Update ministerraad en wekelijkse Eerste Kamer watch 18 november 2011

door Redactie op 19/11/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad en wekelijkse Eerste Kamer watch 18 november 2011

Onder de titel ‘Benoemen en Bouwen’ publiceerde vakbondsman Doekle Terpstra begin 2008 een manifest waarin hij stelling nam tegen de ‘verwildering’ van de samenleving. Problemen en onvrede met de multiculturele samenleving werden erkend (‘benoemen’), maar er werd ook uitgebreid ingegaan op positieve initiatieven om de problemen het hoofd te bieden (‘bouwen’). Nuttig leesvoer voor het huidige kabinet en zijn gedoogpartner dus. Als we een vergelijking maken tussen plannen en beleid van het kabinet en de strekking van Doekles manifest, dan kunnen we concluderen dat Rutte en zijn mannen de titel geweldig vonden, maar de inhoud wat minder. Het huidige kabinet is absoluut van het benoemen en bouwen. Benoemen? Prima, wij hebben de heer Donner voor de Raad van State in gedachte. En bouwen? Ons regeerakkoord staat er vol mee. Het mag in het Groene Hart, en tegen extra snelwegen en een nieuwe kerncentrale zeggen we ook geen nee. Als het moet – en het moet – maken we de Crisis- en Herstelwet permanent.

De ministerraad van afgelopen vrijdag ging flink door met het onderdeel ‘benoemen’. In sommige gevallen was dat ook een absolute noodzaak, bijvoorbeeld in het geval van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, waarvan de voorzitter in september is overleden. Zijn opvolger is financieel zwaargewicht Age Bakker. Onder de andere benoemden vinden we een nieuwe burgemeester voor Barneveld, een nieuwe directeur-generaal bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, een nieuwe baas voor de AIVD en een lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Curaçao. De heer mr. R.A. Vornis zal voor dit jonge land in de Raad zitting nemen.

In fysieke zin werd er afgelopen vrijdag niet ‘gebouwd’, maar de ministerraad stemde wel in met het akkoord dat de staatssecretaris van Bouwen met de NS had bereikt over het oplossen van de problemen bij de exploitant van de hogesnelheidslijn. Roemeense en Bulgaarse bouwvakkers en loodgieters zijn weliswaar burgers van de Europese Unie, maar het kabinet houdt de grenzen voor hen nog zo’n twee jaar gesloten. Het vrij verkeer van werknemers is een kernwaarde binnen de EU, maar nu, in deze tijd van werkloosheid en dreigende recessie, even niet. Verder kwamen nog langs de Klimaatbrief 2050, waarin het kabinet aangeeft hoe de omslag naar een klimaatneutrale, groene economie kan worden gemaakt, en het bericht dat het kabinet wil dat iedere autobezitter dezelfde prijs betaalt voor een parkeerplek. Het kabinet bouwt daarmee niet voort op de plannen van zijn voorganger, die prijsdifferentiatie in de parkeertarieven ten faveure van schone auto’s mogelijk wilde maken. Dat vorige plan was ook bepaald asociaal, zo kan uit het persbericht worden opgemaakt, want het zijn juist de minder draagkrachtige landgenoten die veroordeeld zijn tot een oude, vieze auto om 130 km/h mee te rijden. Ook de minder kapitaalkrachtige automobilist kan dus bouwen op dit kabinet, dat eerder al een maximumtarief voor rijbewijzen aankondigde.

Vorige week is al melding gemaakt van het kabinetsvoornemen om de kwestie van de weigerambtenaren aan de Raad van State voor te leggen. Minister Donner meldde eind deze week dan ook dat hij voorlopig weer eens ‘wijze terughoudendheid’ ten aanzien van dit thema wenst te betrachten. Dit ondanks het feit dat de Tweede Kamer dankzij de niet verwachte steun van de PVV een motie had aangenomen waarin de regering verzocht wordt de weigerambtenaar aan te pakken. Donner voelt zich voorlopig niet geroepen de motie uit te voeren. Het advies van de Raad van State wordt afgewacht, en waarschijnlijk ook de uitspraak in de zaak van de Haagse weigerambtenaar Wim Pijl, die zich niet neerlegt bij zijn ontslag. Die zaak kan nog wel een tijdje duren, en als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich er ook nog over uit moet laten, zijn we jaren verder. Dat hebben we eerder gezien.

En nu we het toch over moties hebben, de Eerste Kamer nam twee weken geleden (eigenlijk g)een motie van het lid Kuiper aan waarin de regering werd gevraagd een commissie in te stellen die een studie gaat doen naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek. Aangezien de Senaat aanstaande dinsdag de Algemene Financiële Beschouwingen houdt, vroegen de behandelende commissies om een reactie op de motie die ruim vóór dit debat binnen moest zijn. En dus stuurde verantwoordelijk minister De Jager pas afgelopen vrijdagmiddag een pover briefje naar het Binnenhof. De brief is zo kort, dat we hem hier makkelijk vrijwel in z’n geheel kunnen citeren:

“Er zijn al zeer veel rapporten op dit terrein, bijvoorbeeld van het Centraal Planbureau en van de Heroverwegingswerkgroep wonen. Een nieuwe studie gaat niet essentieel bijdragen aan de kennis die al beschikbaar is. Het kabinet zal uw Kamer derhalve een apart overzicht van de beleidsvarianten uit de relevante onderzoeken sturen.”

Dat is dus de straf voor al dat gesjoemel met stemmen van niet-aanwezige senatoren! De indiener van de motie, senator Kuiper, moet het voorlopig dus maar doen met zijn eigen commissie, die vooralsnog helemaal niks, nakkes, nada prijsgeeft over haar activiteiten.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel beperking opleggen taakstraf voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij herhaling van misdrijven, dat vorige week nog op de rand van de afgrond balanceerde, overigens gewoon aangenomen. Niet alleen senator Holdijk stemde gewoon voor, maar ook de heren Kuiper en Ester van de ChristenUnie. Daarnaast debatteerde de Kamer over het wetsvoorstel College voor de Rechten van de Mens. De stemming daarover vindt volgende week plaats en het voorstel lijkt, ondanks gepruttel van PVV en CDA, niet in gevaar te komen. Het ombouwen van de Commissie Gelijke Behandeling tot het nieuwe College met een bredere taak en een even smalle beurs kan dan nog voor de jaarwisseling voltooid worden.

Vorige post:

Volgende post: