Update ministerraad 25 juni 2010

door LD op 26/06/2010

in Haagse vierkante kilometer

Terwijl het puikje van de parlementaire journalistiek kampeert voor de ingang van de Eerste Kamer (eerst voor Uri, straks voor Herman), vergadert de ministerraad rustig door. Klaarblijkelijk floreert hij in zijn nu cameraluwe omgeving, want het aantal persberichten is deze week opmerkelijk groot. En natuurlijk slaagde Camiel er weer in zijn mediamomentje te pakken. Dit maal gaat de demissionaire bewindsman hoogstpersoonlijk het dubbele opstaptarief in het openbaar vervoer te lijf.

Waarover sprake de ministerraad afgelopen vrijdag zoal? Allereerst ging hij akkoord met een voorstel van nu toch echt demissionair minister (en Tweede Kamerlid) De Jager tot sluiting van Tax Information Exchange Agreements met de landen Uruguay, Mauritius en Brunei. Op basis van deze verdragen kan Nederland gericht fiscale informatie opvragen bij de belastingdiensten van de genoemde landen in de strijd tegen zwartsparen en belastingontduiking. Uit het persbericht wordt overigens niet duidelijk waarom voor verdragen met juist deze landen is gekozen. Verder worden de bevoegdheden van de vreemdelingenpolitie uitgebreid opdat deze voortaan gemakkelijker de identiteit en nationaliteit van illegale vreemdelingen vast kan stellen. Onder bepaalde voorwaarden mag de vreemdelingenpolitie een woning doorzoeken op aanwezigheid van identiteitspapieren of GSM’s uitlezen. De extra bevoegdheden worden geregeld bij formele wet, hetgeen niet verbaast aangezien de artikelen 10 (persoonlijke levenssfeer) en wellicht ook 12 (huisrecht)van de Grondwet  in het geding zijn.

Op het terrein van het onderwijs werden ook de nodige besluiten genomen. Zo besloot de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart de exameneisen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs aan te scherpen. Hiervoor wordt het Eindexamenbesluit aangepast. De staatssecretaris lanceerde tevens een plan om een welbekende misstand aan te pakken: de situatie dat scholen veel te gemakkelijke schoolexamens aan eindexamenkandidaten voorleggen. Als de verschillen tussen de cijfers voor het schoolexamen en het eindexamen te groot zijn, kan een school zijn examenbevoegdheid kwijtraken. Uit de koker van minister Rouvoet van hetzelfde departement kwam het voorstel basisscholen, middelbare scholen en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs te verplichten om geweldsincidenten te registeren via één landelijk registratiesysteem. Ook hiervan is de ministerraad gecharmeerd.

Verder wordt een Europese richtlijn over mediation geïmplementeerd en gaat een voorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet richting de Tweede Kamer. Ondernemend Nederland is alvast niet tevreden. Een eerdere poging tot het tot stand brengen van een Aanbestedingswet strandde in 2008 in de Eerste Kamer. Met de voordracht van Hubert Bruls voor het burgemeesterschap van Geertstad doet het kabinet ten slotte een eerste poging Limburg terug te winnen voor het CDA. Over die andere, veel bekendere kandidaat-burgemeester ging het (nog) niet. Daar horen we de komende weken beslist meer over.

Vorige post:

Volgende post: