Update ministerraad 28 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 31/03/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 28 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het interessantste nieuws rondom de ministerraad was waarschijnlijk wel dat de zaal waar de ministerraad sinds 1977 vergadert, de bekende Trêveszaal, dit weekend in het kader van het Grondwet Festival was opengesteld voor het publiek. Dagjesmensen konden zich vergapen aan het prachtige interieur van deze zaal, die in 1697 in gebruik is genomen en is vernoemd naar het Twaalfjarig Bestand tijdens de Opstand tegen Spanje. Voor een blik op de portretten van de stadhouders en de schitterende plafondschilderingen stonden mensen graag uren in de rij. Het weer was uitstekend, en het kon de wachtenden waarschijnlijk gestolen worden dat de ministerraad een dag eerder had ingestemd met de instelling van een onafhankelijke Commissie verzekeraars, met als taak te bezien “hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen”. Het nieuwsbericht over de nieuwe spooragenda van het kabinet, die de reis van deur tot deur wil verbeteren, was voor de dagjesmensen die met de trein waren gekomen wellicht iets interessanter.

In het kader van het Grondwet Festival mocht minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn oordeel geven over onze huidige Grondwet. Blijkens de diverse interviews die hij gaf, is de minister niet erg veranderingsgezind. Tegen de Volkskrant beweerde hij onder meer dat de Grondwet onveranderbaar moet zijn, “tenzij er een verduveld goede reden voor is”. Van Plasterk mag de Grondwet niet “hip, kek of tof zijn”. Helaas is het daar volgens de minister wel eens misgegaan:

“Op twee punten moeten we nu de tekst veranderen, omdat de grondwetgever in het verleden te hip is geweest. In artikel 13 wordt nog gesproken over het telegraafgeheim, toen heel modern.”

Kennelijk weet minister Plasterk niet dat het telegraafgeheim pas in 1983 in de Grondwet is opgenomen. Daarvóór kende de Grondwet alleen het briefgeheim. In 1983 was de telegraaf uiteraard allang niet meer ‘heel modern’. De grondwetgever was dus eerder nostalgisch dan hip. Plasterk maakte het tegenover de Volkskrant wel helemaal bont toen hem gevraagd werd of hij een preambule bij de Grondwet een goed idee vond. Dat vond de minister niet:

“Wat je wel kunt overwegen, in om in de tekst zelf aan het begin een korte algemene bepaling op te nemen waarin je zegt: Nederland is een democratische rechtsstaat, met een eerlijke rechtsgang voor iedereen. Daar kijken we als kabinet nu naar.”

Dit is pronken met andermans veren. Immers, het idee om een algemene bepaling in de Grondwet op te nemen vinden we al in het rapport van de Staatscommissie Grondwet uit 2010. Minister Donner moest er toen niets van weten, wat trouwens ook gold voor de meeste andere ideeën van de Staatscommissie. De Eerste Kamer nam met ruime meerderheid een motie aan die de regering opdroeg voorstellen voor een algemene bepaling op te stellen. Minister Plasterk wenste die motie echter niet uit te voeren. Nadat de Eerste Kamer hem daarop de duimschroeven had aangedraaid, beloofde de minister de motie alsnog uit te voeren, maar dan wel in de meest minimale vorm: hij zou uitsluitend wat gedachten over zo’n algemene bepaling in een notitie zetten en die naar de Kamer sturen. Een echte grondwetswijziging kon de Kamer niet van hem verlangen. Dat het kabinet nu toch weer naar het idee kijkt, is dus eerder de verdienste van het ‘frappez toujours’ van de Eerste Kamer dan van het aandringen van Plasterk. Ook het idee van een ‘eerlijke rechtsgang’ is niet van hem. Ook dat betreft een per motie uitgesproken wens van de Eerste Kamer.

En nu we het toch over de Eerste Kamer hebben: uiteraard deed zij mee aan het Grondwet Festival. De colleges die zij in de plenaire vergaderzaal hield, werden goed bezocht. Aan het begin van de vorige week had de Kamer al een historisch bezoek van de president van China gehad en vandaag komt de president van Burundi op bezoek. Het lijkt er een beetje op dat we met betrekking tot de Eerste Kamer dezelfde conclusie kunnen trekken als ten aanzien van de ministerraad: de afgelopen week was het er op niet-vergaderdagen interessanter dan op de vergaderdagen. De Eerste Kamer vergaderde maar een half uurtje, nam wat moties aan en rondde een fiscaal debat af.

Het zijn allemaal zaken waar je niet de media mee haalt. Dat geldt natuurlijk wel voor uitspraken van senatoren die stellen dat de strafbaarstelling van illegaliteit nooit door de Senaat komt. Dixit Adri Duivesteijn (PvdA), die eerder al bijna het Woonakkoord torpedeerde. Ook in de media kwam de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, de theoloog Marcel de Graaff. Hij gaat de Europese lijst van de PVV trekken. Sinds 2004 is een zogenaamd dubbelmandaat verboden, dus De Graaff zal de Eerste Kamer moeten verlaten. De grote vraag is wie hem op zal volgen. Senator Ronald Sörensen lijkt zijn glazen alvast te hebben ingegooid. Die pleitte tegenover diverse media voor een andere partijstructuur. “Geert moet het niet meer alleen willen doen”, aldus Sörensen tegenover het AD. De senator breekt onder meer een lans voor het creëren van een ledenpartij, provinciale afdelingen, een wetenschappelijk bureau, een afdeling communicatie en een aparte partijvoorzitter. Sörensen is zich er blijkens het interview zeer bewust van dat hij zijn boekje binnen de partij – waar hij dus geen lid van is, nota bene – ver te buiten gaat. Het lijkt overigens niet aannemelijk dat dit leidt tot een vertrekkende senator, de eerste na diverse vertrokken Tweede Kamerleden, statenleden en raadsleden. In de Senaat hebben alle PVV-senatoren zich achter hun Geert Wilders geschaard, wat voor de Grote Leider een opluchting zal zijn. Met tien senatoren is de PVV-fractie in de Eerste Kamer immers nog een factor van betekenis, wat steeds minder begint te gelden voor de Tweede Kamerfractie, die nu nog maar twaalf leden kent.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: