Update ministerraad 15 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 17/11/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 15 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Met een slecht gevoel zullen premier Rutte en zijn secondant, minister Ploumen, op handelsreis naar China zijn vertrokken. Rutte’s VVD deed het niet goed bij de herindelingsverkiezingen die in Zuid-Holland en Friesland gehouden werden, Ploumen leed een nederlaag in de Eerste Kamer (zie hierna). Een afwezige premier betekent een persconferentie door de vice-premier, maar deze ontbreekt op de website van de Rijksoverheid. Gelukkig hebben we dan YouTube nog. Terecht begon Asscher met de grote ramp op de Filippijnen, waar miljoenen mensen getroffen zijn door de tyfoon Haiyan, om vervolgens in te gaan op de voorzichtige beweging van het eigen land uit een nare recessie. Met de voorlopige zegen van Europees begrotingspaus Rehn is er ook wel reden voor wat optimisme, maar de vice-premier bleef realistisch. De werkloosheid baart nog altijd zorgen en we zijn er nog lang niet. Voor het kabinet zijn de Nederlandse problemen overigens geen reden de blik uitsluitend naar het binnenland te richten. De ministerraad heeft besloten de Patriotmissie in Turkije te verlengen en ook gaat ons land een jaar langer door met deelname aan de anti-piraterijmissies voor de kust van Somalië.

Het kabinet voert verder trouw de afspraken uit het Crematieakkoord uit. Een wetsvoorstel dat de gratis schoolboeken wilde afschaffen wordt ingetrokken. De ministerraad beperkte zich echter niet tot het voortgezet onderwijs, maar betrok ook het MBO en het universitair onderwijs bij de besluitvorming. Zo ging hij akkoord met een wetsvoorstel uit de koker van minister Bussemaker van OCW om MBO-opleidingen beter aan te laten sluiten bij de regionale arbeidsmarkt en stemde hij tevens in met een experimentele AMvB die collegegelddifferentiatie toestaat bij zogenaamde ‘honours tracks’. Het gaat hier om intensieve, extra uitdagende trajecten voor excellente studenten naast een gewoon onderwijstraject. Voor de honours tracks mag een hoger collegegeld worden gevraagd, te weten maximaal tweemaal het wettelijk collegegeld. Het gaat nadrukkelijk om een proef, die tot uiterlijk 2019 loopt. Ten slotte kunnen we wijzen op het voorstel voor een Wet langdurige zorg waarmee de ministerraad instemde. Het voorstel beoogt ouderen en mensen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen passende zorg te bieden. De nieuwe wet moet in de plaats komen van de huidige AWBZ.

Of dat laatste gaat lukken per 1 januari 2015 – de door het kabinet gewenste ingangsdatum – hangt af van een aantal factoren. De alfa is de altijd kritische Raad van State, waarnaar het wetsvoorstel na afloop van de ministerraad is verzonden, en de omega de Eerste Kamer, die ieder wetsvoorstel kan afschieten. De Eerste Kamer zal voor zo’n belangrijke stelselwijziging toch wel de tijd willen nemen teneinde een zorgvuldige afweging te kunnen maken, net zoals zij dat momenteel met de Jeugdwet doet. Ook die wet komt neer op een grote stelselwijziging en daar wil de Eerste Kamer de tijd voor nemen die voor een gedegen behandeling noodzakelijk is. Zij wil blijkens de berichtgeving op de website zeker niet het verwijt krijgen dat zij de boel ‘vertraagt’. Omdat de Tweede Kamer nog wel eens zou kunnen denken dat alles wat in de media over vertraging door de Senaat wordt gezegd wáár is, heeft voorzitter Broekers-Knol haar minder begaafde collega Van Miltenburg maar alvast een brief onder de neus gedrukt dat het niet waar is. Wellicht kan ze nog een kopietje van die brief naar de reactie van EenVandaag sturen.

Dat de Eerste Kamer niet simpelweg een stempeltje zet op voorstellen die uit de Tweede Kamer komen, bleek afgelopen dinsdag maar weer. Met het ontbreken van een vaste meerderheid voor het kabinet in de Senaat hoeft dat ook niet te verbazen. Des te verrassender was echter dat het kabinet van de ‘eigen’  fracties geen enkele steun kon verwachten. Minister Ploumen wilde namelijk het UNIDO-verdrag opzeggen, en vermoedelijk zouden we nooit geweten hebben waar deze letters voor staan als de Eerste Kamer niet dwars was gaan liggen en de opzegging had getorpedeerd. Het blijkt te gaan om het Statuut voor de VN-Organisatie voor Industriële Ontwikkeling. Het voornemen het verdrag op te zeggen stuitte zelfs op weerstand van VVD en PvdA, waarop senator Schrijver (PvdA) namens beide fracties de minister tien flinke draaien om de oren gaf. De met boter en suiker ingemaakte minister kon niets anders doen dan het voorstel terug te nemen voor nader beraad in het kabinet.

Wie de agenda van de Eerste Kamer van afgelopen dinsdag bestudeert, kan concluderen dat de dames en heren senatoren het druk hadden. Naast de geblokkeerde opzegging van het UNIDO-verdrag stonden wijzigingen van de Vreemdelingenwet, het juridisch ouderschap van de duomoeder en Europese handelsovereenkomsten en associatieakkoorden op het programma. Men leze de uitgebreide verslagen op de Kamersite. Wie vervolgens de agenda voor de komende week tot zich neemt, kan concluderen dat het er tot aan het kerstreces alleen maar drukker op wordt. Zo druk, dat het debat al op maandagavond begint met de behandeling van een wetsvoorstel over biometrie voor de identificatie van vreemdelingen. De dinsdag wordt dan grotendeels in beslag genomen door de jaarlijkse Algemene financiële beschouwingen. De begrotingen en voorstellen als het Belastingplan moeten dan nog volgen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat we nog wel van de Eerste Kamer zullen horen dit jaar.

1 Super De Boer 17/11/2013 om 21:23

8) Home sweet home.

Goed inderdaad dat de missies in Turkije en bij Somalië worden voortgezet. Een beetje natiestaat sluit zijn ogen niet voor de buitenwereld. Zoals daar o.a. zijn: de Filipijnen. De enige reden waarom ik mogelijk niet stort op giro 555 (onthoud dat nummer, dat is nog doenlijk in het pre-ibantijdperk) kan gelegen zijn in de voorzichtige constateringencombi dat de actie toch al goed loopt, dat er veel noodhulpgoederen schijnen te zijn, maar naar verluidt een mindere logistiek (niets meer bovenop de stapel gooien dus) en dat ik met het in plaats daarvan aanschaffen van een zaterdagabonnement op het NRC (‘het’ i.p.v. ‘de’ vanwege de in vergetelheid geraakte toevoeging “Handelsblad”) óók een Goede Daad verricht. Of tenminste enige blijk geef van consumentenvertrouwen. Maar goed, okeej, ik maak misschien nog wel een knaak over.

8) Ik beraad mij nog op de exacte betekenis van het subtiele verschil tussen ‘Crematoriumakkoord’ en ‘Crematieakkoord’.

2 Super De Boer 18/11/2013 om 22:50

8) Twintig euro overgemaakt. Maar ik verwacht dan ook wel dat het allemaal wordt opgelost. Ik wil er NIETS meer over horen! 😉

Vorige post:

Volgende post: