Update ministerraad 29 april 2010

door PWdH op 02/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

Aan de vooravond van koninginnedag – na de lintjesregen – kwam de ministerraad nog bijeen. Premier Balkenende was in China de mensenrechten gaan aankaarten, zodat vicepremier Rouvoet voorzat en na afloop verslag uitbracht.

Als meest spectaculair kan worden aangemerkt het voorstel inkomens van de ‘hoogste leidinggevenden’ in de publieke en semipublieke sector aan wettelijke maxima te binden. Drie regimes worden in het leven geroepen, waarvan het laatste eigenlijk geen regime is. Voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars, die in dit regime vallen, worden geen normen gesteld. Toplieden in het onderwijs, bij de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties moeten voortaan – aldus het eerste regime – genoegen nemen met maximaal 130 procent van een bruto-ministerssalaris. Het tweede regime bestrijkt ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, alwaar voortaan niet meer mag worden verdiend dan de door de minister vastgestelde sectorale norm.

Ook kent het voorstel een openbaarmakingsverplichting van de beloningen van bestuurders, maar ook van niet-bestuurders, voorzover zij uitkomen boven het ‘bezoldingsmaximum’ van 130 procent van het bruto-ministerssalaris. Er valt dus wel meer te verdienen, maar niet zonder naming en shaming en niet als bestuurder. (Worden hier de specialisten weer gepest? En gaat het dan om omzet of inkomen? Moeten zij zichzelf aangeven?) De betreffende minister verkrijgt bovendien de bevoegdheid tot handhaving, die mede omvat de mogelijkheid het te veel verdiende terug te vorderen. Interessant is de vraag hoe deze ‘pluk ze’-aanpak in de wet wordt vormgegeven: wordt te veel verdienen daartoe eerst gecriminaliseerd? Het wachten is tot na het advies van de Raad van State. Even afgezien van de wenselijkheid van het wetsvoorstel lijkt het goed de topinkomens bij wet aan te pakken. Het afspreken van ‘codes’ werkt in elk geval niet.

Het kabinet besprak ging ook akkoord met verzending van drieenhalve kernenergiescenario’s aan de Kamer. De scenario’s (1a, 1b, 2 en 3) varieren op het thema wel of geen kernenergie. Het laatste wordt nog onderverdeeld in de situatie dat kernenergie al dan niet ‘inherent veilig’ is, hetgeen op zijn vroegst in 2040 het geval zal zijn. De wel-scenario’s zien op het openhouden van Borssele al dan niet in combinatie met nieuwe centrales. Het persbericht wijdt verder uit over het belang van draagvlak en veiligheid en constateert dat de meningen verdeeld zijn. Het kabinet kiest niet, maar het bericht eindigt met de financieel-economische belangen die met kernenergie gemoeid zijn: ‘industrie, innovatie en werkgelegenheid’, terwijl onderzoek en onderwijs erdoor gestimuleerd zouden worden. Een scepticus zou opmerken dat dat evengoed of zelfs sterker geldt voor bijvoorbeeld zonne-energie.

Tenslotte stemde de raad in met de voordracht van Remkes als commissaris van de Koningin in Noord-Holland per 1 juli a.s. Remkes voltooit dus zijn termijn als Kamerlid.

Vanwege meivakantie en Hemelvaart is de eerstvolgende ministerraad op woensdag 12 mei a.s.

Vorige post:

Volgende post: