Update ministerraad 12 maart 2010

door PWdH op 13/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

In sommige weken gebeurt er meer dan een eenvoudige update bevatten kan. In Rotterdam telden ze dapper door (‘Rotterdam durft’), Balkenende werd na een rituele tik op zijn neus opnieuw op het christendemocratische schild gehesen, Eurlings ging ‘doorpakken’ met zijn vriendin, Gerda gleed uit over haar eigen glossy, in ‘Hafmo’ overleed een van de zeldzame grand old men van dit land, Bos hield voortaan in plaats van de banken zijn gezin overeind en met Cohen als kandidaat-premier bleken voor sommigen (op dit blog) dromen geen bedrog.

Balkenende kon dan ook niet anders dan de ministerraad en de persconferentie na afloop te openen met stilstaan bij het overlijden van de minister van staat het uitdelen van respect voor de gemaakte keuzes. Daarbij sprak hij ook zijn waardering uit voor ‘Bos’ en wenste hij hem en zijn gezin alle goeds toe. Samen werken, samen leven: is Rouvoets programmaministerie nu werkelijk zo effectief geweest, of worden vrouwen en kinderen dankbaar ingeschakeld als rookgordijn? Of het doorgeschoten emancipatiedrang was wilde Balkenende niet zeggen. Hij zei hoe dan ook niet veel, maar dat was omdat de vermaledijde journalisten het weer waagden hem aan te spreken als CDA-lijsttrekker, terwijl hij ze toch echt als premier te woord stond.

De ministerraad nam ondertussen de nodige besluiten. Meest opvallend is dat gehoor wordt gegeven aan een uitspraak van het Europees Hof van Justitie om de toelatingsvoorwaarden voor gezinshereniging en gezinsvorming gelijk te trekken. Om te voorkomen dat dit immer gevoelige staaltje vreemdelingenbeleid in controversieel vaarwater raakt, benadrukt het persbericht dat het hier om een ‘minimaal noodzakelijke aanpassing’ gaat om de uitspraak op te volgen. Wie een partner uit het buitenland wil laten overkomen, dient over een stabiel inkomen te beschikken (als referentiepunt geldt het minimumloon) en evenals de partner tenminste 21 jaar te zijn. In feite wordt gezinsvorming hiermee vergemakkelijkt: er gold de strengere inkomenseis van 120% van het minimumloon. Mogelijk heeft dit enige ‘aanzuigende’ werking, maar dit wordt waarschijnlijk weer teniet gedaan door de voorgenomen verhoging van de minimumleeftijd en het opschroeven van het niveau van het in het land van herkomst af te leggen basisexamen, zo stelt het persbericht gerust.

Vermeldenswaardig is ook de kabinetsreactie op het rapport ‘Behoorlijk omgaan met schadeclaims’. Daarin bepleit de ombudsman kort gezegd dat de overheid niet teveel met de botte juridische bijl hakt maar zaaksschade ‘gewoon’ vergoedt en bij financiële claims probeert het ‘achterliggend’ probleem op te lossen. Een andere voorgestelde spelregel is om, wanneer de overheid in het ongelijk wordt gesteld, terughoudend om te gaan met hoger beroep. Volgens de ministers sluit dit rapport goed aan bij het streven conflicten het liefst in goed overleg op te lossen. Hirsch Ballin constateert bovendien dat er weliswaar zekere verschillen bestaan in de afhandeling van schadeclaims op het niveau van het rijk, maar dat van structurele tekortkomingen geen sprake is.

De in gemeenteland soms gevreesde vrijstelling van precariobelasting voor nutsbedrijven is van de baan. Het kabinet volgt daarmee het advies van de Raad van State, die voorziet dat dit geen lastenverlaging voor de burger zal opleveren, maar slechts een verschuiving. Gemeenten zullen de misgelopen inkomsten waarschijnlijk compenseren door aan andere belastingknoppen te draaien (OZB).

Het kabinet formuleerde ook nog een reactie op de Europa 2020-strategie, die de enigszins geflopte Lissabon-doelstellingen moet vervangen. Ook deze strategie heeft, het moet gezegd worden, een hoog ‘voor de goede, maar tegen de slechte dingen’ (reeds omdat die uit hun aard niet goed zijn)-gehalte. Een krachtige uitspraak wordt door het kabinet niet geschuwd: aan Europese armoedebestrijding is geen behoefte, want ‘het beste middel tegen armoede is werk’. Daarnaast wordt met de kaderwet veteranen in een wettelijke basis voorzien voor de activiteiten die ter waardering van de veteranen worden ontplooid. Ten slotte wordt het wetsvoorstel thuisdetentie (met enkel- en polsbanden bewaakt huisarrest) naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Bij dezelfde Raad van State, althans de afdeling bestuursrechtspraak, werd een nieuwe voorzitter benoemd: de Leidse hoogleraar prof. mr. J.E.M. Polak. Per 1 april a.s. is bovendien als burgemeester van Heerlen benoemd Paul Depla, terwijl de Kiesraad is versterkt met mr. drs. A.G. van Dijk.

AANVULLING: Minister Donner heeft bekendgemaakt dat het kabinet de deeltijd-WW verlengt a raison van EUR 70 miljoen. Bedrijven (sectoren die een naijlend effect beleven, zoals de scheepsbouw) die er niet eerder een beroep op hebben gedaan kunnen dat alsnog doen. Als uiterste gebruiksdatum geldt 1 juli 2011. In de arbeidsmarktbrief ‘Op weg naar herstel’ worden meer maatregelen gepresenteerd: stimuleren van het zelfstandigen-zonder-personeel-schap, een experiment van werk-naar-werk en scholingsmaatregelen.

Vorige post:

Volgende post: