Update ministerraad 5 juli 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 06/07/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 5 juli 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De een na laatste ministerraad voor het zomerreces ademde een zware strafrechtelijke sfeer uit. Een aanzienlijk aantal van de agendapunten betrof namelijk een strafrechtelijk thema. Een wetsvoorstel uit de koker van staatssecretaris Teeven beoogt de zogenaamde detentiefasering te schrappen. Concreet betekent dit dat een vrijheidsstraf in beginsel gewoon geheel wordt uitgevoerd. Geen penitentiair programma of penitentiair verlof meer, en bij onvoldoende meewerkende of gemotiveerde gedetineerden volgt uit- of afstel van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Wie zich wel gedraagt, mag eventueel met een pols- of enkelband thuis gaan zitten. We kunnen nu al zeggen dat het wetsvoorstel niet onomstreden zal zijn, maar het kan zich qua controversieel karakter waarschijnlijk niet meten met een ander ideetje dat uit de ministerraad rolde, namelijk het voorstel om weer in uitzonderingsgevallen met criminele burgerinfiltranten te gaan werken. De reden: sommige criminele organisaties werken dusdanig professioneel dat politie en justitie er met het huidige strafvorderlijke instrumentarium geen vat op krijgen. De inzet van criminele burgerinfiltranten kan uiteraard alleen als aan strenge voorwaarden is voldaan. Verder wil het kabinet de mogelijkheden voor het OM om deals te maken met potentiële kroongetuigen vergroten. Over dit alles stuurt commissaris Opstelten met de zegen van de ministerraad een brief aan de Tweede Kamer, die tijdens de recesweken maar eens na moet gaan wat de IRT-affaire ook al weer was. Ook in strafrechtelijke sferen bevindt zich het bericht dat het kabinet strafzaken sneller én beter wil afhandelen door digitalisering van de strafrechtketen. Al met al genoeg materiaal voor de collega’s van de Ivoren Toga om hun ivoren wachters in te zetten.

Maar de ministerraad leverde meer interessant nieuws op. Het kabinet wil een algemeen rookverbod in de horeca per 1 juli 2014 en heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. Het rookverbod is zowat een evergreen op dit weblog. In het nog in te dienen wetsvoorstel kiest het voor de bescherming van eenieder tegen tabaksrook. Het gaat dus niet langer alleen om de bescherming van de werknemers van een kroeg, maar ook, en misschien wel juist, om de cafébezoekers. Alles wat verboden is, wordt overzichtelijk bij elkaar gezet in één wetsartikel, aldus het nieuwsbericht, naar we mogen aannemen in de Tabakswet. Wie dan nog wil kunnen roken in kroeg, moet zich maar bij de Rokerskerk aansluiten en een beroep doen op de vrijheid van godsdienst. Een eventuele procedure tegen het rookverbod bij de rechter wordt overigens wel een beetje duurder. De ministerraad stemde namelijk ook in met een wetsvoorstel dat de griffierechten verhoogt. Daarbij worden procedures bij de kantonrechter en civiele zaken in eerste aanleg in het algemeen overigens wel ontzien, dus een vordering tot buitenwerkingstelling van het rookverbod wordt niet helemaal onbetaalbaar. Voor hoger beroep en cassatie moet echter dieper in de buidel getast worden, en dat geldt helemaal voor procedures in het bestuursrecht. Uiteraard is ook dit nog maar een wetsvoorstel en is over de inhoud ervan het laatste woord nog niet gezegd. Dat geldt zeker voor het onderdeel om voor rechtspersonen in handelszaken met een financieel belang van meer dan € 1 miljoen een (fors) hoger griffierecht in te voeren. Dat zal in VVD-kringen spookbeelden analoog aan inkomensafhankelijke zorgpremies op kunnen roepen.

Het kabinet had verder goed nieuws voor cliënten met minder dan 10 uur begeleiding per week: zij behouden per 1 januari van het volgend jaar hun persoonsgebonden budget (PGB). Aangezien het PGB nogal fraudegevoelig is, moet een deel van de kosten van het schrappen van de grens van 10 uur worden gedekt met de inkomsten van de fraudebestrijding. Het kabinet breekt verder op het terrein van het onderwijs met zijn voorganger, die het verplichte examenvak Culturele en Kunstzinnige Vorming als nutteloze linkse hobby wilde schrappen zodat scholen meer tijd kunnen besteden aan de beter in de markt liggende vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ook die schrapping gaat niet door. Ten slotte wil de ministerraad met scherpere regels eerlijke concurrentie tussen door de overheid gefinancierde onderzoeksinstituten (denk aan TNO) en private onderzoekers garanderen, en moet een actieplan garanderen dat buitenlandse studenten in Nederland blijven plakken na het afronden van hun studie. Een rijke oogst aan nieuws dus deze week.

Ook de Eerste Kamer zat beslist niet stil. Die debatteerde in de eerste plaats over een initiatiefwetsvoorstel van het PvdA-Tweede Kamerlid Heijnen om het aantal gemeenteraadsleden en wethouders te reduceren. Daar heeft Heijnen de term ‘dualiseringscorrectie’ voor bedacht. Met de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 is namelijk bepaald dat wethouders niet meer in de gemeenteraad mogen zitten, met als gevolg een flinke stijging van het aantal lokale bestuurders omdat het aantal raadsleden gelijk bleef en de niet langer in de raad zittende wethouders daar nog eens bij kwamen. Je kunt dat willen corrigeren, zoals Heijnen voorstelt, maar je kunt zo’n voorstel ook zien als een ordinaire bezuinigingsmaatregel, als een aanval op de pluriformiteit in de gemeenteraden (kleine partijen zijn de klos) of als een wereldvreemde maatregel, die geen rekening houdt met de sterk toegenomen werkdruk van nog altijd slechts in deeltijd werkzame raadsleden. Afgaande op het verslag van het debat acht een meerderheid binnen de Eerste Kamer één of meer van deze kwalificaties van toepassing. Als gevolg daarvan kan Heijnen vanaf 1 september in zijn nieuwe werkkamer op het Mondriaan College de ingelijste snippers van zijn voorstel aan de muur hangen. Dat het voorstel geen meerderheid haalt, behoeft niet te verbazen: in de Tweede Kamer waren alleen VVD, PvdA en 50PLUS voor. In de Eerste Kamer lijkt ook de PvdA af te haken. De verwerping van het voorstel zal geen geïsoleerde betekenis hebben. Het voorstel is immers omarmd in het regeerakkoord en de beoogde besparingen zijn al door de regering ingeboekt. Verwerping betekent een voorproefje van waar een eventuele ‘confrontatiekoers‘ van het kabinet toe kan leiden. Dreigde het karretje van Rutte 1 volgens CDA-senator Brinkman nog in de prut te rijden in de Eerste Kamer, thans richt diezelfde senator Brinkman daar doodleuk paaltjes op voor Rutte 2.

De Eerste Kamer nam verder een wetsvoorstel aan tot wijziging van de Kieswet, waarin onder andere het actief en passief kiesrecht van niet-Nederlanders voor de raden van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is opgenomen. Nu moet nog de Grondwet gewijzigd worden om deze eilandsraden ook mee te laten stemmen bij de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarmee krijgen ook niet-Nederlandse ingezetenen van de BES-eilanden invloed op de samenstelling van de Senaat, in het geval van het passief kiesrecht zelfs directe invloed. Een meerderheid van de Senaat wenst zo’n maatregel – wat daar verder ook van zij – niet langs de achterdeur in te voeren. Minister Plasterk dreigde om de oren geslagen te worden met een motie-Duthler, altijd onplezierig natuurlijk. Dat gevaar wist hij echter af te wijken met de toezegging dat een bepaald onderdeel van het wetsvoorstel inzake de Kieswet niet in werking treedt en er spoedig een reparatiewet komt. We moeten het reparatievoorstel van Plasterk maar afwachten om te bezien wat en hoe er precies wordt gerepareerd. En of de Tweede Kamer dat accepteert natuurlijk.

Het leukste nieuws van de afgelopen week was toch wel de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De lezers van dit blog die de moeite namen de poll in te vullen, blijken over paranormale gaven te beschikken: het werd inderdaad niet Thom de Graaf. Vanaf dinsdag 2 juli 2013 wordt de Eerste Kamer weer geleid door een vrouw: Ankie Broekers-Knol van de VVD. In een verkiezing over drie ronden versloeg zij eerst Marijke Linthorst en Guusje ter Horst van de PvdA en vervolgens Hans Franken van het CDA. Deze laatste was eerder nog op dit blog getipt, maar gooide waarschijnlijk zijn eigen glazen in door te pleiten voor fatsoenregels voor senatoren die op sociale media actief zijn. Daar zaten zijn twitterende, Facebookende en bloggende collega’s blijkbaar niet op te wachten. Broekers won op haar sloffen met 41 tegen 30 stemmen en kreeg direct de voorzittershamer overhandigd. De stemmingen die daaraan voorafgingen, waren evenwel ronduit gênant. Stembriefjes raakten kwijt, de senatoren van het stembureau kwamen op ongelijke aantallen uit of raakten de draad kwijt en in de laatste en beslissende ronde klopte het aantal getelde briefjes weer niet. De Eerste Kamer en stemmingen: ze kunnen het gewoon niet. Volgende week echter een herkansing, met de verkiezing van de ondervoorzitters.

1 sander 10/07/2013 om 14:26

kleine partijen waren niet de klos op basis van onderzoek bleek dat kleine partijen gewoon blijven bestaan en dat het verlies bij de grote partijen zat.

daarnaast moeten raden zich veel meer op hoofdlijnen gaan bezighouden…..

Vorige post:

Volgende post: