Update ministerraad 9 december 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 11/12/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 9 december 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Omdat minister-president Rutte in Brussel was om te praten over begrotingsdiscipline, werden de verzamelde journalisten weer eens toegesproken door vice-premier Verhagen. Deze had geen vrolijk nieuws: economisch gezien staan de ‘seinen op oranje’. Maar het kabinet neemt maatregelen. In de eerste plaats wordt werk gemaakt van een voornemen uit de troonrede van afgelopen september. Er wordt een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een bankenbelasting invoert. Om protesterende bancaire instellingen die de afgelopen jaren geen overheidssteun hebben ontvangen alvast de mond te snoeren, stelt het relevante persbericht ferm: “De Staat heeft de steun in het kader van de kredietcrisis niet verleend met het doel om één specifieke bank te helpen, maar om de financiële stabiliteit zeker te stellen. Zodoende heeft de hele bancaire sector profijt gehad van de door de Staat verleende steun.” En dat rechtvaardigt dat die gehele sector een bijdrage levert in de vorm van de voorgestelde belasting. Het wetsvoorstel moet ook de al te gortige bonussen aanpakken. Zodra die bij een bestuurder meer bedragen dan diens vaste beloning wordt de bankenbelasting verhoogd. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding medio 2012. De persberichten bij de ministerraad maken naast de bankenbelasting tevens melding van de benoeming van burgemeester van CDA– en D66-huize en een aanscherping van de Ziektewet.

De Eerste Kamer vergaderde van kwart over tien in de ochtend tot half één ’s nachts. Een interessant wetsvoorstel dat aan de orde kwam, betrof de implementatie van de zogenaamde Terugkeerrichtlijn. Minstens twee zaken zijn interessant aan dit implementatievoorstel. In de eerste plaats is het veel te laat. De Terugkeerrichtlijn had, een enkel artikel uitgezonderd, al eind 2010 moeten zijn omgezet. Nederland riskeert nu een miljoenenboete van het Hof van Justitie, dus de regering mag de Senaat dankbaar zijn dat deze gehoor heeft gegeven aan het verzoek om spoedige behandeling. Een tweede interessant aspect is dat het voorstel straf stelt op een bepaalde vorm van illegaal verblijf. Het voorstel introduceert namelijk het terugkeerbesluit en het inreisverbod, en wie met een inreisverbod op zak zich toch in Nederland ophoudt, riskeert zes maanden hechtenis en een geldboete van maximaal 3800 euro. Het gaat hier weliswaar niet om de generieke strafbaarstelling van illegaal verblijf uit het regeer- en gedoogakkoord, maar in de praktijk zullen de verschillen niet erg groot zijn. De oppositie moet er in ieder geval niets van hebben.

Vorige week meldden we nog de afwezigheid van senator Holdijk bij de stemmingen, met als gevolg dat zich een zeldzaam geval van het staken van de stemmen voordeed bij de stemming over een motie. Deze motie-Postema verzocht de regering voor 2012 en nakomende jaren “passende maatregelen te nemen om de effecten van de genomen en te nemen bezuinigingsmaatregelen in termen van de verschillen in koopkrachtdaling tussen lagere, midden, hoge en topinkomens ongedaan te maken, zodat de last van de bezuinigingsmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld”. Klinkt sympathiek, maar Holdijk stemde netjes tegen, zodat de motie alsnog sneuvelde. Helaas kunnen we onze vaste hobby van het stempuzzelen maar met moeite op deze casus uitoefenen, want ze beginnen ons door te krijgen daar bij de Eerste Kamer en hebben het extra lastig gemaakt om te achterhalen wie er nu wel en niet bij de stemming aanwezig waren. Het stenogram meldt namelijk aanvankelijk 70 aanwezige senatoren en 2 afwezige senatoren, beiden van de oppositie. Van 3 senatoren is het lot dus onduidelijk. Vlak voor de stemming meldt de Kamervoorzitter dan ineens dat er nog twee afwezigen zijn, beiden van de (gedoog)coalitie. Wie is dan die ene allesbelissende senator? Dat blijkt nota bena de auctor intellectualis van de motie zelf te zijn! Geen spoor van de heer Postema in het stenogram. Aangezien die van de oppositie is, kunnen we stellen dat de voorzitter terecht heeft geconcludeerd dat de motie is verworpen. Maar om een nieuwe steen in de vijver van het stempuzzelen te gooien: er wordt in de Senaat gestemd bij zitten en opstaan, maar heeft iemand de Kamervoorzitter zelf wel eens zien opstaan? En als hij stokstijf stil blijft zitten bij iedere stemming, mag zijn stem dan wel meetellen?

De komende week staat er voor de Eerste Kamer zoveel op de agenda dat zelfs op de maandag vergaderd moet worden. De Senaat behandelt maandag en dinsdag twee onderwerpen waarvan het belang niet gering is. Allereerst buigt hij zich over het Belastingplan. Lezers van Publiekrecht en Politiek zullen zich nog wel herinneren dat daar vorig jaar het nodige te halen viel. Rutte en companen werden toen gedwongen de toezegging te doen de btw-verhoging voor de podiumkunsten met een half jaar uit te stellen. Maar dat was vóór de Eerste Kamerverkiezingen. Of het dit jaar spannend wordt, hangt af van senator Holdijk. Voor zover ons bekend bevat het Belastingplan in elk geval geen verhoging van de accijns op pijptabak. Een voorstel dat genoemde Holdijk zeker niet zal willen steunen betreft het initiatiefwetje van Marianne Thieme, dat een verbod wil invoeren op het onbedwelmd ritueel slachten van dieren. Het is een voorstel dat veel losmaakt onder dierenvrienden, joden en moslims. Eigenlijk heeft iedereen er wel een mening over, en die meningen lijken zelfs met polderamendementen niet te verzoenen te zijn. Het debat zal hevig zijn, en dat verklaart mede waarom de beoogde eindtijd op twee uur na middernacht geschat wordt.

Vorige post:

Volgende post: