Uw koninkrijk kome XIV: Gelijk in Aruba, zo ook op Curaçao

door MN op 06/09/2010

in Uncategorized, Varia

Post image for Uw koninkrijk kome XIV: Gelijk in Aruba, zo ook op Curaçao

De meeste aandacht gaat momenteel natuurlijk uit naar de formatie, en dat is prima. Maar ondertussen is er aan gene zijde van ons koninkrijk fijn meegewerkt aan de ontmanteling van de Antillen. In het afgelopen weekeinde zijn op Aruba en Curaçao beslissingen genomen die afhandeling van de operatie mogelijk maken.
Op Aruba aanvaardden de Staten de Rijkswet tot wijziging van het Statuut. De procedure daartoe (zie art. 55 Statuut) vertoont grote gelijkenissen met de goedkeuring van verdragen.

Het object van goedkeuring (de rijkswet) kan niet worden geamendeerd. Dat leverde een probleem op voor een grote minderheid van het parlement. Deze minderheid vreesde aantasting van de autonomie doordat het herziene Statuut de koninkrijksregering doorzettingsmacht geeft bij nalatigheden in de implementatie van volkenrechtelijke verplichtingen. Bij de eerste lezing was de meerderheid kleiner dan de vereiste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een tweede lezing werd fluks gepland, maar een bommelding (!) en ordeverstoringen door onder meer de gewezen minister-president op de publieke tribune zorgde voor enig uitstel.

Afgelopen zaterdag werd een derde vergadering over de goedkeuringswet belegd. Een amendement dat betrekking had op de inhoud van de goed te keuren rijkswet werd verworpen; de goedkeuringswet zelf werd met 12 stemmen voor en 9 tegen aanvaard. Een motie waarin werd uitgesproken dat over rijkswetgeving die de Arubaanse autonomie bedreigt voortaan een referendum gehouden moet worden, werd unaniem aanvaard.

Alle landen van het Koninkrijk hebben nu de weg vrij gemaakt voor wijziging van het Statuut.

Op Curaçao moest nog worden gestemd over het ontwerp voor een nieuwe Grondwet door een nieuw samengestelde eilandsraad (voor lezers met een Expeditie Robinson-associatie: de eilandsraad is vergelijkbaar met de gemeenteraad). In de formatie van wat ik eerder het monsterverbond noemde is afgesproken dat de coalitiegenoten bij de stemming over de voorliggende ontwerp-Grondwet de handen vrij zouden hebben, maar ook dat onmiddellijk gestart zal worden met de voorbereidingen voor een andere Grondwet. Afgelopen zaterdag steunden 15 raadsleden de ontwerp-Grondwet en stemden 6 leden tegen. Dankzij de tussentijdse verkiezingen was er in deze tweede lezing alsnog een tweederde meerderheid, hoewel een gewone meerderheid voldoende zou zijn geweest om te voldoen aan de eisen van het nieuw in te voeren art. 60a Statuut.

Een forse Curaçaose delegatie is zondagmiddag afgereisd naar Den Haag voor de Rondetafelconferentie, aanstaande donderdag 9 september, waar alle formaliteiten zullen worden afgehandeld. In de koffers van de Curaçaoënaars zit ook een met een nipte meerderheid aanvaardde motie. Volgens die motie moet Curaçao een opt-out beding laten opnemen in zowel de consensusrijkswetten als in het Statuut. Aruba heeft zo’n statutaire opt-outregeling in 1994 ook gekregen (zie art. 58-60), zij het dat de omstandigheden toen nogal anders waren. Ook voor een uittredingsregeling bij de consensusrijkswetten zijn precedenten aan te wijzen. Curaçao wil ook op dit punt gelijkwaardigheid met Aruba, en gaat zich daar de komende week hard voor maken.

De gevorderde wijzigingen kunnen op de Rondetafelconferentie van aanstaande donderdag evenwel niet worden bewerkstelligd: de rijkswetten hebben alle stadia van het rijkswetgevingstraject al doorlopen, inclusief publicatie in het Staatsblad (zie bijvoorbeeld de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie; alleen de Rijkswet tot wijziging van het Statuut ligt nog bij bij de Staatsdrukkerij op de persen). Honorering van deze wensen vergt dus een compleet nieuwe ronde van rijkswetgeving, met ditmaal vier landen die moeten instemmen met de Curaçaose wensen. Naast Aruba heeft immers straks ook Sint Maarten zeggenschap over rijkswetten. Naar verluidt heeft verantwoordelijk staatssecretaris Bijleveld inmiddels ook gesteld dat er niets meer te dealen valt, aankomende donderdag.

Voorafgaand aan de Rondetafelconferentie staan er nog twee belangrijke vergaderingen op de agenda. Dinsdag komt de rijksministerraad bijeen om definitief goedkeuring te hechten aan de nieuwe grondwetten van Curaçao en Sint Maarten. Naar verwachting zal dat geen problemen opleveren. Eveneens op dinsdag vergadert de Tweede Kamer over de staatkundige hervormingen van de Antillen. De formele aanleiding is de voorhang van het KB dat inwerkingtreding van sommige rijkswetten regelt en de recentste voortgangsrapportage. De VVD, de PVV en de SP (samen 70 zetels) zouden voornemens zijn zich uit te spreken tegen inwerkingtreding van de nieuwe situatie per 10/10/10. Dit weekeinde liet ook ChristenUnie-parlementariër Ortega-Martijn doorschemeren te twijfelen aan de haalbaarheid van 10/10/10. Als ze haar vijfkoppige fractie meekrijgt, is er nog maar een twijfelaar nodig voor een motie die de regering oproept de hele operatie op de lange baan te schuiven. Alle reden om ook na het debat met informateur Opstelten even te blijven kijken.

Vorige post:

Volgende post: