Update ministerraad 18 februari 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 19/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

De kogel is door de kerk: er komt een nationale politie. De ministerraad heeft daarmee op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd. Als gevolg van het nog in te dienen wetsvoorstel verdwijnen de huidige 26 politiekorpsen en ontstaat één landelijk korps onder leiding van de minister van V&J. De nationale politie zal weer wel bestaan uit tien regionale eenheden en één of meer landelijke operationele eenheden, zoals nu de Nationale Recherche. Het is niet alles landelijk wat de klok slaat, want het wetsvoorstel beoogt tevens versterking van het lokaal gezag. Burgemeester en officier van justitie (ook deze laatste wordt als ‘lokale gezagsdrager’ neergezet) moeten op lokaal niveau afspraken maken over de inzet van de politie en zijn nauw betrokken bij de aanstelling van lokale politiechefs. De gemeenteraad moet voortaan een integraal veiligheidsplan vaststellen. Minister Opstelten streeft ernaar de nieuwe wet vóór 1 januari 2012 in werking te laten treden. Dat lijkt wel erg optimistisch. De Raad van State moet nog advies geven, bij de Tweede Kamer ligt nog een hele stapel wetsvoorstellen die wachten op afhandeling, en de Eerste Kamer wil doorgaans toch echt eerst antwoord op haar schriftelijke vragen alvorens de plenaire behandeling aan te vangen.

We blijven in veiligheidssferen. Op voorstel van de reeds genoemde minister Opstelten heeft de ministerraad ingestemd met de kabinetsambities op het terrein van nationale veiligheid. Deze gaan per brief richting Tweede Kamer. Tot de ambities behoren onder meer blijvende aandacht voor natuurlijke dreigingen en terrorisme, maar ook aandacht voor cybersecurity, voedselzekerheid en verschuivende internationale machtsverhoudingen. Vooral dat laatste is interessant. Onlangs nog werd in de Eerste Kamer de conferentie Power shifts in a changing world order gehouden, waaraan ook minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken deelnam. Wellicht heeft de conferentie hem geïnspireerd bij het leveren van zijn aandeel in de kabinetsambities. Nog voor de zomer zal het kabinet komen met een voorstel om de regierol van de Rijksoverheid bij (dreigende) crises te versterken en de communicatie tijdens crises te verbeteren. Ook tot het veiligheidsbeleid behoort het kabinetsvoornemen de weerbaarheid van overheid en bedrijfsleven tegen spionage te vergroten.

Niet in veiligheidssferen, maar wel in juridische sferen bevindt zich het persbericht over het juridisch loket. Dit loket kan mensen helpen zelf hun juridische problemen op te lossen of rechtzoekenden doorverwijzen naar alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals mediation of de gang naar een geschillencommissie. Wie eerst langs het juridische loket gaat alvorens een advocaat in te schakelen, betaalt straks een lagere eigen bijdrage in de advocatenkosten. De ministerraad, die hoopt te besparen op de gesubsidieerde rechtsbijstand, heeft ingestemd met dit plan van staatssecretaris Teeven, het maatje van minister Opstelten op Veiligheid en Justitie. Teeven rent echter niet achter spijbelaars aan. Dat is de taak van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die heeft voorgesteld een koppeling aan te brengen tussen gegevens van gemeenten (gemeentelijke sociale diensten) en van het UWV en hulpverleners daar inzage in te geven. Die kunnen door inzage in gegevens uit de Wet Investeren in Jongeren en de Wet werk en bijstand sneller schoolverlaters en spijbelaars opsporen en terug naar school leiden. De ministerraad heeft met het voorstel van De Krom ingestemd.

Tot slot het (verkiezings)nieuws dat het met het begrotingstekort alweer veel beter is gesteld dan in de Najaarsnota voorspeld. Het tekort bedraagt nog steeds een kleine 5,2% van het BBP, maar we zijn gelukkig geen Griekenland of Ierland. Aangezien op de site van de ministerraad (nog) geen video van de wekelijkse persconferentie te zien is, moeten we ons zelf maar proberen voor te stellen hoe een glunderende premier Rutte dit nieuws heeft gebracht. Uit de reguliere media weten we overigens wel dat Rutte tijdens de persconferentie zijn weigering om op verzoek van de voltallige oppositie naar de Kamer te komen heeft verdedigd. Rutte vond dat hij de hand van zijn collega van OCW niet hoefde vast te houden. Die kon dat prima zelf af. Was Rutte verplicht naar de Kamer te komen? Op dit blog is eerder bij die vraag stilgestaan. ‘Uitnodigen’ in artikel 69 van de Grondwet betekent toch iets meer dan alleen maar komen als je zin hebt in, maar nu voor het verzoek aan de premier geen meerderheid bestond (en de Kamer de premier dus niet uitnodigde), lijkt Rutte staatsrechtelijk niets verkeerd te hebben gedaan. Of het chic was mag eenieder zelf beoordelen.

De Eerste Kamer deed het rustig aan en doet het de komende week nog rustiger aan. De Kamer debatteerde met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie (beiden tot voor kort nog zelf senator) over het Strategisch Concept van de NAVO. Tijdens het debat werd een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht op zo kort mogelijke termijn aan te geven wat zij zich voorneemt te doen om tot terugdringing van kernwapens te komen. Over de motie wordt volgende week gestemd. Daarna kunnen de senatoren aan de cognac, want afgezien van wat hamerstukken en de stemmingen wordt er volgende week niet vergaderd.

De Eerste Kamer behandelde verder het wetsvoorstel met de curieuze titel ‘ opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering’.  Drie keer verzekering in één wetsvoorstel, dat zit wel snor. Ook stuurde de Kamer in het kader van de zogenaamde subsidiariteitstoets een gele kaart naar Brussel. Het voorstel voor herziening van de verordening inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen (verordening Brussel I) werd gewogen en te licht bevonden. Opvallend is de nauwe samenwerking van Eerste en Tweede Kamer op dit dossier. De Kamers namen kennis van de wederzijdse bezwaren en namen die van elkaar over. Eendrachtig werd een ‘nee’ aan de Europese Commissie verkocht. Samen tegen Europa? We zijn benieuwd wat de Euro-vriendelijke voorzitter daar van vindt.

En over de voorzitter gesproken. Ongetwijfeld getergd door het feit we hem vorige week geen ‘mediamomentje’ gunden, bedient de heer Van der Linden ons deze week op onze wenken. Achtereenvolgens ontving hij de onderminister van Buitenlandse Zaken van Azerbeidjaan en de minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van Kroatië. Een bezoek van zulke belangrijke hoogwaardigheidsbekleders schept verwachtingen. Volgende week verwachten we daarom op z’n minst een bezoek van delegaties uit Fiji, Togo en Oman. De geïnteresseerden wijzen we tot slot graag nog op het interview met Van der Linden in Elsevier. Het is een vrij braaf verhaal, ondanks de nogal merkwaardige kop ‘Ik houd me vast aan het positief populisme’. De eveneens in het interview voorkomende uitspraak ‘als je niks doet, doe je ook nooit iets fout’ houden we vast. Want zo is het maar net!

Vorige post:

Volgende post: