Update ministerraad 7 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 09/03/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 7 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Wetsvoorstellen moeten in de ministerraad worden behandeld voordat ze bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend. Voor het eerst in lange tijd kregen we afgelopen vrijdag weer eens een echte wetgevende ministerraad voorgeschoteld. Die stemde allereerst in met een wetsvoorstel dat de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector verlaagt. Nu is die norm nog 130% van het salaris van een minister, maar straks moet dat maximaal 100% worden. De bezoldiging van de minister zit daarmee (weer) aan de top van het loongebouw. Het betreft een maatregel die al in het regeerakkoord werd aangekondigd. Maar het kabinet wil nog verder gaan. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen geldt nu – het zal niemand verbazen – alleen voor topfunctionarissen. Straks moet zij ook gelden voor alle werknemers in de publieke en semipublieke sector. Daarover moet nog een apart wetsvoorstel worden ingediend. Topfunctionarissen met exorbitante salarissen zijn op dit blog al eens eerder aan de orde geweest. Ook de toekomstige ontwikkelingen hebben uiteraard onze aandacht.

In het verlengde van het voorgaande wil het kabinet de bevoegdheden van ondernemingsraden ten aanzien van topsalarissen uitbreiden. Het gaat hier niet om de publieke en semipublieke sector, maar om bedrijven die in de commerciële marktsector actief zijn. “Het kabinet gaat niet over de hoogte van salarissen van bestuurders van particuliere bedrijven, maar wil uitwassen tegengaan door de ondernemingsraden een grotere rol geven”, aldus het nieuwsbericht op de site van de Rijksoverheid. Deze rol wordt wettelijk vastgelegd, maar uit het nieuwsbericht kan niet worden afgeleid of er al een wetsvoorstel naar de Raad van State is gestuurd. De Wet op de ondernemingsraden zal immers moeten worden aangepast.

Dan stemde de ministerraad ook nog in met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs. Wie zich afvraagt wat er dan voor fraais aan het onderwijs ter beschikking wordt gesteld, hoeft niet te rekenen op gratis schoolboeken, extra financiële middelen om ophokken tegen te gaan of splinternieuwe schoolgebouwen. Nee, de zogenaamde tbo-maatregel is een variant op de tbs-maatregel en houdt in dat jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die worden veroordeeld voor een strafbaar feit gedwongen kunnen worden weer terug naar school te gaan. Dat houdt ze van de straat en als ze hun diploma halen, hebben ze meer kans op werk. Klinkt sympathiek, maar de kritiek is nu al niet van de lucht. De Algemene onderwijsbond verwacht problemen met criminele jongeren in de klas: andere leerlingen hebben er last van en docenten zijn er niet op voorbereid. En Ahmed Marcouch, het Tweede Kamerlid voor de PvdA uit wiens initiatieven het voorstel voortvloeit, twittert dat hij vindt dat het voorstel ‘steviger’ moet.

Verder besteedde de ministerraad aandacht aan de oprichting van een College bescherming persoonsgegevens op de BES-eilanden, de economische situatie van het land en de ontwikkelingen in Oekraïne. De premier sprak tijdens de persconferentie over een diplomatiek spoor gericht op de-escalatie, aangevuld met stevige maatregelen indien nodig. Onderhandelingen over visumliberalisatie zijn al stopgezet en als dat niet helpt – wat te verwachten is – zijn aanvullende sancties mogelijk. Wat onder dergelijke sancties moet worden verstaan, zei de premier er niet bij. Wij vermoeden dat het kabinet dan Sybrand O’Buma als geheim wapen naar de Krim stuurt, om de “onberekenbare tsaar” de les te lezen en de Russische beer “terug in het hok” te krijgen.

In de Eerste Kamer gebeurde helemaal niets van belang afgelopen dinsdag. Volgende week staat er gelukkig meer op het programma. De senatoren debatteren dan met de regering over de staat van de rechtsstaat.

1 Martin Holterman 09/03/2014 om 13:14

Ik dacht even dat de OR ook inderdaad wat te zeggen zou krijgen over de salarissen van topbestuurders, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Blijkbaar is de gedachte dat het nuttig is als de CEO in een beleefd briefje aan de OR opschept over hoeveel meer hij verdient dan zij. Wat daar precies het nut van is, is me nog niet helemaal duidelijk.

(Doen we in Nederland aan Impact Assessments voor wetgeving? Of moet ik wachten tot de Raad van State hier iets van heeft gevonden voordat ik weet waarom de Regering denkt dat dit gaat werken?)

Vorige post:

Volgende post: