Update ministerraad 14 december 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 15/12/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 14 december 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Met Rutte in Brussel mocht een verkouden Lodewijk Asscher de wekelijkse persconferentie doen. Hij sprak over het zware weer waarin de economie verkeert, noemde met zichtbare tegenzin vervolgens de voortdurende noodzaak de overheidsfinanciën op orde te brengen (het VVD-verhaal), om opgelucht af te sluiten met de mededeling dat natuurlijk rekening gehouden wordt met de mensen die het al heel zwaar hebben (het PvdA-verhaal). Voorlopig blijft het regeerakkoord leidend. In de lente wordt weer gekeken of er behoefte is aan nieuwe of aanvullende maatregelen. En over dat regeerakkoord gesproken: hoewel het in de (digitale) nieuwsmedia gonsde van de berichten over de ophanden zijnde strafbaarstelling van illegaliteit, vinden we daarover niets terug in de persconferentie of de nieuwsberichten. Strafbaarstelling van illegaal verblijf was al afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord op basis waarvan het vorige kabinet opereerde en het keerde terug het Bruggen Slaan van de nu regerende coalitie. Dat dat niet gebeurde omdat de PvdA het zo graag wilde, moge duidelijk zijn. Als het onderwerp inderdaad in de ministerraad besproken is, vond Asscher het wellicht niet zo gepast om daaraan te refereren in een persconferentie die begon met het maatschappelijke fenomeen pesten.

Onder de nieuwsberichten vinden we wel een andere maatregel uit het regeerakkoord: de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze superprovincie moet vóór de volgende statenverkiezingen in 2015 gerealiseerd zijn. Het kabinet gaat daartoe om de tafel met de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen, burgers en maatschappelijke organisaties. Noord-Holland schijnt onder voorwaarden al bereid zijn met de fusie in te stemmen. De nieuwsberichten leren ons verder dat er enkele nieuwe mensen naar de Afdeling bestuursrechtspraak gaan en ten slotte dat drie innovatieve experimenten en drie categorieën projecten onder de werking van de Crisis- en herstelwet worden gebracht. Die wet, die oorspronkelijk per 1 januari 2014 zou komen te vervallen, is al een heel eind op weg om permanent te worden. Het daartoe strekkende wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer.

Daarmee komen we aan bij de Eerste Kamer. Deze neemt binnenkort afscheid van PvdA-senator Han Noten. Hij heeft een nieuwe baan bij een grote zorginstelling, maar is tevens zijn plezier in het werk als senator een beetje kwijt. Bij Nieuwsuur vertelde hij onomwonden dat de Senaat tegenwoordig veel te politiek is. Eerder al kondigde PvdA-senator Meurs haar afscheid aan. Zij wordt lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als opvolgers voor Noten en Meurs staan, afgaand op de lijstvolgorde, een staatsrechtelijk geweten en een zeikzak klaar. Overigens kwamen deze week ook de oud-PVV-senatoren De Graaf en Klever in het nieuws. Zoals gebruikelijk met PVV-politici ging het om negatieve berichten. De Graaf zou geen moer hebben uitgevoerd als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie en klachten over een verkeersplan hebben verzonnen, terwijl Klever zich zonder vergunning van de AFM met vermogensbeheer zou hebben beziggehouden.Ook de vijfde Senaatsverlater, Jos van Rey, haalde weer eens de kranten.

Tot zover de rubriek roddel en achterklap. Er werd ook nog echt vergaderd in de Senaat. Zoals verwacht werd een PVV-motie van wantrouwen tegen het kabinet verworpen. Alleen de ondertekenaars van de motie (te weten de voltallige PVV-fractie) stemden voor. Andere moties zijn ongetwijfeld interessanter. Zo constateert de motie-Kox c.s. dat er nogal wat plannen zijn om de bestuurlijke organisatie van Nederland op de schop te gooien. Het regeerakkoord bevat plannen met betrekking tot de Raad van State (samenvoeging van het rechtsprekende gedeelte met Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven), provincies en gemeenten. De genoemde, unaniem gesteunde motie wil wel eens weten welke integrale visie er achter al die plannen zit. Uit de koker van D66 kwam een eveneens interessante motie die de regering verzoekt om een visie “op de inhoud en de ontwikkeling van de rechtsstaat en de beginselen van het strafrecht”, mede in het licht van de in het regeerakkoord aangekondigde wetsvoorstellen. Alleen senator Holdijk (SGP) stemde tegen. Misschien kon hij zich niet vinden in de opmerkelijke constatering in de motie dat ‘rechtvaardigheid’ een ‘rechtstatelijk (sic) beginsel’ is.

Tevens debatteerde de Eerste Kamer over een verbod op het houden van pelsdieren. Dit betreft een initiatiefwetsvoorstel dat al zolang aanhangig is dat de oorspronkelijke initiatiefnemers van SP- en PvdA-huize inmiddels niet meer in de Tweede Kamer zitten. Opvallend aan het voorstel is dat de Eerste Kamer maar liefst twee novelles wist af te dwingen, een om de overgangstermijn wat op te rekken tot 2024 en een om extra flankerend beleid voor de afbouw van de pelsdierhouderij in te voeren. Afgaande op de politieke verhoudingen in de Senaat gaat het wetsvoorstel het aanstaande dinsdag zeker halen. Dat geldt zeker ook voor het wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht, dat een verbetering en vereenvoudiging van het bestuursprocesrecht beoogt. Het hoger beroep vinden we voortaan in hoofdstuk 8 van de Awb, de colleges voor hoger beroep kunnen voor bepaalde zaken een ‘grote kamer’ instellen met het oog op rechtseenheid of rechtsontwikkeling en het nemen van conclusies á la de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad wordt ook mogelijk. Regeringscommissaris Scheltema nam bekwaam een deel van de verdediging van het voorstel in de Senaat voor zijn rekening.

Aanstaande dinsdag is de laatste vergadering van de Eerste Kamer vóór het kerstreces. Op de agenda staan onder meer het Belastingplan en aanverwante fiscale maatregelen rond hypotheken (voortaan verplicht aflossen, anders geen renteaftrek) en heffingen voor verhuurders van woningen. Behandeling van het Belastingplan leverde twee jaar geleden het nodige vuurwerk op. Of dat dit jaar ook het geval zijn zal, zullen we komende week zien.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: