Update ministerraad 8 april 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 11/04/2011

in Haagse vierkante kilometer

Na weken buitenland deze week weer eens binnenlandse politiek op de persconferentie na de ministerraad. En binnenland betekent bezuinigen. Tegen de achtergrond van een bijeenkomst van het Financieel Dagblad waar voorzichtig optimisme had geklonken over de economie, prentte Rutte ons nog maar eens de donkere wolken boven de overheidsfinanciën in. Hij maakte het concreet: de staatsschuld groeit momenteel met EUR 60 miljoen per dag en beeldend: dit ‘koekoeksjong’ gaat andere ‘welvaartsverhogende’ uitgaven wegdrukken.

Van de bezuinigingen maakt het kabinet bovendien dankbaar gebruik om ‘achterstallig’ onderhoud uit te voeren. Bezuinigen is eigenlijk goed voor ons. Uiteraard was er op de persconferentie veel aandacht voor de bezuinigingen op defensie, waar het kabinet meer onderdelen schrapt dan strikt genomen noodzakelijk is, omdat de strijdkrachten kennelijk al jaren op hun eigen vermogen hebben ingeteerd. Wrang is de mogelijkheid dat gedwongen ontslagen mogelijk kunnen vallen onder uitgezonden militairen. Alle beelden als zouden we een ‘Belgisch’ leger krijgen lijken echter schromelijk overdreven, terwijl het ook niet reëel lijkt de militaire capaciteiten van ons land te willen spiegelen aan de ‘champions league’: landen als Frankrijk en Engeland (laat staan de VS). De vraag is natuurlijk wel of de politiek ook rekening zal houden met de verminderde draagkracht bij het besluiten tot nieuwe missies.

Overigens worden de bezuinigingen geframed in het gebruikelijke daadkrachtlexicon. Er werd deze ministerraad – naast de benoeming van W.J. stolte tot Rijksvertegenwoordiger voor de BES – weer heel wat slagvaardiger gemaakt, duidelijke keuzes gemaakt, focus aangebracht en regels aangescherpt.

Slagvaardiger: de rechtspraak. Op de nieuwe gerechtelijke kaart prijken niet langer negentien maar tien rechtbanken (overeenkomstig de regionele indeling van de nationale politie i.o.) en vier in plaats van vijf ressorten. Volgens het persbericht resulteert deze ‘opschaling’ in een betere organisatie van de behandeling van zaken, kan er gespecialiseerd worden én kan daardoor tegelijkertijd meer ‘maatwerk’ worden geleverd en maakt het rechtspraak beter zichtbaar voor de burger. Deze onwaarschijnlijke combinatie moet worden verklaard, zo lijkt het althans, door het  feit dat bij amvb 32 zittingsplaatsen worden aangewezen (zien we het goed dan is dat overal waar nu ook een rechtbank, althans een sector kanton, is gevestigd). Opmerkelijk is dat de Raad voor de Rechtspraak ‘in overleg met alle betrokkenen’ gaat vaststellen hoe de zaken over de zittingsplaatsen verdeeld worden (gingen ze daar niet alleen over de aanschaf van nieuwe computers?). We zullen horen wat de andere Raad op de Kneuterdijk er van vindt.

Duidelijke keuzes: de diplomatieke dienst. Voortaan stelt die de behartiging van Nederlandse belangen centraal (het staat er echt!). Verder neemt ook Buitenlandse Zaken een portie bezuinigingen voor zijn rekening, waarbij trots wordt vermeld dat de kaasschaaf niet is gehanteerd. Er gaan ambassades dicht en er komen rondreizende ambassadeurs voor terug.

Meer focus: de onderwijssubsidies worden herzien. Minder administratieve rompslomp en versnippering van budgetten moet scholen in staat stellen zich te concentreren op hun kerntaak: onderwijs, zo meldt het persbericht blijmoedig. Wat dit concreet betekent blijft volstrekt onduidelijk, anders dan dat overwegen wordt hoe de ‘lump sum’ kan worden vereenvoudigd. Al was die lump sum ooit juist bedoeld als minst rompslomperige manier van financieren (hier is een zak geld, succes ermee). Wie in de kamerbrief zoekt naar de betekenis van ‘meer focus’ vindt dat OC&W zo ongeveer alle subsidies die iets met onderwijs te maken hebben stopzet of kort.

Aanscherpen (3x): de regels voor arbeidsmigratie van buiten Europa, beschermingsbewindvoerders, curatoren en mentoren, en last but not least de bijstand. Wie kan werken moet werken en werken moet lonen. Concreet betekent dit dat (onder meer) gemeenten ruimere mogelijkheden krijgen een tegenprestatie te vragen van bijstandsgerechtigden, ouders en inwonenende kinderen gezamenlijk een uitkering moeten aanvragen en gemeenten hun minimabeleid niet verder mogen optuigen dan de ‘centrale inkomensgrens’ die het kabinet vaststelt, met een achterdeurtje voor individuele gevallen.

Het kabinet openbaarde ten slotte ook de hoofdlijnen van zijn emancipatiebeleid. Het zet vooral in op homo-emancipatie door het ‘aanjagen’ van initiatieven uit de samenleving, in het bijzonder op de BES-eilanden, die vanaf volgend jaar ook het homohuwelijk tot hun burgerlijk recht mogen rekenen. Er wordt zelfs geld op toegelegd: van EUR 3,5 naar EUR 5,5 miljoen. Daarnaast moet het voor vrouwen vanzelfsprekend worden te werken en ‘ambitie te hebben’.

In de Eerste Kamer mocht de voorzitter deze week de Turkse minister voor Europese Zaken ontvangen (met de gebruikelijke fotoreportage). Meer inhoudelijk bevrijdden de senatoren minister Schippers van het EPD door dit unaniem naar de papierversnipperaar te verwijzen. Als flankerend beleid werd wel een motie aangenomen die vraagt om een wettelijke regeling voor het vergaren, opslaan en gebruik van medische gegevens. De Eerste Kamer drong met acht moties ook aan op minder bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Van de CDA-fractie is echter al duidelijk dat zij zich gebonden acht aan het regeerakkoord.

Vorige post:

Volgende post: