Update ministerraad 26 maart 2010

door PWdH op 27/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

Premier Balkenende zit dezer dagen bij de Europese Raad en Bos is uiteraard van het toneel verdwenen, zodat Rouvoet de ministerraad voorzat en na afloop verslag uitbracht op de persconferentie. Daar kwam overigens eerst de Europese Raad aan bod. De vice-premier onderstreepte nog maar eens het belang van de aldaar besproken strategie Europa 2020 (Nederland gepasseerd: Europees armoedebeleid blijft op agenda) en bovenal de maatregelen om de euro te stabiliseren (Nederland gepasseerd: er schijnt een soort Europese economische regering te komen). Het is nog altijd aan Griekenland (en Portugal en Spanje en …) zelf orde op zaken te stellen en tevreden constateerde Rouvoet dat het gelukt is het IMF in het vangnet te betrekken. Dat blijft een zwaktebod, maar kennelijk is de gedachte: beter een enigszins vernederende gang naar Washington dan zachte Europese heelmeesters. Daar is wat voor te zeggen: tot op heden bleken de lidstaten niet in staat elkaar te disciplineren, laat staan dat de commissie dat kan.

Rouvoet meldde verder dat aanstaande donderdag 1 april a.s. de rapporten van de ambtelijke werkgroepen worden opgeleverd, met daarin scenario’s voor bezuinigingen. Het kabinet zal uiteraard geen positie kiezen, maar stuurt ze linea recta door aan de Kamer, zo benadrukte hij. De aanwezige journalisten werd zijdelings verzocht bewindspersonen geen individuele reacties te ontlokken: regeren is vooruitzien. Rouvoet aarzelde overigens niet min of meer namens het kabinet de donkere wolken nog maar eens voor te rijden: de toename van de levensverwachting, de staatsschuld en de oproep van Wellink tot maatregelen. Aan alle politieke partijen de nadrukkelijke opdracht de lastige keuzes niet te ontlopen.

Twee besluiten van de ministerraad werden met zoveel woorden genoemd. Er wordt EUR 44 miljoen uit het Fonds Economische Structuurversterking vrijgemaakt voor ‘decentraal spoor‘. Dit in het kader van de ‘MobiliteitsAanpak’ van het kabinet, dat beoogt Nederland ‘vlot en veilig’ van deur tot deur te brengen. ‘Decentraal’ ziet zowel op het feit dat het hier niet gaat om het kernnet – intercityverbindingen – maar om regionale spoorlijnen, als het feit dat deze decentraal zijn gelegen: Limburg en Noord- en Oost-Nederland vallen in de prijzen. Concreet gaat het om de aanleg van snelle wissels en inhaalsporen.

Daarnaast noemde Rouvoet de introductie van het gebieds- en contactverbod bij straatcriminaliteit. Bij delicten als het vernielen van straatmeubilair kan de rechter – indien het wetsvoorstel wordt aangenomen – voortaan dit soort verboden als zelfstandige sanctie opleggen voor maximaal twee jaar. Als stok achter de deur is er vervangende hechtenis voor wie zich niet aan het verbod houdt. Je vraagt je wel af hoe zo’n gebiedsverbod werkt, wanneer iemand vernielingen pleegt in zijn eigen woonomgeving. Moet hij die dan tijdelijk verlaten? Het voorstel gaat naar de Raad van State voor advies.

Verder stelt het kabinet paal en perk aan buitengerechtelijke incassokosten. Althans voor bedragen tot EUR 25.000, in aansluiting op de voorgestelde verhoogde competentiegrens van de kantonrechter. Als ik het persbericht goed begrijp worden deze gemaximeerd op 15% van de verschuldigde som. Deze normering moet aan de bestaande onzekerheid omtrent in rekening te brengen incassokosten een eind maken. Ook dit voorstel gaat ter advisering naar de Raad van State.

Tenslotte aandacht voor de verbouwing van het Koninkrijk. De ministerraad ging akkoord met een overgangsregeling personenverkeer, die inhoudt dat – tot de invoering van een Rijkswet personenverkeer – op de BES-eilanden de status quo inzake toelating en toegang van Nederlanders gehandhaafd blijft. Over zo’n Rijkswet is al gesproken (uitgangspunt: vrije toegang tot alle delen van het Koninkrijk met zo min mogelijk beperkingen), maar kennelijk is het nog niet zover. Nu al het beoogde regime van de Rijkswet tot stand brengen die eenzijdig de toegang tot de BES-eilanden regelt, zou niet stroken met het wederkerige karakter daarvan aldus het persbericht:

In dat geval zouden immers alle Nederlanders in beginsel vrije toegang en toelating tot de BES-eilanden genieten, terwijl de andere (toekomstige) landen die vrije toegang en toelating (nog) niet kennen. Dat zou niet overeenkomen met de beoogde wederkerigheid in een Rijkswet personenverkeer, namelijk een uniform regime van vrije toegang en toelating voor alle Nederlanders dat gaat gelden voor alle landen in het Koninkrijk.

De overgangsregeling maakt overigens deel uit van een nota van wijziging bij het reeds eerder ingediende wetsvoorstel Wet toelating en uitzetting BES, dat al de toelating van vreemdelingen tot deze eilanden regelde. Kennelijk was aanvankelijk voorzien dat de Rijkswet personenverkeer al tot stand zou komen? Of is de lacune van toelating van Nederlanders tot de eilanden pas in een laat stadium ontdekt? Mogelijk kunnen de experts op dit blog ons hierover nader informeren.

Vorige post:

Volgende post: