Update ministerraad 6 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 08/12/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 6 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

“Zuid-Afrika en de wereld verliezen een uniek mens en een groot leider”. Met deze rake woorden over de op 95-jarige leeftijd overleden Nelson Mandela sloot premier Rutte het eerste en tevens uitgebreidste deel van zijn praatje aan het begin van de wekelijkse persconferentie af. Terecht sprake de minister-president mooie, welgemeende woorden naar aanleiding van de dood van een man die zo velen hoop op een betere toekomst heeft gegeven. Inmiddels is duidelijk dat Nederland met een gepast zware delegatie naar Zuid-Afrika afreist voor het afscheid van een van de bekendste boegbeelden van de vrijheid en de tolerantie. Rutte vergeleek de vrijlating van Mandela in 1990 met de val van Muur het jaar ervoor. Dat die twee gebeurtenissen niet los van elkaar te zien zijn, heeft een VRT-verslaggeefster op erudiete wijze uiteengezet. Dat Rutte zo uitgebreid sprak over het overlijden van Mandela is natuurlijk op zichzelf al goed te verdedigen, maar feit is dat er voor de rest ook maar heel weinig nieuws uit de ministerraad kwam. De premier kon alleen nog zijn bezoek aan de Palestijnse gebieden en Israël melden, een bezoek dat tot nu toe bepaald niet zonder rimpelingen verloopt.

Een kwestie die Rutte die Rutte gepaste aandacht schonk – namelijk géén – was het vertrek van de Russische diplomaat Borodin. Die is teruggeroepen naar het moederland en dat was zeer tegen zijn zin. In een briefje aan de ‘aardige mensen’ van zijn appartementencomplex liet hij nog even wat hatelijkheden aan het Nederlandse kabinet achter, en aan het adres van Rutte in het bijzonder. Want Borodin heeft toen hij al dik in de veertig was nog even twee kinderen verwekt en acht zichzelf daarom moreel superieur aan Rutte, die dat niet heeft (maar wel premier van een land is geworden). Bij dit soort kinderachtige steken onder water ga je toch vermoeden dat die geschreven zijn met hetzelfde instrument als waarmee de twee kinderen zijn verwekt.

Bij de nieuwsberichten vinden we vooral de gebruikelijke reeks benoemingen. Oud-minister Hirsch Ballin, die eerder deze week nog werd genoemd in verband met de treinkaping bij De Punt, treedt toe tot de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en wordt daar voorzitter van de commissie mensenrechten. Dat Jan van Zanen de nieuwe burgemeester van Utrecht zou worden, wisten we al. Maar nu is het ook definitief. Tot zover de berichtgeving uit de ministerraad. We zouden dan ook bijna vergeten dat Rutte eerder deze week nog moest verschijnen in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal, waar onder leiding van de voorzitter van de Eerste Kamer wetsvoorstellen werden behandeld die Maxima tot regent benoemen voor het geval dat koning Willem-Alexander vroegtijdig komt te overlijden en zijn opvolger nog geen achttien is. Omdat de republikeins gezinde dierenvrienden van de PvdD geen kritische vragen over de koninklijke jacht meer hadden, verliep de behandeling zonder een zuchtje tegenwind. Alle voorstellen werden unaniem aanvaard.

Bij de Eerste Kamer zelf is het een drukte van jewelste. Het aantal vergaderdagen voor de kerstvakantie is zeer beperkt, maar diverse belangrijke voorstellen moeten nog dringend door de Senaat. Dat geldt in de eerste plaats voor de verschillende begrotingen. De Eerste Kamer bekijkt dinsdagochtend over welke begrotingen gedebatteerd zal worden en gaat dan meteen aan de slag. Eventuele uitloop naar de woensdag is mogelijk. Daarna moet het Belastingplan nog worden behandeld, net als een aantal wetsvoorstellen over het terrein van het wonen uit de koker van minister Blok. Onder die voorstellen bevindt zich een regeling van de verhuurderheffing, een belasting die woningcorporaties moeten ophoesten. De heffing moet de staat 1,7 miljard euro opleveren en dat ligt bij sommige PvdA-Kamerleden gevoelig. Eerder probeerde het Tweede Kamerlid Monasch op dit punt al het Woonakkoord open te breken, maar die keerde op zijn schreden terug na kritiek van de andere partijen bij het akkoord en een interne oorvijg van Diederik Samsom.

De vraag is of Samsom net zoveel grip heeft op de dissidente PvdA-senator Duivesteijn. De NOS wist te melden dat die overweegt tegen de verhuurheffing te stemmen. Duivesteijn lag op dit dossier al eerder dwars. Of anders gezegd: Duivesteijn toonde zich een onafhankelijk denkend Eerste Kamerlid dat zijn taak opvat als het nog eens kritisch kijken naar door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstellen. De politicus Duivesteijn weet echter net zo goed dat zijn stem op dit dossier doorslaggevend is. Stemt hij tegen, dan is er geen meerderheid voor de heffing en wordt er een fors gat in de begroting geslagen. Dat zal leiden tot veel chagrijn bij het kabinet, bij de coalitiepartijen én bij de partijen waarmee de coalitie zowel het Woonakkoord als het recente Begrotingsakkoord wist te sluiten, D66, ChristenUnie en SGP. Het is niet overdreven om te stellen dat het voortbestaan van het kabinet dan op het spel staat, wat ook moge blijken uit het feit dat vice-premier Asscher naar voren is geschoven om Duivesteijn te apaiseren.  Of dit resultaat gaat hebben, zullen we de komende weken zien: die worden een echte ‘Duivesteijn watch’.

1 Super De Boer 09/12/2013 om 19:23

8) Wederom geen nieuws over het werkelijke probleem van deze tijd dus: het stevig aan banden leggen van de financiële sector. Zie o.a. Burgmans in het FD van afgelopen zaterdag. De jammerverhalen en de roep om zelfregulering steken alweer de kop op.

Het onderwerp ‘beteugeling financiële sector’ zou wekelijks tot nieuws uit de ministerraad moeten leiden.

2 Super De Boer 11/12/2013 om 22:11

8) Het mag van mij nòg wel een tandje scherper, en er is nog veel meer nodig, maar eerlijkheidshalve dan toch maar geciteerd uit de nieuwsbrief van de regering van heden:

Terugvorderen bonussen mogelijk
Nieuwsbericht | 11-12-2013

Buitensporige bonussen kunnen vanaf 1 januari 2014 worden aangepast of teruggevorderd. Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De Eerste Kamer stemde in met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Dijsselbloem van Financiën.

De regeling geldt voor bestuurders van alle NV’s en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt. Buitensporige bonussen hebben bijgedragen aan een – achteraf gezien – onverantwoorde risicobereidheid binnen financiële instellingen, waarna de overheid bedrijven in deze sector heeft moeten ondersteunen. Ook bij andere NV’s kunnen bonussen zo hoog zijn dat de ontvangers zich niet langer laten leiden door het (lange termijn) belang van de onderneming. De nieuwe regeling raakt ook bestaande contracten.

De raad van commissarissen kan de hoogte van de bonus aanpassen als uitkering ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de economische situatie van het bedrijf ongunstig is terwijl met die omstandigheid onvoldoende rekening is gehouden toen de bonus in het vooruitzicht werd gesteld. Een terugvordering is bijvoorbeeld mogelijk als achteraf blijkt dat de doelen waarop de bonus is gebaseerd in werkelijkheid niet zijn bereikt. De raad van commissarissen legt via het jaarverslag verantwoording af aan de algemene vergadering over het al dan niet gebruik maken van de bevoegdheden tot aanpassing of terugvordering.

Verder moeten beursgenoteerde NV’s bij een openbaar bod, een besluit dat het karakter van de vennootschap ingrijpend wijzigt, een juridische fusie of splitsing, de koerswinst die een bestuurder heeft behaald op de aandelen die hem als beloning zijn toegekend, verrekenen met de beloning die hij nog tegoed heeft. De verrekening vindt plaats als de bestuurder zijn aandelen verkoopt of als hij vertrekt bij de vennootschap.

Ten slotte verplicht de wet om de jaarlijkse rapportage over de beloningen van bestuurders op de algemene vergadering afzonderlijk te bespreken voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening.

Vorige post:

Volgende post: