The Federalist Papers no. 21 – Other Defects of the Present Confederation

door JAdB op 25/01/2010

in Varia

Niet alleen de buitenlandse confederaties steken beroerd in elkaar. Ook de Amerikaanse staten hebben last van een onvolkomen staatsvorm. In dit paper gaat Hamilton in op de drie belangrijkste gebreken in de opzet van de Amerikaanse confederatie.

1. De United States is een papieren tijger. No balls, no claws dus. De United States kunnen de naleving van regels namelijk niet afdwingen. Het verdrag dat de verschillende staten hebben gesloten, geeft die bevoegdheid niet aan “the federal head”. Hamilton merkt op dat er wel mensen zijn die zeggen dat een dergelijke bevoegdheid impliciet zou zijn gegeven (vooral om de voorgestelde Grondwet van de Union te bestrijden), maar dat is klinkklare onzin. Immers, art. 2 van genoemd social compact bepaalt “each State shall retain every power, jurisdiction, and right, not expressly delegated to the United States in Congress assembled”. Een impliciete toedeling van bevoegdheden is dus, naar de tekst genomen, uitgesloten. De United States hebben daarmee een probleem. Al was het alleen al maar omdat zulk een staatsinrichting, met een machteloos hoofd van de confederatie, in de geschiedenis van de wereld geen gelijke kent. Dit laatste is mijns inziens een mooi argument voor het aannemen van een impliciete bevoegdheidstoedeling, maar Hamilton is duidelijk van legistische stiel: de tekst is voor hem leidend.

2. Het volgende punt is het gebrek aan een mutual guarantee. Daarmee doelt Hamilton op het feit dat de United States kennelijk geen verplichting of bevoegdheid hebben om in te grijpen in individuele staten op het moment dat de bevolking aldaar met geweld zich de macht wil toe-eigenen. Juridisch gezien moet de confederatie dus lijdzaam toekijken terwijl een lidstaat volledig naar de knoppen wordt geholpen door rebellen. Tegenstanders van een mutual guarantee stellen wel dat hiermee de soevereiniteit van de individuele staten te veel wordt ingeperkt. Maar daarmee gaan ze eraan voorbij dat de mutual guarantee alleen feitelijk wordt toegepast in noodsituaties, dus wanneer men illegaal bezig is de staat te hervormen, bijvoorbeeld door middel van een staatsgreep. Bovendien is dit nu juist een belangrijk voordeel van een statenverband: één voor allen, allen voor één.

3. De belastingheffingen worden verkeerd verdeeld. In de confederatie worden belastingen door middel van quota’s geheven. Ik neem aan dat de individuele staten voorafgaand aan iedere belastingperiode een bepaald quotum opgelegd kregen: dat was de belasting die zij voor de United States moesten ophalen. Dat is helemaal verkeerd volgens Hamilton, want dit werkt ongelijkheid in de hand. Geen staat is immers gelijk, wat rijkdom betreft. Daarbij komt dat je die rijkdom niet goed objectief kunt meten. Land is geen goede graadmeter, maar ook populatie niet. Er zijn te veel variabelen waarmee rekening moet worden gehouden, wil rijkdom goed gemeten kunnen worden. Hamilton noemt “Situation, soil , climate, the nature of the productions, the nature of the government, the genius of the citizens – the degree of information they possess – the state of commerce, of arts, of industry”. Het is te ingewikkeld, zelfs onmogelijk, om met al deze variabelen rekening te houden bij het bepalen van de hoogte van de belastingen.

Daarom moet de federale overheid zelf belastingen heffen, en wel op consumptiegoederen. Ook dat kan ongelijkheid betekenen, maar die is lang niet zo erg als bij de quota’s. Immers, de (relatief) hoge belasting op een goed in de ene staat, zal worden gecompenseerd door de (relatief) hoge belasting op een ander goed in een andere staat. Als voordeel van het heffen van belastingen op consumptiegoederen geldt dat deze vorm van belastingheffing zichzelf beschermt tegen excessief hoge belastingen. Te hoge belastingen kunnen namelijk betekenen dat de belastinginkomsten in absolute zin teruglopen omdat ook de consumptie terugloopt. Kortom, een pleidooi voor de BTW dus.

Was dat het? Neen. In het volgende paper gaat Hamilton door met zijn opsomming van gebreken in de vormgeving van de confederatie.

Vorige post:

Volgende post: