Update ministerraad 10 juni 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 11/06/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 10 juni 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De afgelopen dagen ging de meeste aandacht uit naar het door het kabinet en de sociale partners bereikte pensioenakkoord. Een contente minister Kamp mocht voor de rollende camera’s toelichten hoe met succes is nagedacht over maatregelen om tegemoet te komen aan kwesties als  de vergrijzing, de toegenomen levensverwachting en de schokken op de financiële markten. Ook in de persberichten die na afloop van de ministerraad verschenen vinden we weer nieuws dat zowel interessant als controversieel is.

In de eerste plaats heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Zijlstra van OCW ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief over de toekomstige inrichting van het Nederlandse cultuurstelsel . De brief schetst de contouren van het subsidiestelsel zoals het er per 1 januari 2013 uit moet zien. Het kabinet kiest naar eigen zeggen bewust niet voor de kaasschaafmethode, maar maakt keuzes die achtereenvolgens “scherp”, “helder”, “beredeneerd” en “gericht” zijn. Tot die keuzes behoort het uitgangspunt dat het publiek moet kunnen zien waar het geld naartoe gaat. De plannen van culturele instellingen worden voortaan niet alleen op artistieke kwaliteit beoordeeld maar ook op publieksbereik en ondernemerschap. Concreet betekent dit dat een cultuurinstelling in de toekomst minstens 17,5% eigen inkomsten moet hebben om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor een podiumkunstinstelling is het kabinet nog strenger: daar is het percentage 21,5%. Verder vinden we in de brief fusies – bijvoorbeeld tussen het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie – en het stopzetten van de subsidie aan het al jarenlang gekwelde Nationaal Historisch Museum.

De Tweede Kamer kan nog een andere brief tegemoet zien: daarin legt minister Schippers met de zegen van de ministerraad uit welke maatregelen nodig zijn om de groei van de zorguitgaven te beteugelen. Hier geen “keuzes” in het begeleidende persbericht, maar wel maatregelen als het “terughalen van overschrijdingen” en het inkrimpen van het zorgpakket. De maatregelen betreffen onder meer de kosten van de huisarts, logopedie, verloskunde en fysiotherapie. Het stoppen-met-rokenprogramma verdwijnt samen met dieetadvisering en in beginsel ook maagzuurremmers uit het pakket. De minister heeft over de situatie in de geestelijke gezondheidszorg een aparte brief opgesteld die eveneens naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

Ook de ministers Knapen en Leers hebben samen een brief in elkaar geknutseld. Deze gaat over het stimuleren van de medewerking van ontwikkelingslanden aan de terugkeer van vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen. Uiteraard wordt in de brief ook aandacht besteed aan de Europese plannen van de minister voor Immigratie en Asiel. Die heeft hij de afgelopen week ongetwijfeld ook uitgevent tijdens de JBZ-Raad, waar onder meer het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en voorstellen over Frontex (het Europese grensagentschap), seizoenarbeiders en overnameovereenkomsten op de agenda stonden.

Ten slotte heeft de ministerraad besloten de Nederlandse deelname aan de NAVO-missie Unified Protector in Libië te verlengen.

De Eerste Kamer hield een korte vergadering waarin de nieuwe leden werden geïnstalleerd. Sinds 7 juni 2011 kent de Senaat dus weer gewoon 75 leden. Een dag later mochten de warme banden met Kroatië weer eens worden aangehaald. Een delegatie Kroatische parlementariërs meldde zich voor een goed gesprek met tijdelijk Kamervoorzitter Van der Linden en de oudgedienden Ankie Broekers-Knol en Roel Kuiper. Volgende week vergadert de Eerste Kamer niet, maar wel vindt dan van 14 tot en met 17 juni een parlementair overleg plaats tussen de beide Kamers der Staten-Generaal en de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het is het eerste overleg tussen deze landsparlementen sinds 10-10-10, toen de herstructurering van het Koninkrijk werd voltooid.

Opmerkelijk is dat waar de Tweede Kamer haar voorzitter Gerdi Verbeet naar voren schuift om de ontvangst van de delegaties te verzorgen, de parlementariërs van het Koninkrijk het wat de Eerste Kamer betreft moeten doen met fungerend (tweede) ondervoorzitter Klaas de Vries. Waar hangt tijdelijk voorzitter Van der Linden uit? Wellicht is hij druk achter de schermen bezig zijn eigen herverkiezing te organiseren. Afgelopen dinsdag werd tijdens de Kamervergadering besloten de voorzittersverkiezing van 21 naar 28 juni te verplaatsen. Dit in verband met de afwezigheid van diverse leden die verplichtingen hebben voor de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Klaarblijkelijk doet hun aanwezigheid ertoe voor de stemverhoudingen. Begrijpelijk, want bij een schriftelijke stemming voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter geldt de hier regelmatig bekritiseerde fictie van aanwezigheid van alle leden niet.

Tot nu toe heeft alleen de Apeldoornse burgemeester Fred de Graaf zich officieel kandidaat gesteld voor het Senaatsvoorzitterschap. De VVD-fractie droeg hem unaniem voor, daarbij Heleen Dupuis – die eerder had laten weten wel oren naar de functie te hebben – terzijde schuivend. Uit de berichtgeving kan worden opgemaakt dat de huidige tijdelijk voorzitter Van der Linden wel graag door wil. Bij de toekenning van het voorzitterschap van de Senaat spelen echter ook andere te verdelen posten mee. De NOS schetste zelfs een ingewikkelde driehoeksverhouding waarbij ook het vice-presidentschap van de Raad van State en het gouverneurschap van Limburg betrokken zouden zijn. In ruil voor steun van de PvdA voor Van der Linden als voorzitter van de Eerste Kamer zou het CDA dan helpen Frans Timmermans de nieuwe gouverneur van Limburg te maken. Voor het vice-presidentschap van de Raad van State wordt al tijden de naam van de huidige minister van BZK Donner genoemd. Maar die schijnt het ministerschap veel te leuk te vinden.

De redactie van Publiekrecht en Politiek denkt graag mee en had al bijna de volgende oplossing naar het Torentje gestuurd: Piet Hein Donner blijft minister van BZK, Job Cohen wordt vice-president van de Raad van State, Frans Timmermans wordt de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en René van der Linden wordt gouverneur van Limburg. Dan staat niets de benoeming van Fred de Graaf tot voorzitter van de Eerste Kamer meer in de weg. Helaas zijn we alweer ingehaald door de actualiteit: provinciale staten van Limburg hebben de CDA’er Theo Bovens voorgedragen voor het gouverneurschap. De kaarten moeten opnieuw geschud worden. Op 28 juni weten we meer.

1 Hans Bosman 23/06/2011 om 13:27

Ik lees dat het kabinet vindt dat “het publiek moet kunnen zien waar het geld heengaat”. De kabinetsleden willen dus aan het publiek het volgende graag duidelijk maken:

Tengevolge van de aanname van het Pikmeerarrest, waarmee het justitieapparaat natuurlijk haar eigen wortels heeft doorgezaagd, bestaat inmiddels meer dan de helft van alle misdaad in ons land uit overheidscriminaliteit. Daarmee is deze vorm van misdaad een grotere bedreiging voor onze samenleving geworden dan alle “gewone” misdaad in ons land bij elkaar. De deelnemers zijn de gevangenen van hun inkomen. Onderzoek naar overheidscriminaliteit als specimen van organisatiecriminaliteit is gedaan en in 2006 afgerond door hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G. van den Heuvel, Universiteit van Maastricht. Bij deze in de criminologie en in de afhankelijke media zorgvuldig verzwegen criminaliteitsvorm gaat het gemeenschapsgeld MET BAKKEN DE LUCHT IN. Overheidscriminaliteit is een vorm van organisatiecriminaliteit. De kabinetsleden zijn dus stiekem de leden van een criminele organisatie die het publiek uitplunderd maar openlijk veist het beste met het publiek voor te hebben. Hoort u de minister van Gevaar en Onrecht Ivo Opstelten hièr wel eens over spreken?
De kabinetsleden horen allemaal achter de tralies!

Zo mijnheer Opstelten, nu nog even mijn naam er onder:

Hans Bosman,
Noorderstraat 70,
9682PT Oostwold.

2 PB 23/06/2011 om 13:51

sorry, maar kan je het nog een keer uitleggen over de overheidscriminaliteit..? Ik begrijp dat politici en mensen in overheidsfuncties voortdurend gekke dingen doen en de rechtsstaat niet zo belangrijk vinden, maar dit begrijp ik niet….

3 Mevr. Roeloffzen 26/06/2011 om 00:37

PB, ik denk niet dat dhr. Bosman corresponderen gaat met iemand die zijn naam, adres en beroep niet wil noemen.

Vorige post:

Volgende post: