Update ministerraad 23 mei 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 27/05/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 23 mei 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De Europese kiezer heeft gesproken, of beter gezegd enkele Europese kiezers hebben gesproken. Afgelopen vrijdag was dat nog niet het geval of althans was er nog geen uitslag. Premier Rutte wilde op de persconferentie afgelopen vrijdag daarom nog niets zeggen over de op dat moment wel beschikbare exitpolls. Inmiddels weten we hoe de vlag er bij hangt. In Nederland doen zich geen dramatische verschuivingen voor, zeker niet in zetels, terwijl nagenoeg even weinig kiezers voor het Europarlement hun bed uitkwamen als de vorige keer. Het meest opvallende was wellicht dat het CDA zichzelf graag tot winnaar liet uitroepen, met nog steeds de grootste delegatie van vijf, maar wel degelijk vijf procent verloor ten opzichte van 2009. Ook op Europees niveau doen zich geen dramatische verschuivingen voor, in die zin dat de EVP- en S&D-fracties nog steeds samen een meerderheid hebben van 397 van de 751 zetels.

Toch is er natuurlijk wel degelijk wat gebeurd. Grofweg een kwart van de stemmen ging in Frankrijk en Groot-Brittannië naar het zeer eurosceptische Front National van Marine le Pen respectievelijk de UK Independence Party van Nigel Farage. Dat is een onvoorstelbaar signaal, waar ook in het Europees parlement wat mee moet worden gedaan. Mocht het parlement toch op de oude voet doorgaan, dan zullen in elk geval de regeringsleiders en staatshoofden in de Europese Raad het signaal oppakken. Hollande en Cameron worden rechtstreeks bedreigd. De vraag is dan wel wat dat is, het signaal oppakken. Wat kiezers allicht zo aantrekkelijk vinden in politici als Le Pen en Farage is dat zij duidelijk maken dat het hele Europese project een politieke keuze is, waar je dus ook tegen kunt zijn. In plaats van het project, zoals tot nu toe veel conventionele politici wel deden, te presenteren een ‘ever closer union’, die sneller of langzamer maar uiteindelijk onvermijdelijk op een federatie afstevent, volgens de logica dat een interne markt om een munt vraagt en een munt om een financieel-economische en budgettaire politiek en dat om een politieke unie en een leger.

Een eerste stap zou kunnen zijn iemand de baas van de Europese Commissie te maken die niet al jaren in de Brusselse bubble zit en die keuze ook op Unieniveau zichtbaar maakt. Met liefst ook enige verbale begaafdheid en desnoods vertoon van enige emotie, waarop de populisten ten onrechte het monopolie lijken te hebben gekregen. Helaas is de benoeming van de commissievoorzitter belast door een institutionele strijd tussen parlement en de Europese raad, over de vraag wie eigenlijk de baas is bij de benoeming daarvan. Juncker kon na al het tromgeroffel inmiddels niet anders meer dan als ‘winnaar’ van de parlementsverkiezingen de zetel opeisen. Maar op een maandenlange strijd zit niemand te wachten, terwijl de raad in de uitslag allicht nog minder reden ziet een usual suspect als Juncker te benoemen dan de raad afgaand op alle gereserveerdheid toch al van plan was. Vandaag ontmoet Rutte zijn Europese collega’s en zal er een ‘verkennend gesprek’ worden gevoerd over hoe tot een nieuwe commissievoorzitter te komen.

Tot zover Europa. Hoewel twee belangrijke besluiten van de ministerraad daar toch ook wel weer veel mee hebben te maken en bovendien tonen hoe snel de wereld blijkbaar is veranderd. Het belangrijkste nieuws was dat Nederland vier F16’s beschikbaar stelt aan de NAVO. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de ‘reassurance’-missie waarmee de Baltische staten – die zelf geen jachtvliegtuigen hebben – gerustgesteld moeten worden en vooral ook, maar dat is officieus, Rusland afgeschrokken. Het kabinet komt verder ijlings in actie om de toestroom van (Eritrese) asielzoekers in te dammen. Het stuurt een aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 naar de Raad van State voor advies, welke aanpassing intensievere grenscontroles door de Marechaussee in auto’s en treinen mogelijk moet maken. Dit zogeheten ‘mobiele vreemdelingentoezicht’, dat niet voor niets mobiel moet heten, ligt in verband met de Europese gedachte van open binnengrenzen gevoelig, dus we zijn benieuwd wat de Raad van State er van zal vinden.

Zijn asielzoekers eenmaal binnen, dan dient Nederland uiteraard goed voor ze te zorgen en hun veiligheid te garanderen. Daarover stuurt staatssecretaris Teeven, afgaande op de lengte van het persbericht met de omineuze titel ‘Veiligheid van vreemdelingen nog meer centraal’, een uitvoerige brief naar de Kamer. Nieuws mag ook heten dat het kabinet het mes zet in de in de afgelopen jaren nog veelgeprezen ‘vuurwerktraditie’ met oud en nieuw. De verkoop- en afsteektijden worden verder teruggeschroefd en illegaal vuurwerk wordt aangepakt, met een vergunningsstelsel voor import en een gedragscode van de branche. Verder wordt computercriminaliteit strenger bestraft, gaan banken voor hun eigen toezicht betalen, kunnen openbare en bijzondere scholen makkelijker samen gaan in geval van krimp (de ‘samenwerkingsschool’), krijgen ouders meer invloed op de kinderopvang en komt er een tractor-(‘T-‘)rijbewijs. Jawel. De uitvoerende macht zit, kortom, niet stil.

Dat geldt ook voor de wetgever, of althans het parlement als medewetgever en daarvan dan weer de Eerste Kamer. De senatoren staken een in elk geval tijdelijk stokje voor het wetsvoorstel met de merkwaardige naam ‘Huis voor klokkenluiders’. Dat ‘Huis’ moet het melden van misstanden faciliteren en degene die misstanden aan de kaak stellen, bescherming bieden. Bij het debat kwamen de nodige bezwaren aan het licht, waarover de initiatiefnemers zich nu gaan beraden. De belangrijkste bezwaren zijn dat artikel 78a van de Grondwet onvoldoende ruimte biedt om het Huis onder te brengen bij de Nationale ombudsman en dat het Huis zowel adviseert als onderzoekt. Een van de initatiefnemers, het Tweede Kamerlid Van Raak, onderkende blijkens het verslag de ‘bijzondere rol’ van de Eerste Kamer bij het ‘waken voor strijdigheid met de Grondwet’ en zegde op een wijzigingsvoorstel toe: het Huis zou nu een bijzonder zelfstandig bestuursorgaan moeten worden.

De senatoren bogen zich verder over de legalisatie van handtekeningen van notarissen en het op het eerste gezicht nogal stoffige onderwerp van fiscale hervormingen in de pensioenopbouw. Het laatste bleek afgelopen najaar een explosief dossier, dat politiek bijna de ondergang betekende van de staatssecretarissen Klijnsma en toen nog Weekers (nu: Wiebes). Vandaag wordt erover gestemd. Het akkoord tussen de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA met D66, Christenunie en de SGP zal vast ook aan de overzijde van het Binnenhof zijn werk doen, al betekende dat niet de senatoren niet de nodige kritische noten kraakten en hun ergernis over het ontbreken van een geconsolideerde wetstekst onder stoelen of banken staken.

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 PWdH 02/06/2014 om 12:05

Ook wel een aardige stukje over hoe het verder moet met de Unie, van Martin Sommer, met drie concrete politieke strijdpunten:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3664965/2014/06/01/Iedere-eurokritische-stemmer-fascist-noemen-helpt-niet.dhtml

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: