Update ministerraad 20 mei 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 21/05/2011

in Haagse vierkante kilometer

Al geruime tijd is op de website van de ministerraad niet meer een video met de integrale persconferentie van de minister-president te vinden. We moeten het tegenwoordig doen met het voorgekookte praatje van de premier en missen de aardige interactie tussen onze primus inter pares en de toegestroomde journalisten. Dat is zonder meer te betreuren, zeker met een premier als Rutte. Deze vatte in krap 3,5 minuten de ministerraad samen: er was nagekaart over het debat in de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag (“stevig en duidelijk”), de Voorjaarsnota 2011 is vastgesteld en de noodzaak tot bezuinigingen is, ondanks een pril economisch herstel, onveranderd groot. Ook de door staatssecretaris Zijlstra verzonnen mantra “van uitstel komt uitvoering” werd weer van stal gehaald, dit maal in het kader van de verhoging van de assurantiebelasting en de inmiddels beruchte verhoging van de BTW op podiumkunsten. Toevallig passerende fiscaal juristen mogen ons uitleggen wat de premier bedoelde met de uitspraak dat deze verhogingen “vanaf 2002 voor het volle pond meetellen”.

Een topambtenaar met de oer-Hollandse naam Klaas Knot mag de komende jaren De Nederlandse Bank gaan leiden als opvolger van de afzwaaiende president Nout Wellink. Zijn benoeming, waarvoor de ministerraad de voordracht heeft gedaan, gaat per 1 juli 2011 in. Knot is zowel gepromoveerd academicus (deeltijdhoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen) als werkzaam bij het Ministerie van Financiën. Ingevolge artikel 12 van de Bankwet 1998 geldt de benoeming (bij koninklijk besluit) voor een periode van zeven jaar. Afgaand op het gezaghebbende Financieele Dagblad kunnen we concluderen dat de voordracht over het algemeen goed valt. Knot is van bouwjaar 1967 en daarmee relatief jong. “Hij kan even mee”, aldus een tevreden premier. Een ander verschil met de vertrekkende DNB-president: waar Wellink zijn affiliatie met het CDA niet onder stoelen of banken steekt, is van Knot geen politieke kleur bekend.

Een ander bericht dat het goed deed in de media is het nieuws dat Houwdegen Halbe orde op zaken gaat stellen op het HBO. Het gaat daar niet goed volgens de Inspectie, dus grijpt Halbe met de zegen van de ministerraad krachtig in. Een heel pakket aan maatregelen moet een herhaling van de geconstateerde wantoestanden voorkomen. Er komen landelijke toetsen voor kernvakken en er wordt een verplichting ingevoerd dat alle docenten in het HBO minimaal een mastergraad hebben.  Voeg daarbij een intensievere controle op de kwaliteit van het onderwijs en het HBO kan weer gezond worden. Wie vrijetijdsmanagement bij InHolland in Diemen studeerde heeft echter pech, want de accreditatie voor die opleiding blijft ingetrokken.

De ministerraad gaat verder akkoord met het naar de Raad van State sturen van het voorstel voor een Beginselenwet zorginstellingen. Deze wet moet de positie van de cliënt in de zorg versterken. Eerder berichtten we al over de “houtskoolschets” van deze wet die de ministerraad naar de Tweede Kamer had gestuurd. Nu zijn we een fase verder en mag de Raad van State zich over dit uit het gedoogakkoord voortvloeiende wetsvoorstel buigen. Ook het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling mag naar de Raad toe. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat professionals werkzaam in diverse sectoren verplicht zijn om met een meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De Eerste Kamer had de afgelopen week een feestje te vieren. Een glimmende voorzitter René van der Linden mocht uit handen van de voormalige Luxemburgse premier Jacques Santer de Prix d’Or van de Fondation du Mérite Européen in ontvangst nemen voor de verdiensten van de Senaat op het vlak van de Europese integratie. Van der Linden blijft in de Senaat, maar gezien het verwachte verlies van het CDA is het onzeker of hij de voorzittershamer kan blijven zwaaien. Mocht hij het Wereldleiderschap moeten neerleggen, dan kan hij in elk geval terugkijken op de uitreiking van deze mooie onderscheiding voor zijn instituut.

Natuurlijk werd er niet alleen gefeest in de Senaat, maar ook gewerkt. Een bloemlezing uit de activiteiten van afgelopen dinsdag: de Wet dieren werd aangenomen, er werd een groot beleidsdebat over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en data-uitwisseling gehouden en de Kamer heeft ingestemd met de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Deze laatste wet zal echter op grond van toezeggingen die de Kamer heeft afgedwongen voor een aanzienlijk deel nog niet in werking treden.  Voorlopig blijft de verplichting om bij rechtbanken een sector kanton te hebben bestaan en ook de bevoegdheid van de schimmige Raad voor de rechtspraak om nevenlocaties van rechtbanken en gerechtshoven aan te wijzen en te sluiten komt er voorlopig niet. Deze bepalingen en een aantal andere zullen “uitdrukkelijk opnieuw op hun merites worden bezien bij gelegenheid van het wetsvoorstel tot herziening van de gerechtelijke kaart, hetgeen betekent dat inwerkingtreding bij gelegenheid van de invoering van de gerechtelijke kaart geen automatisme is”, aldus de Minister van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Kamer.

Vooruitkijkend naar volgende week komen we natuurlijk eerst aan bij de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer op maandag 23 mei. U kunt het allemaal rechtstreeks meemaken op Nederland 1, want daar verzorgt de publieke omroep een speciale uitzending. Op 25 mei doet de Kiesraad het dan nog eens dunnetjes over vanuit de plenaire vergaderzaal met de bekendmaking van de officiële uitslag. Dan weten we ook hoeveel senatoren er met voorkeurstemmen gekozen zijn. RvdW stelde al dat de nummer 15 van de PvdA, Janny Vlietstra, zeer verkiesbaar kan worden geacht, dit ondanks het feit dat mede op verzoek van de Eerste Kamer zelf de drempel voor verkiezing door voorkeurstemmen is verhoogd naar 100% van de kiesdeler.

Je vraagt je automatisch af of het bekend worden van de verkiezingsuitslag zijn weerslag heeft op de vergadering de volgende dag. En die vergadering is bepaald geen pro forma gebeurtenis. De Eerste Kamer vergadert dinsdag van 10:15 tot 21:25 uur. Er staan interessante onderwerpen op de agenda. Zo behandelt de senaat het voorstel tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Dat is dus het wetsvoorstel dat volgens “een meerderheid van de Tweede Kamer” al tijdenlang door de Eerste Kamer getraineerd wordt omdat enkele baantjesverzamelaars daar hun dozijn commissariaten in gevaar ziet komen. Als we naar de data kijken kunnen we nu toch echt wel concluderen dat deze verwijten volkomen uit de lucht gegrepen zijn. De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft direct na ontvangst van de memorie van antwoord eindverslag uitgebracht en het voorstel is twee weken later al voor plenaire behandeling geagendeerd. Oprechte excuses van Ewout Irrgang zouden op hun plaats zijn.

Verder klopt ons staatsrechtelijk hart sneller door de aankondiging dat de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten haar rapport zal aanbieden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. Deze commissie zou je de commissie-Schuurman kunnen noemen, maar dan zonder Schuurman.  Senaatsnestor en CU-knuffelopa Egbert Schuurman was met zijn motie over een parlementaire enquête door de Eerste Kamer namelijk wel direct verantwoordelijk voor de instelling van deze commissie, maar heeft er geen zitting in genomen. Daarmee komt Schuurman een beetje over als de gescheiden vader die zijn kind niet kan of mag zien opgroeien. Schuurman verlaat immers na 28 jaar de Eerste Kamer, onder meer vanwege zijn leeftijd en diverse ‘kwaaltjes’. Daaronder valt waarschijnlijk in elk geval aantasting van het korte termijngeheugen, want in een recent interview in Vrij Nederland beweert Schuurman dat tijdens de kabinetsformatie van afgelopen zomer een groot aantal fractievoorzitters in de Senaat een brief stuurde aan de informateurs Opstelten en Rosenthal, terwijl die laatste toen allang weer gewoon fractievoorzitter namens de VVD was (maar volgens Schuurman ‘oogkleppen’ op had).

En wat er met het rapport van de commissie gaat gebeuren als CDA, VVD, SGP en nieuwkomer PVV maandag een krappe meerderheid halen? Dan kan het worden bijgezet in het kabinet met parafernalia die herinneren aan de glorieuze wapenfeiten van de Senaat. Een plekje naast de Prix d’Or van de Fondation du Mérite Européen zit er toch wel in.

Vorige post:

Volgende post: