Update ministerraad 25 maart 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 27/03/2011

in Haagse vierkante kilometer

Dit kabinet is er niet een van de cadeautjes. Normaal gesproken is het leuk om iets te krijgen als je jarig bent, maar een nieuwe bezuinigingsmaatregel moet bewerkstelligen dat u pás iets krijgt als u jarig bent. Als het aan Rutte en gezelschap ligt krijgt u namelijk voortaan pas op de dag dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt uw eerste AOW. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin iemand die leeftijd bereikt. Aan die linkse verkwisting wordt per 1 januari 2012 een einde gemaakt als het aan het kabinet ligt. Dat moet 60 miljoen euro opleveren. Het wetsvoorstel waarin dit plan is vervat gaat nu naar de Raad van State.

We blijven nog even op het terrein van het sociaal beleid. Bijna jubelend meldt het kabinet dat het aantal arbeidsongeschikten drastisch is gedaald. De opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO), de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA; 2005), is daarmee een succes te noemen. Uit een evaluatie van de WIA blijkt dat de daling van de instroom nog veel groter is dan in 2005, bij de invoering van de WIA, werd gedacht.  Wie het persbericht verder leest, komt er wel achter dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is: er is sprake van een toenemende instroom van uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband, en die instroom is hoger dan verwacht. Maar dat zet je natuurlijk niet in de kop van een persbericht.

In het kader van de operatie ‘minder is meer’ gaat het kabinet drie toezichthouders samenvoegen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit worden samengesmolten tot één nieuwe organisatie. Deze operatie moet in 2013 zijn voltooid. Dit alles moet leiden tot toezicht dat meer slagkracht heeft en efficiënter is. Mogelijk wordt de toezichthouder op de zorgmarkt, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het genoemde drietal toegevoegd. Kwartet! We horen het kabinet het al roepen. Een nieuwe naam er is nog niet, dus als u nog ideeën heeft: u kunt ze sturen naar het ministerie van EL&I, dat overigens ook al een samenvoeging is.

Uiteraard bereden de ministers tijdens de vergadering ook nog even het kabinetsstokpaardje: veiligheid. In het kader van het Europeesrechtelijke beginsel van wederzijds erkenning van strafvonnissen heeft minister Opstelten het wetsvoorstel wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) laten schrijven. Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van twee niet nader genoemde EU-kaderbesluiten. “Het land van veroordeling neemt straks veel meer dan nu het initiatief voor de overdracht van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, ook al is de gedetineerde het er niet mee eens”, aldus het begeleidende persbericht. Wie nu denkt dat het kabinet de nieuwe wet vooral wil gebruiken om werkloze criminele Polen en Roemenen het land uit te bonjouren, heeft het helemaal mis. Het kabinet handelt uit mededogen: “Gedetineerden in een buitenlandse cel kunnen moeilijk contact met hun thuisfront onderhouden en een geleidelijke en begeleide terugkeer naar de maatschappij is niet mogelijk. Dat staat resocialisatie in de weg en zorgt voor een hogere kans op terugval in crimineel gedrag. Dit verandert als de nieuwe regeling in werking treedt”.

Is er overigens een reden dat de EU-kaderbesluiten over overdracht van veroordeelde gedetineerden niet bij de naam genoemd worden? Misschien wel.  Kaderbesluiten worden al sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1 december 2009) niet meer vastgesteld, dus het moet hier om ‘oudjes’ gaan. Een van de bedoelde kaderbesluiten is zonder enige twijfel Kaderbesluit 2008/909/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie. Dit besluit dateert al van 27 november 2008. De implementatie moet voor 5 december 2011 voltooid zijn en zit nu nog maar in de fase van de raadpleging van de Raad van State. Het andere kaderbesluit heeft betrekking op de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen, en voor de implementatie daarvan heeft Nederland wel een hele dag langer. Dat wordt allemaal nog krap, want nu de Europese Commissie niet meer hoeft te loeren naar gelekte documenten op de website van de Eerste Kamer, zal zij de implementatietermijnen weer scherper in de gaten kunnen houden.

Ten slotte was de ministerraad druk met een aantal voordrachten voor benoemingen. Zo werden personen voorgedragen voor lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Sint Maarten, voor hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket Utrecht en voor lid van de Algemene Rekenkamer. Voor de laatste post is Kees Vendrik voorgedragen, oud Tweede Kamerlid voor GroenLinks. De ministerraad ging verder akkoord met de voordracht van de heren Snijders en Buruma voor benoeming in de Hoge Raad. De voorgenomen benoeming van de laatste had tot nogal wat ophef bij de PVV geleid. Op dit weblog is daarvan verslag gedaan.

We verlaten thans de ministerraad en begeven ons naar de Eerste Kamer. Die had afgelopen dinsdag een druk dagje. Zij nam onder meer een wetsvoorstel tot aanpassing van de Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid aan. Voortaan kunnen overheden die ondernemen niet meer ten korte van met name het midden- en kleinbedrijf aan concurrentievervalsing doen. Verder maakte de Senaat zich hard voor een verbod om te investeren in clustermunitie.  Ook was er een beleidsdebat over “Natuurbeheer”. Tijdens dit debat mocht CDA-senator Tiesinga na meer dan 500 dagen in de Eerste Kamer zijn maidenspeech houden. Dat krijg je natuurlijk als je in een fractie van 21 man zit, maar gelukkig voor het CDA zal dit probleem zich na 23 mei minder vaak voordoen. Hoogtepunt van de week was echter het bezoek van de Russische minister van Cultuur. Voorzitter Van der Linden was ongetwijfeld in zijn element.

En ook de komende week ontvangt de Eerste Kamer een hoge gast. Dan komt namelijk Jerzy Buzek op de thee. U weet wel, die voorzitter van het Europees Parlement die tijdens de vergadering niet in durft te grijpen en achteraf een boete oplegt. Die dus. Verder zal blijken wat het lot van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) wordt. Behandeling van het wetsvoorstel dat invoering van het EPD mogelijk moet maken was aangehouden tot 29 maart. Mogelijk wordt dit het eerste verworpen wetsvoorstel onder Rutte I. We gaan het zien.

Vorige post:

Volgende post: