Update ministerraad 9 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 11/03/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 9 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Premier Mark Rutte was bij de wekelijkse persconferentie als minister-president, en niet als onderhandelaar uit het Catshuis. Dat maakte hij de journalisten van meet af aan duidelijk. Met betrekking tot de Catshuisbesprekingen geldt een strikte mediastilte. Tijdens de persconferentie gaat het over de plannen van Rutte I. En die plannen houden onder meer in dat er ‘iets heel groots’ gaat gebeuren op het terrein van het omgevingsrecht. Er komt een nieuwe Omgevingswet waarin 15 bestaande wetten worden gebundeld en de onderdelen over omgevingsrecht van ongeveer 25 andere wetten worden opgenomen. Deze bundeling van wetgeving moet het opstarten van projecten vergemakkelijken, ‘ellenlange procedures’ voorkomen en de regeldruk verlichten. De premier deed zijn best de mensen die vrezen voor een maar doordenderende overheid gerust te stellen: het kabinet probeerde natuurlijk zo goed mogelijk de inspraakmogelijkheden en rechtsbescherming van particulieren en bedrijven overeind te houden. Rutte herhaalde het wel twee keer, maar in het licht van de plannen over de kostendekkende griffierechten stelt het nog niet direct gerust. Wie zorgen heeft, kan dat overigens vanaf 13 maart 2012 melden. Dan start de internetconsultatie over de kabinetsplannen met het omgevingsrecht.

Andere onderwerpen die de revue passeerden tijdens de persconferentie waren de politietrainingsmissie in Afghanistan, het aanhoudende geweld in Syrië en de situatie in Griekenland. Niet in de persconferentie, maar wel in de pers- en nieuwsberichten zijn twee nieuwtjes over het hoger onderwijs en de handel in stikstofoxiden. Wat het eerste onderwerp betreft wordt het Besluit van 22 september 1993, houdende uitvoeringsbepalingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek – beter bekend als het Uitvoeringsbesluit WHW – gewijzigd. Aldus kan 7% van het onderwijsbudget worden gekoppeld aan de prestaties van universiteiten en hogescholen. Wat het tweede onderwerp betreft kan de Tweede Kamer een wetsvoorstel verwachten dat de handel in NOx-emissies afschaft. De reden is simpel: het systeem werkt niet. Handel in CO2 blijft wel bestaan.

De Eerste Kamer kwam goed uit de startblokken van het reces met een principieel debat over drie SP-initiatiefwetsvoorstellen betreffende de thuiszorg. Deze drie voorstellen wijzigen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het eerste wetsvoorstel bepaalt dat gemeenteraden basistarieven voor het verlenen van huishoudelijke verzorging moeten vaststellen die zijn gebaseerd op de reële kostprijs van thuiszorg en die aanhaken bij goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel. De aanleiding van het wetsvoorstel is voor de SP het gegeven dat sommige gemeenten automatisch voor de goedkoopste aanbieders van thuiszorg kiezen, aanbieders die zelfs beneden de kostprijs inschrijven om maar niet buiten de boot te vallen en vervolgens fors gaan bezuinigen op het personeel. Het gevolg: de bestuurlijke top van de aanbieders verrijkt zich, het gedemotiveerde personeel wordt onderbetaald en de klant is niet tevreden. Het tweede wetsvoorstel wil vastleggen dat thuiszorg niet hoeft te worden aanbesteed en het derde dat WMO-gelden voortaan geoormerkt zijn. Een specifieke uitkering moet voorkomen dat WMO-gelden worden besteed aan projecten als de Noord-Zuidlijn. Het oormerken van gelden past echter slecht in de WMO-filosofie van verantwoordelijkheid voor gemeenten en is dus tegen het zere been van de decentralisten. En de bepaling die zegt dat de thuiszorg niet hoeft te worden aanbesteed is mogelijk in strijd met de Aanbestedingsrichtlijn, die voorschrijft dat ook maatschappelijk dienstverlening moet worden aanbesteed, al geldt daarvoor een zeer lichte procedure. De staatssecretaris heeft van de Eerste Kamer de opdracht gekregen daar nog maar eens een brief over te schrijven. De stemming vindt vreemd genoeg niet op 13 maart, maar pas op 20 maart plaats. Dit in verband met “aanwezigheidsproblematiek” zoals de voorzitter het formuleerde. Mogen we hieruit afleiden dat er een hoofdelijke stemming aankomt?

Volgende week stemt de Eerste Kamer dus niet over de voorstellen, maar zij heeft wel tot laat in de avond een interessant beleidsdebat over de toekomst, rol en bevoegdheden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de toetreding van de EU tot het EVRM. Verder loont het altijd de moeite de agenda van de ‘Bende van Engels’ te bekijken, zijnde de commissie voor Binnenlandse Zaken die onder leiding van D66-senator Hans Engels staat. Deze heeft een “follow-up” op de rol staan over de moties die zijn aangenomen tijdens het debat over het rapport van de Staatscommissie Grondwet en de uiterst povere kabinetsreactie daarop. In de moties wordt de regering opgeroepen een algemene bepaling in de Grondwet op te nemen dat Nederland een democratische rechtsstaat is, alsmede het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter te verankeren. De regering had weinig trek in dit soort tierelantijnen in haar sobere Grondwet, die alleen constitutioneel voldoende gerijpte voorstellen verdraagt.

Ondertussen kan het Meldpunt Slappe Senatoren geopend worden. Enige tijd terug bracht dit weblog de toezegging van Rutte aan de Eerste Kamer in herinnering om de opvattingen van Wilders waarmee het kabinet het oneens was in de meest scherpe bewoordingen te voorzien van commentaar en haar eigen opvattingen ernaast te zetten. Met betrekking tot het Polen-meldpunt van de PVV was dat niet gebeurd, wat doet vermoeden dat Rutte ofwel het meldpunt stiekem steunt, ofwel gewoon holle frasen heeft uitgekraamd in 2010. Maar het is met een lantaarntje zoeken naar senatoren die de ‘guts’ hebben Rutte hier, in het licht van zijn eerdere ferme toezegging, stevig over te bevragen in de Eerste Kamer. Senator Tiny Kox van de SP is eigenaar van de toezegging, maar maakt alleen goede sier met een bericht over oneerlijke verkiezingen in Rusland. Rutte aan de tand voelen doet hij niet, wellicht uit vrees dat dan het – toch niet geheel vergelijkbare – SP-meldpunt over concurrentievervalsing op de Nederlandse arbeidsmarkt door Oost-Europeanen weer wordt opgerakeld. Het lijkt erop dat ook VVD-senator Sybe Schaap voor ons MSS-meldpunt kan worden genoteerd. Hij schrijft heel dapper een boek over rancune, waarin ook de PVV op de korrel wordt genomen. De PVV wordt beschuldigd van het creëren van vijandbeelden en een vergelijking met de jaren dertig wordt daarbij niet geschuwd. Maar Schaap wil de politieke samenwerking tussen VVD en PVV niet ter discussie stellen en zich houden aan de afspraken van regeer- en gedoogakkoord. Akkoorden waaraan Eerste Kamerleden niet eens gebonden zijn. Voorlopig veel geblaat en weinig wol dus. Volgende keer een boek over dualisme?

Vorige post:

Volgende post: