Update ministerraad 29 april 2011 en Eerste Kamer watch

door Redactie op 01/05/2011

in Haagse vierkante kilometer

Rutte opende de persconferentie deze week verheugd met de mededeling dat het kabinet in één ronde een kaderbrief en een voorjaarsnota heeft uitgebroed. De achttien miljard bezuinigingen zijn zekergesteld, althans voor zover die in het komend begrotingsjaar moeten worden gerealiseerd. In augustus hoeft het kabinet er alleen nog maar de inkomstenkant bij te plakken en dan ligt er in september weer een rijksbegroting.

Waar de klappen vallen blijkt pas in de tweede helft van mei, wanneer de Kamer wordt geïnformeerd. Thorbecke werd aangeroepen – sinds zijn tijd gaat het al zo – en even later ook het budgetrecht om er verder niets over te zeggen. De vraag is wel of in Thorbeckes tijd de fractievoorzitters van de coalitie- en gedoogpartijen al in dit stadium bij de besluitvorming werden betrokken om de ‘landingsrechten’ te peilen, zoals Rutte tussen neus en lippen door meldde.

De betreffende fractievoorzitters ontzenuwden vorige week donderdag alvast het gerucht dat de tegenvallers op de begroting van VWS worden opgevangen door forse verhoging van het eigen risico of door de huisartsenzorg daaronder te scharen. Dit was volgens Rutte in overleg gedaan, omdat dit gerucht een te hoge vlucht had genomen.

Op de persconferentie onthulde Rutte zelf nog dat de tegenvallers op deze begroting meer dan twee miljard euro bedragen en op dezelfde begroting moeten worden gecompenseerd. Ter plekke in circulatie gebrachte geruchten (chronisch zieken, specialisten, GGZ, PGB) konden Rutte niet verleiden tot nader ‘ontzenuwen’.

Nieuws dat Rutte verder zelf afkondigde betreft het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 in 2020 (ter waarde van twee miljard), voor het geval de sociale partners er niet uitkomen. Er werden in de ministerraad ook weer ‘grenzen gesteld’: er komt een verplichting mee te werken aan drugstests in het verkeer en – naast andere ‘civiele maatregelen’ tegen dwanghuwelijken – een verbod op neef-/nichthuwelijken, tenzij er kan worden aangetoond dat van echte liefde sprake is. Hoe dat gaat worden vastgesteld, moeten we afwachten; Rutte nam aan dat dit in lagere regelgeving zou (kan) worden geregeld. In het persbericht wordt overigens expliciet aansluiting gezocht bij een verdrag dat de Raad van Europa in voorbereiding heeft.

De persberichtenttrekking levert deze week verder twee benoemingen op (burgemeester Nieuwegein en ambtenaren EL&I). Daarnaast worden de leges voor het wijzigen van de geslachtsnaam kostendekkend, telt het Bouwbesluit 2012, zo heeft minister Donner nagerekend, ‘ruim 30%’ minder regels en gaat de rijksoverheid aanbesteden volgens het ‘social return‘-principe.

Ook komt er een meldplicht bij verlies van persoonsgegevens voor informatiedienstverleners. Als persoonsgegevens worden gekraakt, moeten deze dienstverleners dit melden aan de personen die het betreft, zo kan uit het persbericht, en aan het Cbp, die weer een boete kan opleggen als deze plicht wordt verzuimd. Opmerkelijk is dat hetzelfde persbericht ook meldt dat burgers en bedrijven beelden die zij opnemen met bewakingscamera’s voortaan vier weken in plaats van 24 uur mogen bewaren.

Een andere toezichthouder waarvan het takenpakket wordt uitgebouwd is het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Deze club wordt zelfs opgewaardeerd tot financieel en staatssteunrechtelijk toezichthouder op de woningbouwcorporaties, bevoegd tot het geven van aanwijzingen. De minister van BZK blijft zelf toezien op ‘governance, integriteit en de prestaties van corporaties’. Van de corporaties wordt verwacht dat zij commerciële en staatsgesteunde activiteiten scheiden en dat zij hun Raden van Toezicht versterken en vooraf toestemming vragen aan deze Raden voor grote vastgoeddeals. Dat alles om incidenten rond al te ondernemende corporaties en losgeslagen bestuurders in te dammen.

De ministerraad hield zich afgelopen vrijdag ook nog bezig met het ondernemingsrecht. Er gaat een wetsvoorstel naar de Raad van State waarin extra drempels worden opgeworpen voor aandeelhouders om binnen te komen bij de Ondernemingskamer voor een enquete. Voortaan worden zij geacht minimaal 1 procent kapitaal te vertegenwoordigen bij NV’s en BV’s met een geplaatst kapitaal van 22,5 miljoen euro of meer, of  hun belang moet een beurswaarde hebben van minimaal 20 miljoen euro. Tot de verbeteringen die het voorstel de enqueteprocedure zal brengen rekent het persbericht overigens ook ‘de onderbouwing van de toewijzing van onmiddellijke voorzieningen door de rechter’.

Ondertussen was het vorige week stil aan de overkant. Door de senatoren werd niet vergaderd. De voorzitter nam de lege kameragenda te baat om op bezoek te gaan in Kroatië, waar hij onder meer studenten Nederlands college heeft gegeven. Senator Kox ging in het kader van de Raad van Europa poolshoogte nemen in Tunesië. De eerstvolgende plenaire vergadering is op 10 mei. Daarin zal de overleden minister van Staat en oud-senator Max van der Stoel worden herdacht.

Vorige post:

Volgende post: