Update ministerraad 19 november 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 21/11/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 19 november 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Voor een relatief korte ministerraad vergast de RVD ons op een relatief lange video van de persconferentie na afloop. Dat deze ruim 25 minuten beslaat kan eh… te… eh… wijten… eh… zijn aan…eh…. eh… Maxime…. eh… ik zeg… eh…eh… Verhagen die bij afwezigheid van premier Rutte de honneurs waarnam. Rutte nam samen met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie deel aan de NAVO-top te Lissabon, waar wordt gesproken over het nieuwe strategisch concept van deze Noord-Atlantische Verdrags Organisatie. Vol elan sprak Verhagen over het herstel van de balans tussen rechten en plichten en over het bieden van kansen, maar het tegelijkertijd ook grenzen durven te stellen en te handhaven.  Concreet komt dit erop neer dat het kabinet misbruik van studiefinanciering gaat bestrijden. Wie in aanmerking komt voor een studiebeurs voor uitwonenden, dient ook echt uitwonend te zijn. Nu is het nog zo dat de overheid van een frauderende student alleen het ten onrechte ontvangen geld kan terugvorderen. Als het door staatssecretaris Zijlstra geïnitieerde wetsvoorstel kracht van wet verkrijgt, behoort een boete voortaan tot de mogelijkheden. Deze bedraagt de eerste keer 50% van het teveel ontvangen bedrag, maar bij recidive raakt een student zijn beurs geheel kwijt en wordt aangifte gedaan.

Verder sprak de ministerraad over het al dan niet bekrachtigen van het door de Eerste Kamer aanvaarde initiatiefwetsvoorstel-Van Dam over het niet langer automatisch (‘stilzwijgend’) verlengen van abonnementen, lidmaatschappen en andere overeenkomsten. Het voorstel zorgt ervoor dat consumenten gemakkelijker van een overeenkomst af kunnen komen door een aanpassing van de artikelen 6:236 en 6:237 van het BW, waarin de zogenaamde ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst van algemene voorwaarden te vinden zijn. De ministerraad heeft besloten het voorstel ter bekrachtiging aan de Koningin voor te gaan leggen. Nadat Verhagen zijn zegje had gedaan, legden de aanwezige parlementair journalisten hem het vuur aan de schenen over de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector, de mogelijke Nederlandse bijdrage voor een missie in Afghanistan, het Ierse begrotingstekort en de toekomst van de Euro en natuurlijk de ‘week van de PVV’.

Uit de persberichten kunnen we nog opmaken dat de ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van vijf nieuwe leden voor de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken. Deze commissie “behandelt juridische vraagstukken waarin de uitleg van het internationale recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan”. Dus: een inval in Irak mag niet, maar zou eigenlijk wel moeten mogen. Ten slotte kondigde de ministerraad een investeringsstop voor de Rijksdienst aan.  De Rijksdienst gaat op de schop voor € 1,52 miljard, dus is het niet verstandig nu investeringen te doen die straks waardeloos blijken te zijn. Alleen voor spoedeisende zaken kan een exequatur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden verkregen.

En hoe verging en vergaat het de Senaat? Het is duidelijk dat de Eerste Kamer nog na ligt te hijgen van een enerverende week, want de aankomende week zijn er geen plenaire debatten. De Kamer behandelt plenair alleen een brief inzake een subsidiariteitstoets en stemt – zoals het Reglement van Orde het voorschrijft – hoofdelijk over het wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet dat verruiming van het aantal koopzondagen tegen moet gaan. Tijdens het debat over het wetsvoorstel bleek dat de fracties van CDA, SP, ChristenUnie en SGP vóór het voorstel zijn. Samen vertegenwoordigen zij 38 zetels. Net genoeg voor een meerderheid dus, maar omdat het om een hoofdelijke stemming gaat, moeten waarschijnlijk wel álle 38 voorstanders op komen draven. De op dit weblog al eens gehekelde praktijk  om bij andere vormen van stemmen net te doen alsof alle 75 leden aanwezig zijn, geldt immers niet bij hoofdelijke stemmingen.

Zoals wel te verwachten was nam de Eerste Kamer afgelopen dinsdag het door haarzelf geïnitieerde wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet aan. De drempel om met voorkeurstemmen gekozen te worden gaat omhoog, er komt een vast tijdstip van verkiezen in alle provinciale staten in Nederland en lijstencombinaties zijn bij de Eerste Kamerverkiezingen voortaan niet meer mogelijk. Een deel van het debat betrof de interpretatie van artikel 55 Grondwet. Minister Donner maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens zijn bezwaren tegen constitutionele toetsing door een rechter uiteen te zetten. De minister:

“Daarom wordt dit ook bij grondrechten toevertrouwd aan de wetgever, vanuit de overtuiging dat ook een wetgever die continuïteit zal realiseren. Het blijft uiteindelijk ook een vraag dat iedere gemeenschap naar bevind van zaken, althans, naar de omstandigheden van het geval, ook invulling moet geven aan de bepalingen, tenzij het daarmee in strijd is. Dat is denk ik de kracht van onze Grondwet. Daarom moeten wij deze beschouwingen maar eens voortzetten als het toetsingsrecht weer aan de orde is, want daarmee zou de wetgever dit ook fundamenteel uit handen zijn gegeven. Daarbij zijn kanttekeningen te plaatsen.”

Femke Halsema is gewaarschuwd.

Een ‘persmomentje van de voorzitter’ is deze keer helaas niet te melden. Wel zal voorzitter Van der Linden met leedwezen kennis hebben genomen van de uitspraken van Tweede Kamerlid voor de SP Sharon Gesthuizen. Deze merkte de favoriete vakantiebestemming van Van der Linden aan als een ‘schurkenstaat’. Wie wel weer de media haalde, was CDA-senator en dissident Rob van de Beeten, die in een nog te verschijnen boek nog maar eens herhaalt dat het huidige kabinet helemaal geen goed idee is. Het is niet bekend of Van de Beeten van fractievoorzitter ‘IJzeren’ Jos Werner nu nog zijn schoentje mag zetten met Sinterklaas.

Vorige post:

Volgende post: