verschillende taken die, volgens de motie, niet in één orgaan behoren te zijn ondergebracht. Door dat wel te doen riskeert Nederland een veroordeling […]

10 reacties Lees verder →

Raad van State gaat om, maar maakt het wel moeilijk

door JAdB 01/11/2011

Het was al voorspeld: ook de Raad van State gaat ervan uit dat het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule “in beginsel” leidt tot verschoonbaarheid van eventuele termijnoverschrijdingen (ABRvS 21 september 2011, AB 2011/299). Ik zal zometeen mijn kritiek op deze – op zichzelf welkome – uitspraak spuien. Eerst even een korte introductie. Tegen de meeste besluiten staan de mogelijkheid […]

6 reacties Lees verder →

Donner naar de Raad van State

door MN 07/07/2011

De krant van wakker Nederland heeft van “bronnen” vernomen dat de ministerraad morgen de huidige minister van Binnenlandse Zaken zal voordragen als vice-president van de Raad van State. Teken aan de wand zou zijn dat de voordracht niet, zoals de wet dat vergt, wordt opgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken (Donner) maar door de […]

7 reacties Lees verder →

Over projectuitvoeringsbesluiten en van rechtswege schorsing

door JAdB 29/06/2011

Als een belanghebbende het niet eens is met een besluit (bijvoorbeeld een vergunningverlening) kan hij daartegen in bezwaar en in beroep. Die rechtsmiddelen schorsen echter niet de werking van het besluit. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een houder van een bouwvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning) gewoon mag bouwen, ook al loopt er een bezwaar-/beroepsprocedure tegen die vergunning. […]

3 reacties Lees verder →

Afscheidsrede van de onderkoning

door GB 19/04/2011
Thumbnail image for Afscheidsrede van de onderkoning

De onderkoning van Nederland heeft voor het laatst gesproken. Als onderkoning, tenminste. Niet het door Wilders gewenste ontslag, maar het bereiken van de 70-jarige leeftijd doet hem de das om. In zijn laatste Algemene Beschouwingen spreekt hij land en volk nog een keer toe. Zijn Algemene Beschouwingen lenen zich voor velerlei analyse. Wat zou Herman het afgelopen jaar […]

1 reactie Lees verder →