Update ministerraad 9 april 2010

door LD op 10/04/2010

in Haagse vierkante kilometer

Een belangrijk punt op de agenda van de afgelopen vergadering van de ministerraad was de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jongstleden. Er bleken zich nogal wat problemen te hebben voorgedaan met oudere kiezers die niet meer maatschappelijk actief zijn en daardoor vaak niet meer beschikken over een geldig legitimatiebewijs. Het kabinet wil deze groep nu tegemoet komen. Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en de verkiezingen voor provinciale staten in maart volgend jaar mogen ook paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten gebruikt worden die maximaal vijf jaar verlopen zijn. Wie alleen nog een Persoonsbewijs uit ’40-’45 op zolder heeft liggen, heeft dus pech. Het persbericht over de evaluatie van de raadsverkiezingen bevat verder een hoop cijfermateriaal. Zo blijkt dat slechts 42% van de gemeenten gebruik heeft gemaakt van een CD-ROM van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de instructie van stembureauleden. Niet bekend is of dit aan de kwaliteit of presentatie van de CD-ROM lag. In ieder geval wil het kabinet dat het afgelopen is met meerdere kiezers in één stemhokje. Rotterdam neemt alvast de nodige maatregelen voor 9 juni, inclusief looproutes, ploegendiensten en stadswachten.

Meer cijfermateriaal is te vinden in de rapportage vreemdelingenketen, die minister Hirsch Ballin met de zegen van de ministerraad aan de Tweede Kamer mag sturen. Ongeveer 10.400 vreemdelingen blijken aantoonbaar uit Nederland te zijn vertrokken. Nog meer leesvoer gaat richting de Tweede Kamer in vorm van de kabinetsvisie op de toekomst van de zorg voor jeugd, waarvoor minister Rouvoet van het spookministerie van Jeugd en Gezin en minister Hirsch Ballin van Justitie, Binnenlandse Zaken en Bewuste Wetsovertreding verantwoordelijk zijn. “De kabinetsvisie is erop gericht om ouders en kinderen te ondersteunen om gezond en veilig te kunnen opvoeden en opgroeien. Kernwoorden daarbij zijn: versterken van eigen kracht, meer ondersteuning, zorg van hoge kwaliteit die snel en dichtbij beschikbaar is en eenvoudige bestuurlijke verantwoordelijkheid”, aldus het samenvattende persbericht. De bestuurlijke verantwoordelijkheid waarvan gesproken wordt, moet op termijn bij de gemeenten komen te liggen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet de spil worden voor alle jeugdhulp en jeugdzorg. Het is overigens uitdrukkelijk de bedoeling dat pas een volgend kabinet en een nieuw gekozen Kamer serieus met de beleidsvisie aan de slag gaan.

Verder sprak de ministerraad over een voorstel van minister Huizinga van VROM over het beter gebruik maken van ‘de kansen die de ondergrond biedt’. Dit moet geschieden in samenwerking met gemeenten, provincies en waterschappen (voor zover deze niet worden afgeschaft onder een volgend kabinet). De ministerraad stemde in met de Beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond, waarin onder meer wordt gerept van elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen, tunnels, parkeergarages en winkelcentra, waarbij ik aanneem dat projecten als de Noord-Zuidlijn onder ‘tunnels’ kunnen worden geschaard. “Door al deze activiteiten onder de grond wordt het leven bovengronds aangenamer”, aldus het persbericht. Daarbij kan worden aangetekend dat dit met projecten als de Noord-Zuidlijn en ondergrondse opslag van CO2 natuurlijk niet per definitie het geval hoeft te zijn.

Na afloop van de ministerraad vielen vooral de opmerkingen van premier Balkenende en minister Hirsch Ballin over de uitspraak van de Hoge Raad in de SGP-zaak op. De Hoge Raad bevestigde een uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag waarin was bepaald dat de Staat op grond van het VN-Vrouwenverdrag maatregelen moet nemen tegen de SGP om ervoor te zorgen dat deze partij niet langer stelselmatig vrouwen weert van kandidatenlijsten en uitsluit voor bestuurlijke functies buiten de partij. Het is nu aan de Staat om maatregelen te nemen – de Hoge Raad stelt dat de rechter niet kan voorschrijven welke dat moeten zijn – maar minister Hirsch Ballin kijkt voorlopig in de richting van de SGP om te zien of die beweegt. De SGP kijkt echter op haar (pardon: zijn) beurt naar de minister en voorzitter Kolijn heeft al aangegeven dat de partij met het openstellen van het gewone lidmaatschap voor vrouwen in 2006 tot het uiterste gegaan is. De SGP zinspeelt op een klacht bij het Europees Hof in Straatsburg, hoewel deze instantie ‘omstreden in de achterban’ is. Misschien dat het compromis van Fokke & Sukke uitkomst kan bieden. Premier Balkenende wilde niet ingaan op vragen over deelname van de SGP aan de komende Tweede Kamerverkiezingen, noch vertellen of de regering al met maatregelen komt voorafgaand aan deze verkiezingen. Gezien het feit dat die maatregelen uit formele wetgeving zullen moeten bestaan, lijkt dat overigens vrijwel uitgesloten. De kandidaatstelling vindt al plaats op 27 april en de SGP-lijst telt zoals gebruikelijk enkel heren. De Kiesraad heeft volgens de huidige Kieswet geen andere keuze dan deze lijst te accepteren.

1 GB 10/04/2010 om 13:57

Hirsch Ballin was in de reportage van Nova iets duidelijker. Geen gevolgen voor de huidige verkiezing, voor de Provinciale Staten wil het kabinet het wel geregeld hebben.

2 Franka van Beusekom. 27/09/2012 om 09:34

wie zijn op dit moment de zittende ministers?
dit vraag voor school akls iemand het weet reageer dan A.U.B.

Vorige post:

Volgende post: