Update ministerraad 6 juli 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 08/07/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 6 juli 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Premier Rutte stond op de persconferentie stil bij het overlijden van oud-dichter des vaderlands Gerrit Komrij. Ook hij zelf had via Komrij voor het eerst kennisgemaakt met de poëzie. Daarna ging het al snel over de motie die oproept te stoppen met de JSF. Het ferme nee van Hillen eerder vorige week is inmiddels afgezwakt tot de mededeling dat het kabinet de motie in beraad heeft. Uitsluitsel is eerder te verwachten – lees: voor de verkiezingen – dan de uitslag van nader onderzoek naar de ‘totale’ kostenstructuur dat in november wordt verwacht. In elk geval werd er niet langer een beroep gedaan op de demissionaire status van het kabinet om de motie niet uit te voeren, maar gewoon op het (politieke) belang van zo’n besluit. Dat kan ook niet anders na de kordate wijze waarop de evenzeer demissionaire minister Schippers de stekker trok uit het experiment met de vrije prijsvorming bij de tandartsen.

Uiteraard bleef ook op de persconferentie de euro Rutte achtervolgen. Hij was echter niet bereid in te gaan (‘te recenseren’) op de stevige taal van de Finse minister van financiën om uit de euro te stappen. De kiezer, van wie Frits Wester zich ter plaatse als spreekbuis opwierp, moet van Rutte kijken naar de feiten en niet speculeren over uittreding of over welke prijs de euro waard is.

Ondertussen was de ministerraad in de voorlaatste vergadering nog onverminderd besluitvaardig. Toen Fred Teeven met een extra kopje koffie eenmaal op gang was getrokken – hij had donderdag tot diep in de nacht in de Kamer moeten aanzitten – passeerde zijn inbreng vlotjes de ministerraad. De staatssecretaris mocht aanschuiven vanwege het nieuw op te tuigen toezicht op de advocatuur. Het huidige stelsel zou niet langer voldoen aan de ‘eisen van de tijd’. Dat houdt in elk geval in dat, zoals overal, vaklui zelf niet langer worden vertrouwd met het op peil houden van hun professionaliteit. De drie leden van het toezichtscollege mogen vooral geen advocaat zijn en ook niet door advocaten worden gekozen. Het wetsvoorstel gaat nog net niet zo ver dat zij door de geheimhoudingsplicht heen mogen breken. Maar zeker is dat er weer een club in het leven wordt geroepen met een publieke taak die niet onder politieke controle staat noch is ingebed in een achterban waaraan verantwoording moet worden afgelegd. De dure dienstauto’s kunnen bij wijze van spreken alvast weer besteld worden, als tenminste niet een van beide Kamers bereid is een spaak in dit wiel te steken.

Op instigatie van dezelfde staatssecretaris stemde de ministerraad in met het voorstel om het adolescentenstrafrecht in te voeren. Fusieplannen van de omroepen krijgen een zetje in de rug door te bepalen dat er per 2016 ruimte is voor niet meer dan acht omroepen, waarvan zes ledenomroepen. Het bekostigingssysteem wordt hierop aangepast. Verder kondigt het kabinet aan nog dit jaar te komen met een wet voor ‘digitale veiligheidsincidenten‘. Deze wet moet organisaties in bijvoorbeeld de energie- en telecomsector een meldplicht opleggen van veiligheidsincidenten die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De wet, die een uitwerking is van een motie van kamerlid Hennis-Plasschaert, moet ook gaan voorzien in ‘oplopende sectorale interventiemogelijkheden’. Ten slotte werd een nieuwe voorzitter voorgedragen voor de Gezondheidsraad en mogen de Friezen voortaan zelf de kerndoelen bepalen van het Friese taalonderwijs, mits met goedkeuring van de minister van onderwijs.

De Eerste Kamer hield zich in de voorbije week onder meer bezig met bankenbelasting, de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart, de verdeling van Nederland over de verschillende rechtbanken en hoven. Deze herziening komt als zo vaak neer op verdere schaalvergroting, hetgeen ongetwijfeld ook is ingegeven door de al eerder genoemde ‘eisen van de tijd’. Maar hoe uitgerekend schaalvergroting de toegankelijkheid van de rechtspraak zou kunnen verhogen, is een raadsel. Gelukkig laten onze senatoren zich niet zo snel omverronken. Met een motie wordt komende dinsdag althans geprobeerd de provincies Gelderland en Overijssel in elk geval elk een eigen rechtbank te laten houden en de rechtbanken Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle niet te laten verzuipen in een groot ‘Oost-blok’. Daarnaast werd de minister terecht verzocht de Raad voor de Rechtspraak in toom te houden. Dit schimmige orgaan dreigt met een ‘zaakverdelingsreglement’ de eenvoudige onafhankelijke rechter weer eens net iets minder onafhankelijk te maken. Wordt vervolgd aanstaande dinsdag, wanneer de door minister Opstelten ontraden motie over het Oost-blok in stemming komt.

Vorige post:

Volgende post: