The Federalist Papers No. 8: The Consequences of Hostilities Between the States

door JMB op 21/09/2009

in Varia

In paper nummer 8 gaat Hamilton verder met het uiteenzetten van de gevaren die hij ziet opdoemen in het geval de Unie uiteenvalt in meerdere afzonderlijke confederaties. Hij betoogt dat de verschillende machtsblokken die in dat geval uit de Unie zullen voortkomen zich, uit angst voor mogelijke invasies door de andere staten, militair gaan versterken. Dit is de logische gevolg van het streven van elke staat naar bescherming tegen gevaren van buitenaf. Hamilton hierover:

‘Safety from external danger is the most powerful director of national conduct.’

Hij concludeert vervolgens dat de behoefte aan veiligheid ten koste kan gaan van de vrijheden en rechten die burgers in een maatschappij hebben:

‘Even the ardent love of liberty will after a time, give way to its dictates. The violent destruction of life and property incident to war, the continual effort and alarm attendant on a state of continual danger, will compel nations the most attached to liberty to resort for repose and security to institutions which have a tendency to destroy their civil and political rights. To be more safe, they at length become willing to run the risk of being less free.’

Hamilton legt een verband tussen vrijheid en veiligheid en constateert dat het evenwicht tussen deze twee precair is. Hij wijst op de aanwezigheid van staande legers, noodzakelijk voor veiligheid, en ziet daarin tegelijkertijd een bedreiging voor de vrijheid van een samenleving. Hij onderscheidt voor wat betreft de ontwikkeling van het militaire apparaat twee typen landen. Enerzijds zijn er staten die vanwege hun geografische ligging zelden blootgesteld worden aan invasies. Andere daarentegen hebben hiermee wel voortdurend rekening te houden. In een situatie waarin een staat voortdurend beducht moet zijn op oorlog zal de aanwezigheid van een sterk staand leger een logisch gevolg zijn. En dat is niet het enige, aldus Hamilton. Deze ontwikkeling zal tevens gepaard gaan met uitbreiding van de bevoegdheden van de uitvoerende macht ten koste van de wetgevende macht. Hierdoor zou de monarchie als staatsvorm – een schrikbeeld voor Hamilton – een stap dichterbij komen.

De Verenigde Staten rekende hij echter tot de eerste categorie. Door een gunstige ligging, zonder de aanwezigheid van sterke mogendheden in de nabijheid, zou de Unie zo goed als geen risico lopen op invasies. Daardoor zou het toekomstige machthebbers van de Unie tevens aan een geldig excuus ontbreken om een sterk leger op te bouwen. Hamilton houdt zijn lezers voor dat de nieuwe constitutie noodzakelijk is voor het in stand houden van de Unie en daarmee dus ook een waarborg vormt voor het behoud van de vrijheden en rechten van de burgers. Afwijzing betekende vrijwel zeker dat de Unie uit een zou vallen in verschillende confederaties die onvermijdelijk staande legers zouden creëren om zich tegen elkaar te kunnen verdedigen. Het is dan volgens Hamilton een kwestie van tijd voordat de ‘same engines of despotism which have been the scourge of the Old World’ ook van kracht worden in de verschillende ontstane machtsblokken. De Amerikaanse burgers zouden zich door afwijzing van de constitutie dus eigenlijk in eigen voet schieten.

Hamilton besluit met te melden dat iedereen – tenminste elk redelijk denkend mens – die goed over deze kwesties nadenkt niet tot een andere conclusie kan komen dan zich uit te spreken voor de constitutie. Oftewel: elke tegenstander van de constitutie had er in feite nog niet goed genoeg over nagedacht dan wel de consequenties van een afwijzing doordacht en krijgt nog even vriendelijk het advies bij zichzelf te rade te gaan. Hamilton zou in ieder geval met een dergelijke argumentatie – stem voor, anders …– uiteindelijk meer succes hebben dan zijn Europese collega’s enkele eeuwen later.

‘For the times they are a-changin’, zong Bob Dylan al in 1963. Oorlogsvoering en vijanden zijn veranderd, waardoor het geografische voordeel eigenlijk is weggevallen. Benieuwd hoe Hamilton in deze veranderde constellatie zou oordelen over de kwestie vrijheid/veiligheid, een vraagstuk dat na 11 september 2001 zeker weer aan actualiteit gewonnen heeft. Gezien de teneur van paper 8 zou hij in ieder geval de nodige ‘checks and balances’ hebben willen invoeren ter bescherming van de burgerlijke vrijheden van de Amerikaanse samenleving.

Vorige post:

Volgende post: