Update ministerraad 1 juli 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 05/07/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 1 juli 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ministerraad van afgelopen vrijdag kenmerkte zich door veel visie. Achtereenvolgens presenteerde het kabinet zijn Woonvisie, zijn Strategische Agenda voor Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap en zijn visie op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen die hier niet mogen blijven. Het belangrijkste element van de Woonvisie is in de media breed uitgemeten: de overdrachtsbelasting gaat tijdelijk, namelijk voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012, terug van 6% naar 2%. Volgens het kabinet pakt dit gunstig uit voor zowel starters als doorstromers, waaraan het overigens nog snel even toevoegt dat het positieve effect voor de woningmarkt natuurlijk óók te danken is aan handhaving van de hypotheekrenteaftrek. Verder vinden we in de Woonvisie extra huurverhogingen voor scheefwoners en plannen voor een recht van huurders om hun huurwoning tegen een redelijke prijs van de woningcorporatie te kopen.

Bij de Strategische Agenda kunnen we ons alvast een goedgevuld Malieveld voorstellen. We vinden hier maatregelen als selectie aan de poort, collegegelddifferentiatie, het afstoten van opleidingen, studiekeuzegesprekken, een bindend studieadvies in het tweede of derde jaar (optioneel) en de mogelijkheid van het beperken van het aantal herkansingen. Universiteiten moeten “hun kennis beter vermarkten”, een term die de huidige vice-president van de Raad van State zal doen gruwen. Maar goed, voor dit alles krijgen studenten wel “meer en beter onderwijs, dat beter is toegesneden op hun wensen”. Voor het gehele pakket aan plannen is een bedrag van 310 miljoen euro beschikbaar, dat wordt uitgekeerd naar prestatie.

De derde visie wordt verkocht onder de kop “Terugkeer vreemdelingen stevig aangepakt” en met slagzinnen als “streng maar rechtvaardig” en “van drang naar dwang”. Het betreft de visie van het kabinet op de terugkeer van vreemdelingen die niet voor een verblijfsstatus in aanmerking komen.  Hier worden enkele nieuwe maatregelen aangekondigd: het terugkeerbesluit gecombineerd met een inreisverbod voor de gehele Europese Unie, het in bewaring nemen van originele reisdocumenten (zodat deze niet kwijt gemaakt kunnen worden) en voorwaarden aan de landen van herkomst, met consequenties als ze niet meewerken aan de terugkeer. Maar het kabinet wil daarnaast zelfstandig vertrek stimuleren door het aan uit te zetten vreemdelingen bieden van beperkte hulp, scholing of steun bij het opzetten van een bedrijfje in het land van herkomst. Dat kan echter meteen weer worden weggestreept tegen het verhalen van de kosten van uitzetting op de vreemdeling, een maatregel die het kabinet gaan onderzoeken. Eén maatregel om vertrek te stimuleren ontbreekt in de brief, maar is prominent aanwezig op de website van de ministerraad: een video van minister Leers waarin deze meer dan 20 minuten oreert. De minister peutert in zijn oor, oogt vermoeid en is dodelijk vermoeiend. De video, waarvan het geluid bij vlagen belabberd is, scheert langs het randje van artikel 3 EVRM, wat weer grond voor een verblijfsvergunning zou kunnen zijn.

Na wat berichtjes over het voortzetten van een project over grensoverschrijdende samenwerking, de invoering van een centrale eindtoets voor taal en rekenen op de basisschool en geluidsplafonds voor spoorwegen en rijkswegen komen we bij het klapstuk van de ministerraad: de instelling van een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. Dit comité mag tussen 2013 en 2015 – want ja, wanneer begon dat koninkrijk ook al weer? Met de aankomst van Willem te Scheveningen? Met de constitutie van 1814? Of pas met de Grondwet van 1815? – de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden organiseren en coördineren. Omdat de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid, het democratisch bestel en de rechtsstaat centraal staan, nemen experts als Albert Verlinde, Erben Wennemars en operazangeres Tania Kross in het comité plaats. Onder voorzitterschap van voormalig staatssecretaris Ank Bijleveld en met onder meer de medewerking van Herman Tjeenk Willink en oud-senator Rein Willems (CDA) worden het vast prachtige jaren.

Het belangrijkste nieuws uit de Eerste Kamer was toch wel de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Fred de Graaf loste al na 1 jaar en 9 maanden René van der Linden af, maar laatstgenoemde mocht zich in elk geval verheugen in een warme belangstelling van dit weblog. De Graaf werd met een communistische meerderheid verkozen. Bij gebrek aan tegenkandidaten gingen 73 van de 74 uitgebrachte stemmen (1 stem was blanco en er was 1 zieke) naar hem toe.  Het enige wat hij ervoor hoefde te doen was een domme vraag van CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman pareren. Die wilde weten of De Graaf zijn burgemeesterschap van Apeldoorn zou neerleggen.  Dat De Graaf dat zou doen, was al ruim voor de verkiezing bekend. Zeer ruim van tevoren zelfs, extreem ruim.

Met De Graaf in de voorzittersstoel mag de Eerste Kamer nog één keer voor het zomerreces vergaderen. Nadat een heel jonge senator (Kim Putters, PvdA, 37 jaar) en een tamelijk oude senator (Hans Franken, CDA, 74 jaar) zonder tegenstand tot ondervoorzitter gekozen zijn, mag de Senaat zich buigen over het wetsvoorstel tot verhoging van het collegegeld voor langstudeerders.  De behandeling van het wetsvoorstel staat overigens onder voorbehoud geagendeerd. De commissie voor OCW moet namelijk eerst nog even eindverslag uitbrengen voordat de plenaire behandeling kan aanvangen. Opmerkelijk is dat de nadere memorie van antwoord verscheen op dezelfde dag als het nader voorlopig verslag van de commissie werd vastgesteld. De regering is wel eens een tikkeltje trager geweest, maar kon zich op dit dossier toch bezwaarlijk een langstudeerder betonen.

Vorige post:

Volgende post: