Staatsregeling in plaatjes

De Staatregeling van het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 18

door JAdB 28/04/2011

Ieder burger heeft regt om rnet zyne medeburgers te vergaderen ter onderlinge vóórlichting, ter opwekking van vaderlandsliefde en ter naauwer verbintenis aan de staatregeling zonder dat nogthands de constitutioneele gezelschappen als zoodanigen, met elkanderen over staatszaken briefwisseling houden, geschreven aanklagten ontvangen, by stemming besluiten of by wyze van corporatie eenige openbaare daad zullen verrigten.

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling van het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 17

door JAdB 10/11/2010

Elk ingezeten kan zig by request, addrès of met andere voordragt vervoegen by zoodanige magten, waar hy zal geraaden oordeelen. Alle vóórdragten zullen persoonlyk en niet gezamenlyk geschieden, tenzy door lichaamen, wettig zaamgesteld en als zoodanigen erkend en wel alsdan over onderwerpen, die tot derselver erkende werkzaamheden behooren.

2 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 16

door JAdB 15/04/2010

Ieder burger mag zyne gevoelens uiten en verspreiden op zoodanige wyze, als hy goedvind, des niet strydig met het oogmerk der maatschappy. De vryheid der drukpers is heilig, mids de geschriften met den naam van uitgever, drukker of schryver voorzien zyn. Dezen allen zyn ten allen tyde aanspraaklyk voor alle zoodanige bedryven door middel der […]

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 15

door JAdB 02/02/2010

Ambten en bedieningen zyn lastgevingen der maatschappy voor eenen bepaalden tyd. Zy zyn noch erflyk noch vervreemdbaar noch byzondere voorrregten van hun, die ze waarnemen. De keus van den eenen burger boven den ander is alleenlyk gegrond op meerdere deugt en bekwaamheden.

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 14

door JAdB 29/01/2010

Alle magt of gezag door het volk aan zyne vertegenwoordigers verleend, is slechts by volmagt. De uitoefening van dat gezag word gewyzigd door de staatsregeling.

4 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 12

door JAdB 25/12/2009

Aan deze vertegenwoordigende magt zyn alle bewindvoerende lichaamen ondergeschikt en verandwoordlyk.

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 11

door JAdB 23/12/2009

Het [Bataafsche Volk] verkiest, ten dien einde zyne vertegenwoordigers, die in deszelfs naam voor de gemeenschaplyke belangen waaken en ten allen tyde aan hetzelve verandwoordelyk zyn.

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 10

door JAdB 11/12/2009
Thumbnail image for De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 10

Het Bataafsche volk, zyne belangen in persoon niet kunnende waarnemen, verkiest daartoe by onderlinge overeenkomst eene geregelde staatsform en wel eene volksreegering by volksvertegenwoordiging.

2 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 9

door JAdB 03/12/2009

Het oppergezag is het regt der gantsche maatschappy over elk haarer leden over het grondgebied, dat zy beslaan en over alle voorwerpen, waarin hunne belangen betrokken zyn. Hetzelve is één, ondeelbaar, onvervreemdbaar. Geen lid, geen gedeelte der maatschappy, kan zig het oppergezag aanmaatigen. Hetzelve is de bron van alle openbaare magten.

0 reacties Lees verder →

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 7

door JAdB 29/11/2009

Niemand is een goed burger, dan die de huislyke pligten in onderscheiden stand, waarin hy moge gesteld zyn, zorgvuldiglyk uitoefent en voords in alle opzigten, aan zyne maatschappylyke betrekkingen voldoet.

0 reacties Lees verder →