The federalist papers no. 18 The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the Union (Continued)

door GB op 05/01/2010

in Varia

Het noodlot van de Amerikaanse Confederatie kon volgens Hamilton en Madison uit de geschiedenis worden afgeleid. Er zijn immers al eerder confederaties ten onder onder gegaan, bijvoorbeeld de samenwerkingen van vrije steden in de Griekse Oudheid. In paper 18 wijst Publius op de Achaeïsche Bond en op de Amphictionie van Delphi. [De samenvatting hieronder is gebaseerd op de paper zelf. Of die nog strookt met de laatste stand van de wetenschap laat ik graag aan anderen.]

In een Amphictionie bleven de steden soeverein en hadden ze gelijke stemmen in de Amphictionenraad. Die raad had alle benodigde bevoegdheden voor het behoud van de steden en voor het behoud van de tempel. Op papier zag het er allemaal goed uit. Maar de praktijk bleek desastreus. De confederale gezagsdragers werden benoemd en aangestuurd door de steden, en werden door die steden dan ook gezien als verlengstuk van hun eigen belang. Gevolg daarvan was dat de machtige steden over de minder machtige gingen heersen. Zelfs in tijden van oorlog bleef interne twist tussen de groten over de ruggen van de kleintjes aan de orde van de dag.

‘The smaller members, though entitled by the theory of their system to revolve in equal pride and majesty around the common center, had become, in fact, satellites of the orbs of primary magnitude.’

Een huis wat zozeer tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Volgens Publius – en dat is de bedoeling van deze paper – is dat uiteindelijk het gevolg van het

‘fallacious principle on which this interesting establishment was founded. Had Greece, says a judicious observer on her fate, been united by a stricter confederation, and persevered in her union, she would never have worn the chains of Macedon; and might have proved a barrier to the vast projects of Rome.’

De Achaeïsche Bond, een ander voorbeeld uit de Griekse oudheid, stond er op papier nog beter voor, het was min of meer al een federatie. Gelijke maten, gelijke gewichten en gelijke zeden en mores. Ook institutioneel zat het beter in elkaar: de (uitvoerende) macht werd meestal door twee personen vervuld. In die eigenschap lokaliseert Publius een belangrijk voordeel:

‘there was infinitely more of moderation and justice in the administration of its government, and less of violence and sedition in the people, than were to be found in any of the cities exercising SINGLY all the prerogatives of sovereignty.’

Het zag er dus goed uit.

Maar ook hier groeven de twistzieke Grieken hun eigen graf. Zeker toen ze de hulp van buitenlandse mogendheden gingen inroepen. Uiteindelijk deed de Romeinse verdeel-en-heers strategie de Achaeïsche Bond de das om.

‘By these arts this union, the last hope of Greece, the last hope of ancient liberty, was torn into pieces; and such imbecility and distraction introduced, that the arms of Rome found little difficulty in completing the ruin which their arts had commenced. The Achaeans were cut to pieces, and Achaia loaded with chains, under which it is groaning at this hour.’

Uit de Griekse oudheid leren we dus, aldus Publius, dat een confederatie gedoemd is te mislukken en dat ook een federatie (door ‘faction’, zie paper no. 10) eerder tendeert naar anarchie onder de leden dan naar tyrannie aan de top.

Dit beroep op de geschiedenis inspireerde aan de tegenstanders van de nieuwe Grondwet (de Anti-Federalists) tot een vergelijkbare excercitie. Er zijn verschillende verzamelingen van ‘Anti-federalist-papers’. In een daarvan zijn twee papers/opinieartikelen gewijd aan de vraag: What does history teach? En het antwoord daarop luidt uiteraard: de gegarandeerde ondergang van de voorgestelde constitutie. Het land zou immers te groot worden. Viel de Romeinse Republiek niet snel nadat de Romeinen een voet buiten Italie zetten? En is Zwitserland geen voorbeeld van een gezonde confederatie?

Over Zwitserland gaat het echter pas in paper 19.

Vorige post:

Volgende post: