The Living Constitution: Breyer en Scalia in debat

door JU op 30/04/2010

in Buitenland, Rechtspraak

Over ‘levend staatsrecht’ mag men in Amsterdam graag praten. In Leiden ‘leeft’ de Awb. En in Straatsburg spreekt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al sinds jaar en dag over het EVRM, als over een living instrument’. Dat het EVRM niet statisch moet worden uitgelegd, maar in het licht van present day conditions was tot vrij recent nog relatief onomstreden. 

In de VS gaat het er, zoals bekend, anders aan toe. Ook daar lijkt de federale grondwet soms wel een levend wezen dat haar eigen gang lijkt te gaan, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of aan minderjarigen wel de doodstraf kan worden opgelegd. In een land dat al in 1791, ten tijde van de invoering van het Achtste Amendement, een rijke geschiedenis aan doodstraffen kende, is het toch op zijn minst opvallend dat de grondwet de doodstraf in het geval van minderjarigen aanmerkt als cruel and unusual punishment. Maar waarin de VS verschilt van het Europese vasteland, is dat juist die rechterlijke praktijk in Amerika onderwerp is van hevig debat. Het gaat dan met name om de vraag of de Amerikaanse grondwet moet worden uitgelegd naar de maatstaven van deze tijd, of naar de maatstaven zoals die golden ten tijde van the Federalists.

Originalists zoals opperrechter Scalia zien in een perceptie van de grondwet als ‘levend document’, de sleutel tot de hobbykamer voor activistische rechters. En omgekeerd bezien pragmatici en levend constitutionalisten het clubje van Scalia & Friends met een mengeling van verbazing, spot en ontzag als die weer eens een uitleg van de grondwet baseren op historisch materiaal dat stamt uit het Blackstoniaanse Engeland. Probleem is dat de originalisten met Scalia een woordvoerder hebben die goed van de tongriem gesneden is. Diens A Matter of Interpretation is, ook voor wie het niet met zijn standpunt eens is, een must-read.

Binnen het Supreme Court vormt Justice Stephen Breyer inmiddels zijn belangrijkste intellectuele tegenhanger. Deze pragmaticus schreef ook een boek, Active Liberty. Daarin benadrukt hij dat het er vooral om gaat de bedoeling (‘purpose’) van de grondwetgever te achterhalen. Welk probleem trachtte men destijds te verhelpen of welke waarde probeerde men te beschermen, en kennen wij een vandaag de dag soortgelijke problemen of waarden? En wat zijn dan de maatschappelijke consequenties vandaag de dag van dergelijke constructies? Zijn die ook tegenwoordig nog wel verdedigbaar?

Het debat tussen Breyer en Scalia wordt op het scherpst van de snede gevoerd. Maar doorgaans blijft dat leuk. C-Span zond onlangs een discussie tussen beide heren uit, georganiseerd door de Supreme Court Historical Society. Daarbij ging het trouwens niet alléén maar om original intent, original meaning en purpose, maar ook om de vraag of de bedoeling van de wetgever eigenlijk wel te achterhalen is uit parlementaire stukken. Breyer zag geen problemen. Scalia vond het allemaal maar wandelen op een dun laagje ijs: laten we ons maar gewoon beperken tot de wettekst. Een merkwaardige gedachte voor iemand die zich toch graag op rechtshistorisch materiaal baseert. Enfin, kijk zelf maar:

1 Gus 08/05/2010 om 13:49

Dank. Dit zijn altijd mooie discussie. Vooral wanneer het tussen twee van zulke intellectuele zwaargewichten gaat.

Vorige post:

Volgende post: