TvCR

Nieuw nummer TvCR (2017/4)

door STKR 12/11/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/4)

In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht een artikel van Niels Jak over de binding van semipublieke instellingen aan het EU-Grondrechtenhandvest. Door de voortdurende verschuiving van de uitvoering van publieke taken naar semipublieke instellingen en de daarmee gepaard gaande uitbesteding van publieke-taakbehartiging aan private actoren, is het de vraag in hoeverre de eisen […]

Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2017/3)

door STKR 02/09/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/3)

Het zomernummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Joost Westerweel en Frank van Tienen over het gemeentelijke referendum in de praktijk. Tegen de achtergrond van de groeiende, maar tegelijkertijd omstreden betekenis van het referendum op nationaal niveau, constateren de auteurs dat op lokaal niveau al geruime tijd volop gebruik […]

Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2017/2)

door STKR 14/05/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/2)

Het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gert Jan Veerman, die ingaat op de aloude bewering dat amendementen de kwaliteit van Nederlandse wetgeving aantasten. Na een schets van de constitutionele betekenis van het amendementsrecht gaat hij aan de hand van nieuw empirisch onderzoek na in welke gevallen amendementen […]

Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2017/1)

door STKR 25/01/2017
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2017/1)

Het januari-nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gerhard Hoogers en Gohar Karapetian over de binding van Koninkrijksorganen aan de nationale grondrechten. Dit blijkt, anders dan ten aanzien van verdragsrechtelijke mensenrechten, minder vanzelfsprekend dan wellicht gedacht. Aan de hand van een analyse van de wordingsgeschiedenis van de huidige Koninkrijksconstitutie, […]

Lees verder →

TvCR-stelling: Over een formele norm, een materieel beginsel en een slecht plan

door STKR 03/12/2016
Thumbnail image for TvCR-stelling: Over een formele norm, een materieel beginsel en een slecht plan

Leenknegt is een slimme man. Hij formuleert de stelling voor deze rubriek zo: de voorstellen om fractie-afsplitsing te ontmoedigen ‘raken’ ‘niet aan de essentie van het individuele en vrije mandaat.’ Daarmee heeft hij het debat meteen gewonnen, want deze stelling klopt natuurlijk. Artikel 67 lid 3 Gw bevat in de kern slechts een lastverbod dat […]

Lees verder →

TvCR-stelling: Het nóg vrijere mandaat van een zetelrover

door STKR 02/12/2016
Thumbnail image for TvCR-stelling: Het nóg vrijere mandaat van een zetelrover

Een kwestie die de leden van de Tweede Kamer de laatste tijd nogal bezig houdt, is het ontstaan van nieuwe fracties tijdens een zittingsperiode, als gevolg van afsplitsingen. De Kamer kent zeventien fracties, waarvan er zes afsplitsingen zijn van de fracties die na de laatste verkiezingen in de Kamer kwamen. Vier van die tussentijds ontstane fracties zijn ‘eenpitters’, […]

3 reacties Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2016/4)

door STKR 15/11/2016
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2016/4)

Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uit! Voor het hoofdartikel tekenden twee auteurs die als MD en MN ook op dit blog actief zijn: Michiel Duchateau en Mentko Nap van de RUG. In hun artikel analyseren zij de consequenties van de Europese Unie voor de nationale verhoudingen en concluderen ze dat de […]

Lees verder →

TvCR-stelling: klein beginnnen met Bestuursrechtelijk Hof is nooit verkeerd

door Redactie 29/10/2013
Thumbnail image for TvCR-stelling: klein beginnnen met Bestuursrechtelijk Hof is nooit verkeerd

Het voornemen uit het regeerakkoord met betrekking tot de integratie van de hoogste bestuursrechterlijke colleges verdient alle lof, maar gaat niet ver genoeg; in het bestuursrecht zou ook een cassatiemodel moeten worden ingevoerd. De bedoeling van de stelling is duidelijk: invoering van een algemene mogelijkheid van cassatie in het bestuursrecht, met als doel het verzekeren […]

Lees verder →

TvCR-stelling: Tavernes voorstel van rijkswet

door Ingezonden 22/07/2013
Thumbnail image for TvCR-stelling: Tavernes voorstel van rijkswet

Het rijkswetsvoorstel van Taverne behelst een wenselijke wijziging van art. 93 en 94 van de Grondwet. Mr. C.B. Modderman betwist deze stelling Ik ben tegen deze stelling. In het hierna volgende zal ik uiteenzetten waarom. Joost Taverne, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, heeft op 6 september 2012 een voorstel van rijkswet ingediend […]

3 reacties Lees verder →

Nieuw nummer TvCR (2012/2)

door Redactie 12/04/2012
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2012/2)

Het tweede nummer van de derde jaargang van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uitgekomen. Abonneren & bestellen kan hier. Inhoud van dit nummer: A.J. Nieuwenhuis levert een bijdrage aan de nog altijd aan populariteit winnende ‘kernrechtenbenadering’ van grondrechten. Maar voegt het wat toe aan de reeds bestaande eis van proportionaliteit waarbinnen de ‘ingrijpendheid’ van […]

Lees verder →