Update ministerraad 3 december 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 07/12/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 3 december 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Je kunt veel zeggen van het huidige kabinet, maar provinciaals is het beslist niet. Het heeft de blik stevig naar buiten gericht, maar natuurlijk wel met de intentie straks weer alles zelf te kunnen regelen. Trots lichtte premier Mark Rutte het toegestroomde journaille in over “wat in de Europese Unie allemaal moet gebeuren om onze ambities op het gebied van immigratie en asiel waar te maken”. Om de Europese regelgeving op dit punt af te zwakken is een bondgenootschap gesmeed met president Sarkozy van Frankrijk en Bondskanselier Merkel van Duitsland. Maar dat was niet de enige buitenlandse activiteit van onze minister-president. Hij sprak tevens in zijn Torentje met de voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, en wisselde in Kazachstan van gedachten met de president van Rusland, ‘Robin’ Medvedev, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon. Onbekend is of het laatste gesprek werd afgeluisterd, maar een paar journalisten wilden van Rutte weten wat hij vond van de affaire rond WikiLeaks en de voorman van deze klokkenluiderswebsite, Julian Assange. Rutte bleek niet bekend met naam van Assange, maar omschreef de openbaarmaking van Amerikaanse diplomatieke berichten als ‘schadelijk, maar boeiend’.

Dat Nederland internationaal volledig op de kaart staat, blijkt volgens Rutte uit het feit dat de Franse president heeft toegezegd dat Nederland weer volop zal worden betrokken bij de voorbereiding van de volgende G20-top in Cannes. Ook voor Nederland is deze top van groot belang gezien de geagendeerde onderwerpen: het internationale monetaire beleid enerzijds en voedselveiligheid anderzijds. Het voorgaande betekent overigens niet dat Nederland direct kan rekenen op een entreekaartje, zo erkende Rutte. Wellicht mag in elk geval een Nederlands bedrijf de catering verzorgen?

Na een uitvoerig exposé over al dit diplomatieke geweld raffelde Rutte nog even twee berichtjes over in de ministerraad genomen besluiten af. De ministerraad is akkoord met een conceptbesluit tot versoepeling van het rookverbod. Als het aan het kabinet ligt, mag er straks weer naar hart- en vaatziektelust gerookt worden in cafés kleiner dan 70 m2 zonder personeel. “Met deze versoepeling wil het kabinet een einde maken aan de discussie over roken in de horeca”, aldus het bijbehorende persbericht. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Bij Clean Air Nederland en de kroegen die geen dispensatie van het rookverbod krijgen worden de messen ongetwijfeld al geslepen. Of het kabinet met deze uitvoering van een afspraak uit het regeerakkoord oneerlijke concurrentie creëert tussen horecagelegenheden, is een vraag waarover allereerst de Raad van State zich mag buigen. Diezelfde Raad mag zich ook uitleven op een ontwerpbesluit dat tot doel heeft de administratieve lasten voor agrarische bedrijven te verminderen. Daar moet de Raad echter nog even op z’n beurt wachten, want dit ontwerpbesluit wordt eerst – zoals dat heet – ‘voorgehangen’ bij de beide Kamers der Staten-Generaal.

En met deze opmerking over voorhang van op delegatie berustende ontwerp-regelgeving maken we naadloos de overgang naar de wekelijkse Eerste Kamer watch. Door middel van brieven aan de minister van Veiligheid & Justitie en aan de minister-president heeft Eerste Kamervoorzitter Van der Linden namelijk laten weten dat de Eerste Kamer de huidige door de regering gehanteerde praktijk van voorhang niet wenselijk acht. Deze praktijk komt erop neer dat de ontwerp-AMvB’s al door de brievenbus gekieperd worden terwijl de Eerste Kamer nog studeert op het funderende wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft liever dat de regering niet te veel op de zaken vooruit loopt. Complicerende factor is dat de handelwijze van de regering wel de zegen van de Raad van State heeft. Het is dus nog maar de vraag of de regering de door de Kamer gekozen lijn zal willen onderschrijven en praktiseren, zoals aan het eind van de brief aan de minister van Veiligheid en Justitie wordt gevraagd.

Over de vergadering van de Eerste Kamer van 30 november valt weinig meer te zeggen dan dat zij begon om 13:30 uur, om vervolgens alweer om 13:40 uur te eindigen. De Kamer stelde haar selectie van prioritaire voorstellen uit het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie vast, deed een aantal wetsvoorstellen als hamerstuk af en herdacht een kleurrijk oud-Senator. Dat deze senator het levende bewijs was dat ook autochtonen soms weigeren handen te schudden, bleef in de speech van de Senaatsvoorzitter helaas onvermeld. Genoemde Senaatsvoorzitter pikte geen mediamomentje mee, en liet toen maar op de website van de Eerste Kamer noteren dat hij een ontmoeting had gehad met de voormalige minister-president van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers. Opdat dat wij niet zouden denken dat de voorzitter zo immens impopulair is dat alleen oud-politici hem nog willen bezoeken, put het nieuwsbericht op de EK-site zich uit in excuses: Rüttgers had de uitnodiging al eeuwen geleden ontvangen, maar nu pas tijd gevonden in zijn drukke agenda.

Over iets meer dan drie uur begint de Eerste Kamer met de Algemene Politieke Beschouwingen. Ditmaal geen sessie van tien minuten, maar een marathondebat tot tien uur ’s avonds. De Kamer zal ook ingaan op het regeerakkoord, het gedoogakkoord en de regeringsverklaring. Zoals bekend kan het kabinet niet rekenen op een meerderheid in de Senaat en nu blijkt ook nog eens coalitiepartner VVD het dualisme ontdekt te hebben. De VVD-fractie zal zich namelijk keren tegen de door de regering voorgestelde verhoging van de omzetbelasting op de podiumkunsten, die per 1 januari 2011 in moet gaan. Hoewel dit voorstel morgen niet ter bespreking in de plenaire zaal voorligt, is het zeer aannemelijk dat diverse fracties erop zullen preluderen. Of dit vuurwerk gaat opleveren? Luistert en kijkt u zelf mee!

Vorige post:

Volgende post: