Update ministerraad 12 oktober 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 13/10/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 12 oktober 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het is armoe troef wat de ministerraad betreft. We wanen ons een beetje terug in 2010, toen de toenmalige redacteuren bij het schrijven van de wekelijkse update moesten constateren dat de lopende kabinetsformatie en de daaruit volgende inactiviteit van de ministerraad leidden tot “een aanslag op je creativiteit” en “een beproeving” in het schrijfproces. Nu is dat niet veel anders. Sterker nog, zelfs de onderwerpen die wél in de ministerraad aan de orde komen, vertonen een opmerkelijke gelijkenis met de onderwerpen van toen. De paspoorten en identiteitskaarten worden bijvoorbeeld weer een beetje duurder. Ook in 2010 was dat het geval. Verder zal de Tweede Kamer ongetwijfeld verheugd zijn dat het kabinet besloten heeft de Structuurvisie Buisleidingen bij haar in te dienen. Vervolgens vinden we een nogal cryptisch berichtje over een aanpassing van het Zorgindicatiebesluit met het oog op het Experiment Regelarme Instellingen. De boodschap dat dit experiment als doel heeft “ervoor te zorgen dat de cliënt tevreden is en de medewerker zijn werk zo kan doen dat hij er trots op is en zonder frustratie over overbodige regels” moet ons kennelijk gerust stellen. Wellicht ook geruststellend is de gedachte dat de Nederlandse ambassade in Libië gevestigd is in Tripoli, en niet in Benghazi. Als ook Libië zelf het goed vindt komt de nieuwe ambassadeur Ton Lansink binnenkort die kant op.

Ondertussen wordt er flink dooronderhandeld achter gesloten deuren. Die deuren hebben echter kieren en sleutelgaten en daar wil nog wel eens het nodige nieuws doorheen sijpelen. De NOS sprak al van de week van het lekken. Er zou per 1 september 2014 een sociaal leenstelsel voor nieuwe studenten komen, gemeenten zouden voortaan zelf mogen gaan beslissen over koopzondagen, zittende weigerambtenaren zouden mogen blijven weigeren en de zorg zou flink duurder worden door bijvoorbeeld de huisarts onder het eigen risico te brengen of onnodig bezoek van de eerste hulp te beboeten. Al dat lekken leidde echter niet tot een slechte sfeer in de formatie aldus de betrokkenen. Dat gold ook niet voor de toenemende vloed aan waarschuwende woorden over het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer voor een VVD-PvdA-coalitie.  Deze partijen hebben een comfortabele meerderheid van 79 zetels in de Tweede Kamer, maar komen aan de andere kant van het Binnenhof niet verder dan 30, nog veel minder dan de 35 waarover het eerste kabinet-Rutte bij zijn aantreden beschikte. Eind september waarschuwde senator Noten van de PvdA al dat het kabinet daardoor in de problemen kan komen. En dit weekend mengt PvdA-mastodont Ed van Thijn zich onder de huilende wolven met de mededeling dat de onderhandelende partijen “roulette spelen” door onvoldoende rekening te houden met de Senaat. In de nieuwsberichten duikt dan steevast de mededeling van Eerste Kamervoorzitter De Graaf op, die aan verkenner Kamp had medegedeeld dat de Eerste Kamer, ongeacht de kleur van het kabinet, altijd (slechts?) toetst op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Deze Kamervoorzitter is echter niet gek. Eerder maakte dit blog al melding van een veel uitgebreider en genuanceerder betoog van De Graaf. Daarin kwam ook de volgende, tamelijk veelzeggende zin voor:

“Een stabiele meerderheid in de Eerste Kamer is dan ook wel degelijk van belang voor een te formeren kabinet.”

Ondertussen gaf de Eerste Kamer zelf er de afgelopen week niet veel blijk van dat zij erg belangrijk is. De Senaat was negatief over een drietal Europese voorstellen over APK-keuringen, maar nadere beschouwing leert ons dat de Tweede Kamer dat een dag eerder ook al was, en dat de brief van de Eerste Kamer gewoon een kopie is van die van de Tweede. De Tweede Kamer deed kennelijk het werk en haalt daarmee terecht de media. Wel principieel was de behandeling van het wetsvoorstel verbetering positie pleegouders in de Eerste Kamer, dat een wijziging van de Wet op de jeugdzorg, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en enige andere wetten behelst. In afwachting van de reactie van de regering op het pittige rapport van de Commissie-Samson is de behandeling van het wetsvoorstel aangehouden. Wie wil weten wat er tot nu toe allemaal gewisseld is tussen regering en Eerste Kamer raadplege het uitgebreide verslag op de website.

Vorige post:

Volgende post: