Update ministerraad 22 juni 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 24/06/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 22 juni 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het kabinet is demissionair en dat heeft zijn weerslag op de besluiten van de ministerraad. In het lijstje persberichten vinden dan ook geen echt grote beslissingen. We treffen aan een reeks benoemingen in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en wie overwoog naar Zoetermeer te verhuizen moet er rekening mee houden dat Charlie “Asfalt” Aptroot daar vanaf 3 september 2012 de scepter zwaait. Van aanmerkelijk belang is wel het akkoord tussen minister Schippers van VWS en de Landelijke Huisartsen Vereniging over de inhoud en financiële aspecten van de huisartsenzorg. Na afloop van de persconferentie van de premier kon de minister van VWS dan ook samen met de voorzitter van de LHV een toelichting op het bereikte akkoord geven. Die voorzitter is Steven van Eijck, ooit nog staatssecretaris voor de LPF. Met een reactie op het WRR-rapport Vertrouwen in Burgers van mei 2012, de aanpak van spookburgers en de verlenging van de bescherming van voedseltransporten in Somalië sluiten de persberichten van de ministerraad af.

Premier Rutte ging in zijn persconferentie vooral in op hetgeen de afgelopen week in de Tweede Kamer en in Europa was gebeurd. De Tweede Kamer had ingestemd met een reeks voorstellen voortvloeiend uit het Lente-akkoord. Daaronder in de eerste plaats een aantal fiscale maatregelen, zoals het structureel verlagen van de overdrachtsbelasting naar 2%, de verhoging van het algemene BTW-tarief naar 21% en aanpassing van de alcohol- en tabaksaccijnzen. Verder sprak de premier over het voorstel tot verhoging van het eigen risico in de zorg en de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Deze voorstellen zijn toch nog redelijk soepel door de Tweede Kamer geloodst, ondanks verwoede pogingen van PVV en SP om met filibusters de boel te vertragen. Na een korte tour d’Europe – waarin de grote eensgezindheid met Angela Merkel werd benadrukt en de totstandkoming van een nieuwe Griekse regering werd gevierd (mits deze alle financiële afspraken nakomt) – kwam de premier bij het meest verrassende nieuws: volgende week doet minister van Veiligheid en Justitie Opstelten de persconferentie. Dit omdat vice-premier Verhagen vanwege het eindexamen van zijn zoon verhinderd is.

De Eerste Kamer maakte afgelopen dinsdag een eind aan de aspiraties van Marianne Thieme door haar initiatiefwetsvoorstel over een verbod op onverdoofd ritueel slachten te verwerpen. In de Tweede Kamer behaalde het voorstel nog een ruime meerderheid: 116 leden stemden voor en slechts 30 tegen. Maar in de Senaat was een duidelijke meerderheid tegen: met 51 tegen 21 stemmen werd het voorstel na hoofdelijke stemming verworpen. Opvallend daarbij was dat de GroenLinks-fractie verdeeld stemde. De tegenstanders hadden voldoende ammunitie om het voorstel af te schieten: het zou geen goede balans tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid bevatten en bovendien met de bij amendement ingevoerde ontheffingsmogelijkheid de bewijslast omkeren en bij de gelovige (in plaats van bij de staat) leggen. Bovendien was staatssecretaris Bleker er toch in geslaagd een convenant te sluiten met de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven, het Contactorgaan Moslims & Overheid, en het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Senator Koffeman van de Partij voor de Dieren – uiteraard voorstemmer – haalde dat laatste argument direct onderuit. Het convenant was – pun intended – “in een kantelbox geraakt” en “een doekje voor het bloeden”. Inhoudelijk vond de PvdD het al niets, maar nu een rabbinale rechtbank het convenant heeft verworpen en slagerij Marcus uit Amsterdam het wil aanvechten vindt de partij het convenant al helemaal geen alternatief voor het initiatiefwetsvoorstel. Marianne Thieme had een week eerder nog aanboden met een novelle te komen, maar de tegenstanders stemden haar voorstel toch af. Thieme wil niet van opgeven weten. Ze werkt inmiddels aan een nieuw wetsvoorstel.

Verder sprak de Senaat over een wetsvoorstel dat scheefwonen tegen wil gaan. Daartoe introduceert het een mogelijkheid tot huurverhoging op grond van inkomen. Wie meer dan 43.000 euro verdient en in een sociale huurwoning woont, kan jaarlijks te maken krijgen met een huurverhoging van 5% bovenop het inflatiepercentage (tot aan de maximale huurprijsgrens volgens het puntenstelsel). Daarvoor moet de verhuurder natuurlijk wel weten of zijn huurders meer of minder dan het genoemde bedrag verdienen. De regering wenst de Belastingdienst in te schakelen om door middel van een eenvoudig ja of nee die informatie te verstrekken. Dat laatste is op z’n minst opmerkelijk en de regering moest dan ook toegeven dat er geen precedent is als het gaat om het verstrekken van inkomensinformatie door de Belastingdienst aan private parijen. Overigens verbood eerder de rechter in kort geding de Staat al de inkomensinformatie te verstrekken voordat het wetsvoorstel was aangenomen door het parlement. De Belastingdienst was daar, met goedvinden van de verantwoordelijke ministers, namelijk al rustig mee begonnen, zonder wettelijke basis.

Die wettelijke basis komt er voorlopig nog niet, want het debat in de Eerste Kamer is momenteel geschorst in afwachting van een brief van minister Spies. Die brief gaat over een voorstel uit het Lente-akkoord om ook een huurverhoging mogelijk te maken voor inkomens tussen de 33.000 en 43.000 euro. Dat de beide wetsvoorstellen verband met elkaar houden, behoeft geen betoog. Overigens is aanname van het 5%-voorstel uiterst onzeker, nu de PVV-fractie het niet steunt. In de Tweede Kamer had de PVV-fractie nog vóór gestemd, maar bevrijd van de knellende banden van de gedoogcoalitie besloten de PVV-senatoren eens dualistisch te zijn. PVV-senator Van Dijk omschreef zichzelf daarbij ook als een scheefwoner, want zijn Zeeuwse woning, gebouwd op een vroegere zandkreekrug, staat ruim elf centimeter uit het lood. We lachen ons een ongeluk.

Komende dinsdag debatteert de Eerste Kamer onder meer over de goedkeuring van het ESM-verdrag en over twee aanverwante wetsvoorstellen. De PVV-fractie, uiteraard tegenstander, heeft een procedurele truc van de collega’s in de Tweede Kamer geleend en 490 minuten spreektijd aangevraagd. Na de mislukte avonturen van de gang naar de rechter en de poging een verenigde vergadering bijeen te roepen is dit de derde obstructietactiek. Blijkens de website van de Eerste Kamer gaat de voorzitter deze tactiek zo nodig blokkeren met een beroep op artikel 102 van het Reglement van Orde. Dat kent hem de bevoegdheid toe de Kamer voor te stellen de vergadering op een bepaald tijdstip te sluiten en dan de resterende spreektijd te verdelen. Of hij daarmee de toorn van de PVV-fractie wekt, zullen we aanstaande dinsdag zien.

Tot slot het hoopvolle nieuws dat het erop lijkt dat de Senaatscommissie belast met Binnenlandse Zaken nog iets wil gaan maken van het rapport van de Staatscommissie Grondwet. De Eerste Kamer liet eerder al, zeer tegen de zin van minister Spies, weten dat zij het recht op een eerlijk proces en verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet wenst. Dat was afgelopen februari. Sindsdien is er – uiteraard – van regeringszijde niets gebeurd. Dat zal dan ook de reden zijn dat de genoemde commissie aanstaande dinsdag de “follow-up” van de motie gaat bespreken. We zijn benieuwd.

Vorige post:

Volgende post: