Update ministerraad 5 maart 2010

door GB op 06/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

Op 5 maart vergaderde ministerraad weer, dit keer in een nauwelijks van het CDA-bewindsliedenoverleg te onderscheiden samenstelling. Dat bleek ook wel, want bij het naar buiten gaan gebruikten bijna alle ministers een paar microfoons om hun vertrouwen in Balkenende uit te spreken. Bij de officiële persconferentie mocht het daar van Balkenende echter niet over gaan. Hij stond er ‘in zijn rol als minister-president’, en niet als kandidaat-premier. Het is ook altijd wat. Eerst was hij maanden ‘geen kandidaat’ voor een Europese topfunctie en mochten de journalisten het er vooral daarom niet over hebben. Nu is hij al kandidaat sinds de inkt van de ontslagbrief droog is, en mogen de journalisten het er weer niet over hebben. Dat wordt weer een paar maanden duwen en trekken tijdens de persconferentie.

Ondertussen heeft het kabinet geprobeerd om het ‘aanzien van Nederland in internationaal verband’ weer wat op te vijzelen. Hoewel het verzoek van de NAVO zal moeten worden versnipperd, is het verzoek van de Verenigde Naties om langer in Soedan te blijven gehonoreerd. Daarbij maakt het kabinet gebruik van een missie waar Nederland volgens mij vooral dankzij de PvdA in gerommeld is. In ieder geval blijven onze 12 waarnemers en 15 trainers nog tot 2011 in dat gebied. Tegelijk deed het kabinet een serie diplomatieke benoemingen. Die kunnen meteen aan de slag om deze inspanning onder de internationale aandacht te brengen.

Balkenende deed verder zijn best om niet al te missionair over te komen. De persberichten spreken dan ook nadrukkelijk over een ‘verzoek van de Europese Commissie’  om werknemers op het continentaal plat van Nederland ook AOW te laten opbouwen en van het ‘omzetting van EU-richtlijnen’ als het om consumentenbescherming bij timesharing (?) gaat. Verder wordt er nog een advies aan de SER gevraagd. Daar zal ook niemand over vallen. Anders ligt het bij de Crisis- en Herstelwet die nu in de Eerste Kamer aanhangig is. Daarvoor zet Balkenende alles op alles om dat proces in beweging te houden. Er is zelfs een brief naar de Senaat gegaan waarbij het begrip ‘verkapt amendementsrecht’ nieuwe grenzen krijgt. Eén van de bezwaren is namelijk een verruiming van de mogelijkheden om alvast te gaan onteigenen voordat de planologische procedures helemaal klaar zijn. In de brief stelt het kabinet dat het gaat om een bevoegdheid, en niet om een verplichting. Ze zijn dan ook graag bereid om toe te zeggen die bevoegdheid niet te gebruiken.

Hierdoor verandert er voor de praktijk niets op het onderdeel van ontkoppeling van procedures. Bij afzonderlijke wetswijziging kunnen de thans geldende wettelijke koppelingen opnieuw worden ingevoerd. Daarmee wordt de huidige situatie wederom wettelijk verankerd.

De Crisis- en herstelwet voorziet tevens in een wettelijke opdracht tot evaluatie van de onteigeningswet en het binnen vijf jaar indienen van een afzonderlijk wetsvoorstel tot herziening van deze wet. Gelet op de bedenkingen die in het voorlopig verslag en het nader voorlopig verslag zijn geuit, onderschrijven wij thans de wens om op kortere termijn een dergelijk wetsvoorstel in procedure te brengen. Wij zullen ondertussen de opgedane ervaringen vanaf het begin monitoren, zodat een volgend kabinet de mogelijkheid heeft om op een substantieel kortere termijn, bij voorkeur binnen een jaar nadat de nieuwe regering is aangetreden, een wetsvoorstel in te dienen. Wij zullen daarop bij de formateur aandringen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zouden u erkentelijk zijn als met  deze toezeggingen de weg zou worden geopend naar een spoedige behandeling van het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet.

De Eerste Kamer heeft geen amendementsrecht. Via de zogenaamde ‘novelle‘ valt er nog wel een beetje tegemoet te komen aan specifieke bezwaren tegen specifieke onderdelen, en er kan ook worden geschoven met de datum van inwerkingtreding. Maar dit gaat wel een stapje verder. Hier loopt de regering vooruit op een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer nog zal moeten goedkeuren, en op een voornemen dat een nieuw kabinet nog moet gaan hebben. Ben benieuwd wat de hier bloggende Eerste Kamer specialisten ervan vinden. De Eerste Kamer beslist aanstaande dinsdag.

Staatsrechtelijk was verder van belang dat de ministerraad op voorstel van Hirsch Ballin heeft ingestemd met een ontbindingsbesluit. De kamer wordt per 17 juni ontbonden, zijnde 8 dagen na de verkiezingen. Deze ontbinding is tevens een ontbinding in de zin van artikel 137 Grondwet: hij maakt de tweede lezing van het Voorstel Halsema mogelijk om beperkte constitutionele toetsing in te voeren.

Vorige post:

Volgende post: