Uw nieuwe koninkrijk kome steeds dichterbij

door MN op 15/04/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Uw nieuwe koninkrijk kome steeds dichterbij

Een belangrijke hobbel voor de hervorming van de Antillen is genomen: de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de benodigde (consensus)rijkswetten, waaronder de rijkswet tot wijziging van het Statuut. De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen was op woensdag 14 april, de stemming op donderdag 15 april. Om het feestelijke karakter van dit evenement luister bij te zetten vroeg PVV-leider Wilders hoofdelijke stemming aan over een motie die oproept het hele proces te staken en eerst een referendum onder het Nederlands volk te houden. Die motie is met 9 stemmen voor en 120 stemmen tegen verworpen. De Kamer week af van het gebruik om op dinsdag te stemmen, zodat de aanwezige parlementariërs van overzee de stemming bij konden wonen. Ze zouden dan gebruik kunnen maken van de bijzondere bevoegdheden die zij bij rijkswetgeving genieten. Dat hebben ze ook gedaan (zie het dossier): Antilliaanse en Arubaanse politici hebben moties en amendementen ingediend en hebben het woord gevoerd. Ook de minister-president van de Nederlandse Antillen heeft voorafgaand aan de stemmingen zich tot de Kamer gericht. Van de statutaire bevoegdheid om ongehinderd doorsturen naar de Eerste Kamer te frustreren is geen gebruik gemaakt. Dat is niet geheel voor de hand liggend, want uit de verklaring van delegatieleider Atacho bleek dat de rijkswetsvoorstellen niet door alle Antilliaanse Statenleden werden gesteund. De Arubaanse delegatie steunde de voorstellen wel unaniem. De uiteindelijke beslissing over de wetsvoorstellen was voorbehouden aan Kamerleden: parlementariërs van de Antilliaanse en Arubaanse Staten genieten geen stemrecht. Alle voorstellen van rijkswet zijn aanvaard. De SP gaf van te voren een algemene stemverklaring: de socialisten vinden de operatie prematuur nu er nog van alles geregeld moet worden en stemden tegen. Enkele relevante amendementen en moties die zijn gesteund door een kamermeerderheid:

  • het amendement-Remkes c.s. op de Rijkswet Politie maakt dat er vooralsnog Nederlandse bemoeienis blijft bij de uitvoering van omvangrijke recherchetaken;
  • het amendement van de Arubaanse bijzondere gedelegeerden Wever en Thijssen verplicht de rijkswetgever een voorziening te treffen voor de behandeling van geschillen tussen de landen en het Koninkrijk. De rijksregering had voorgesteld te bepalen dat de rijkswetgever daartoe zou kunnen besluiten; het amendement maakt de formulering imperatief;
  • een motie van de bijzondere gedelegeerden Yrausquin en Herdé roept de rijksregering op te komen met voorstellen voor een onafhankelijke instantie die bevoegd wordt te beslissen in geschillen over de interpretatie van het Statuut;
  • een motie-Ortega-Martijn vraagt de rijksregering voorstellen te doen over mogelijkheden om de BES-eilanden te vertegenwoordigen in het Nederlandse parlement;
  • de motie van de bijzondere gedelegeerde Sulvaran c.s. nodigt de rijksregering uit te bevorderen dat in het Statuut de Nederlandse, de Papiamentse en de Engelse taal worden erkend. Uitvoering van de motie zal de eerder door dit weblog genoemde grondwetsherziening die gericht is op het beschermen van de Nederlandse taal overbodig maken nu het Statuut hoger is dan de Grondwet;
  • het opvallendst is misschien wel de motie-Van Bochove, die de rijksregering oproept om voor 1 januari 2011 te komen met voorstellen voor actualisering en modernisering van het Statuut. Dat lijkt wat wonderlijk nu de ontmanteling van de Antillen juist gelegenheid bood voor Statuutsherziening. Anderzijds: met voorstellen voor modernisering wordt de discussie over de ontmanteling van de Antillen mogelijk nodeloos van een hypotheek voorzien.

De behandeling in de Eerste Kamer begint op 20 april.
Als de wijziging van het Statuut door de Eerste Kamer wordt aanvaard, zijn we er nog niet: ex art. 55 Statuut is voorafgaand aan bekrachtiging door de Koning de uitdrukkelijke aanvaarding van de Statuutswijziging door de wetgevers van de Antillen en Aruba nodig.  Dat vereiste van aanvaarding is een fraaie illustratie van het confederatieve karakter dat het Statuut heeft.

Vorige post:

Volgende post: