Update ministerraad 12 mei 2010

door LD op 15/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

Zoals gebruikelijk informeren wij u op zaterdagochtend over de belangrijkste onderwerpen die op de meest recente ministerraad aan de orde waren. De ministerraad vond deze week echter niet op vrijdag plaats, maar op woensdag. Dit in verband met Hemelvaart. De term ‘Hemelvaartministerraad’ kreeg echter wel een bijzonder wrange lading. Tijdens de vergadering moest worden stilgestaan bij de dood van vele landgenoten. Allereerst was daar natuurlijk de afschuwelijke vliegtuigcrash in Tripoli, Libië, die aan meer dan honderd mensen het leven kostte, waaronder zeker 70 Nederlanders. De crash heeft weinig met Publiekrecht & Politiek te maken, al zijn er diverse aan het ongeluk gerelateerde gebeurtenissen waarvoor dat wel degelijk geldt. De politieke partijen hebben bijvoorbeeld besloten ook dit weekend geen campagne te voeren met het oog op de naderende Tweede Kamerverkiezingen. En wat te denken van het journalistiek-ethisch gehalte van de Telegraaf-actie waarbij een verslaggeefster van de krant de negenjarige Ruben, de enige overlevende van de ramp, aan de telefoon kreeg? De actie leverde de nodige kritiek op, en de hoofdredactie van de krant kwam met een verklaring. Oordeelt u zelf.

De ministerraad stond verder stil bij het overlijden van de oud-politici Hans Dijkstal (VVD) en Frits Grapperhaus (KVP, later CDA). Na afloop van de ministerraad stelde demissionair minister-president Balkenende: “Wanneer we het hebben over de BTW of het huurwaardeforfait denken we aan Grapperhaus”. Bij Dijkstal legde de premier geen verband met bepaalde wetgeving, maar dat verband is er zeker wel. Nog in februari en maart van dit jaar nam de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aan (30424, 30425 en 30693) die deel uitmaakten van een pakket dat bekend stond als de ‘Dijkstalvoorstellen’. Deze voorstellen hadden alle betrekking op de financiële positie en rechtspositie van politieke ambtsdragers. Hoewel de voorstellen tijdens het wetgevingsproces behoorlijk vertimmerd werden – voornamelijk door de regering – en twee andere voorstellen zelfs werden ingetrokken (30426 en 30427), kan toch van een verbetering worden gesproken. Tijdens de behandeling van de Senaat werd al gerefereerd aan de ernstige ziekte waaraan de naamgever van het wetgevingspakket leed.

De ministerraad vergaderde verder over de ontwikkelingen rond de Euro en de centrale elementen van het Nederlandse financiële beleid: respect voor het Groei- en stabiliteitspact en de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank. Tijdens de persconferentie na afloop refereerde de premier ook aan het gegeven dat het volgende week woensdag Verantwoordingsdag is, de derde woensdag van de maand mei, waarop ingevolge artikel 63 van de Comptabiliteitswet 2001 de door de Algemene Rekenkamer onderzochte departementale en niet-departementale jaarverslagen, alsmede het door de Algemene Rekenkamer onderzochte Financieel jaarverslag van het Rijk aan het parlement worden gezonden. En vielen er tijdens deze ministerraad dan geen ‘echte’ besluiten? Uit de persberichten blijkt dat de oogst dit keer buitengewoon mager was. Het enige persbericht meldt dat de ministerraad op voorstel van minister Huizinga van VROM heeft ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer. De wetswijziging houdt verband met de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De nieuwe wetgeving gaat de nadruk leggen op afvalpreventie en recycling. Een beter milieu begint dus bij dit demissionaire kabinet. Met deze positieve noot werd een verder tamelijk droevige ministerraad afgesloten.

Vorige post:

Volgende post: