Uw nieuwe koninkrijk kome X: op naar de derde helft

door MN op 08/07/2010

in Haagse vierkante kilometer, Varia

Post image for Uw nieuwe koninkrijk kome X: op naar de derde helft

Temidden van het voetbalgeweld (of beter: daaraan voorafgaand) heeft de Eerste Kamer de rijkswetten voor de herstructurering van het koninkrijk op dinsdag 6 juli vrijwel unaniem aanvaard. Alleen de SP vroeg aantekening: de socialisten hebben geen vertrouwen in het vermogen van de nieuwe landen een financieel deugdelijk bestuur te kunnen voeren. Het schema voor de plenaire vergadering ging er van uit dat over deze majeure operatie tot laat in de avond gedebatteerd zou worden. Uit het ongecorrigeerd stenogram kunnen we opmaken dat de Voorzitter op verzoek van “een aantal leden” (de formulering doet denken aan de tijd dat in kamerstukken niet aan fracties gerefereerd werd) een schaduwschema heeft opgesteld, zodat de leden de verrichtingen van het Oranjelegioen op TV in plaats van via Twitter in de kamerbankjes konden volgen. Onder druk van koning Voetbal wordt alles vloeibaar.

In het Europese deel van het koninkrijk zijn de noodzakelijke verrichtingen bijna allemaal voltooid, maar we zijn er nog niet: de Statuutswijziging moet nog worden aanvaard door de landswetgevers van de Nederlandse Antillen en Aruba; Sint Maarten en Curaçao moeten zich (opnieuw) uitspreken over de ontwerp-Staatregelingen die voor beide Landen-to-be zijn geschreven en de koninkrijksregering moet de Statuutswijziging nog bekrachtigen en instemmen met de Staatsregelingen. Pas als dat allemaal in de diverse publicatiebladen is verschenen, is het nieuwe koninkrijk een feit.

Een deel van de spreektijd in de Eerste Kamer werd gisteren gebruikt door allerhande ambtsdragers van overzee. Een constitutionele aardigheid aan die woordvoeringen is dat door Voorzitter Van der Linden scherp onderscheiden werd op welke titel de sprekers het woord voerden. Parlementariërs van de Antillen en Aruba gaven de Eerste Kamer voorlichting in de zin van art. 18 van het Statuut; de minister-presidenten van de Antillen en Aruba richtten zich tot de Kamer als personen die in de zin van art. 69 lid 3 Grondwet de minister en de staatssecretaris bijstaan. Zo is ook aan het einde van de parlementaire betrokkenheid aan deze zijde van de oceaan weer duidelijk hoe verknipt dat koninkrijk in constitutionele zin is.

1 Renee van Aller 10/07/2010 om 20:22

Ayo Arubaanse autonomie?
De belangrijkste redenen om over te gaan tot wijziging van de staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen waren de schulden die de landsoverheid en de eilandsoverheden opbouwden. Nederland was bereid tot sanering van die schuld (ruim 3 miljard florin) onder strenge voorwaarden. Zo krijgen Curacao en Sint Maarten een beperkte status aparte en worden de BES-eilanden Nederlandse gemeenten. Veel taken zullen voor de eilanden gezamenlijk worden gedaan door Nederlandse- of Ko-ninkrijksinstellingen. Aruba heeft sinds de status aparte een staatsschuld opgebouwd van 2½ miljard florin. Het financiële toezicht van Nederland wordt aangescherpt

Het inleveren van autonomie begon met de invoering van de rijkswet Kustwacht en wordt vervolgd met vele in te voeren rijkswetten. De Nederlandse IND heeft op alle Antilliaanse eilanden de vreemdelingenketen overgenomen. Wanneer dat voor de Aruba zal gebeuren is een kwestie van tijd. Geruisloos ging eind juni 2010 de lucht-verkeersleiding over naar de NAATC (Netherlands Antilles Air Traffic Control) onder Nederlandse verantwoordelijkheid.

Door de slechte begrotingsdiscipline van de verschillende overheden en de gevolgen daarvan worden de eilanden onafwendbaar gedwongen om een keuze te maken voor (re)ïntegratie of onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid zou echter hoogstwaarschijnlijk leiden tot annexatie van de Benedenwindse eilanden door Venezuela, zoals mr. dr. Mito Croes berichtte in de Diario van 1 juli 2010. Wordt Aruba zo voorbereid voor de ultraperifere status?

De ruk naar rechts die de Nederlandse kiezer heeft gemaakt zal ook gevolgen hebben voor Aruba. Rechter Recourt werd gekozen in de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij werkte tot voor kort als rechter in Aruba. Hij meende in een door hem gewezen vonnis in 2006 dat Aruba al onafhankelijk was sinds 1 januari 1986. In 2003 stelde de directeur van de Arubaanse directie Juridische en Algemene Zaken voor aan de Raad voor de Rechtspraak dat uitgezonden rechters les zouden krijgen in het lokale recht van de Nederlandse Antillen en Aruba vóór hun uitzending, wegens de vele tegenstrijdige uitspraken die werden gedaan. Het verzoek werd opgevat als ongepast.

Nederland organiseert in het kader van de wijziging van de staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen vijf Koninkrijksymposia met de titel ‘Toekomst van het Koninkrijk’.

Het eerste symposium werd op 15 oktober 2009 gehouden in Den Haag. Antilliaanse en Arubaanse studenten debatteerden over drie stellingen. 1. Al dan niet gelijke wetgeving binnen het Koninkrijk (softdrugs, abortus, homohuwelijk, euthanasie). 2. Moeten Antilliaanse en Arubaanse studenten na hun studie terugkeren? 3. Moet het Koninkrijk worden opgeheven in 2040? Er kwam geen duidelijk antwoord op de vraag welke voordelen Nederland, Venezuela of de VS te bieden hebben aan de eilanden. Wat de onafhankelijke eilanden voor die landen aantrekkelijk maakt, bleef ook onduidelijk. Deugdelijk bestuur, minder emoties en meer rationeel handelen was gewenst. Flinke investeringen in onderwijs, bedrijfsleven en het aanboren van nieuwe markten leken noodzakelijk.

Het tweede symposium vond plaats op 2 december 2009 in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst gingen vijf panelleden met elkaar en met de zaal in discussie over de gezamenlijke waarden van het Koninkrijk over een aantal stellingen. 1. Wat zijn de gemeenschappelijke waarden en belangen binnen het Koninkrijk? 2. Op welke wijze dienen deze waarden en belangen in de toekomst door het Koninkrijk te worden be-schermd? 3. Tenslotte werd vastgesteld welke gezamenlijke waarden zouden moeten worden gehanteerd en hoe die zouden moeten worden beschermd. Bij de stemming bleek er geen algemeen gedeelde visie te bestaan. Intermenselijk contact en verbetering van de kennis over het Koninkrijk door onderwijs scoorden twintig procent van de stemmen. Nog minder voorkeur bestond voor het instellen van Koninkrijks- en internationale organen of een zichtbare rol van het Koninklijk Huis op de Antillen. Professor Ulli Jessurun d’Oliveira suggereerde dat Nederland een referendum zou houden om uit het Koninkrijk te stappen.

Het derde symposium vond plaats op 16 april 2010 in Curaçao. Tijdens deze bijeenkomst gingen zes panelleden met elkaar en met de zaal in discussie over de belangen van Curaçao bij het Koninkrijk en de omgangsvormen binnen het Koninkrijk. De stellingen luidden als volgt. 1. Welke economische belangen heeft Curaçao bij het Ko-ninkrijk? 2. Op welke wijze kan de samenwerking binnen het Koninkrijk verbeteren? 3. Welke band bestaat er tussen de delen van het Koninkrijk? Twee stellingen stonden centraal. Economische vooruitgang en het belang van het Koninkrijk daarbij en nut en noodzaak van een Integratieminister op Koninkrijksniveau. Deelnemers konden na iedere stelling actief voor of tegen stemmen door middel van groene en rode kaarten.

Op 29 juni 2010 vond het vierde symposium plaats in Aruba. Onderwerp was de band binnen het Koninkrijk. 1. Hoe kunnen Aruba en Nederland die band gebruiken in de toekomst economisch gezien? 2. Bestaat er een Koninkrijksgevoel en Koninkrijksidentiteit onder de burgers van de diverse landen? Opmerkelijk is dat de staatssecretaris blijft herhalen dat in het nieuwe Koninkrijk geen ruimte meer is om een beroep te doen op morele schuld of historische verplichtingen. Mike Eman sprak van een win-win situatie voor alle partijen binnen het Koninkrijk. De staatssecretaris uitte kritiek op het gebrek aan voortgang van het vreemdelingenbeleid en de financiële rapportage van de vorige regering.

De heer Peterson, decaan van de Hospitality Faculteit van de Universiteit van Aru-ba vond het Koninkrijk niet nodig. Todd Dandare meende dat er te weinig Papiamento werd gesproken op de bijeenkomst. Voor hem was het verleden nog steeds van groot belang. Jan Willem van den Braak, adviseur VNO-NCW pleitte voor herevaluatie van de UPG-status en sterkere economische banden met Nederland.

Alofs sprak naar aanleiding van een rapport van de Wetenschappelijk Raad van het Regeringsbeleid (WRR). In het rapport Identificatie met Nederland uit 2007 doet de WRR voorstellen om de verbondenheid met Nederland te versterken. Het gaat niet om de versterking van de band met het Koninkrijk. Het rapport onderscheidt drie processen van identificatie: functionele, normatieve en emotionele identificatie.

Functionele identificatie treedt op wanneer iemand niet meer als lid van een (etnische) groep wordt gezien, maar als individu met diverse functionele verbindingen. Bijvoorbeeld als lid van een beroepsgroep, een sportvereniging of een politieke partij. Gedeelde belangen met anderen maken identificaties mogelijk die etniciteit overstijgen. Bij normatieve identificatie gaat het zowel om het aanpassen aan de norm als om het aanpassen van de norm. Er moet meer ruimte komen voor verschillende normatieve opvattingen in de samenleving. Bij emotionele identificatie gaat het om het gevoel ‘erbij te horen’ een gevoel van verbondenheid, niet alleen met andere mensen en groepen, maar ook met een land. Is er dan nog hoop voor het niet doordrukken van de omstreden wetgeving in de BES-eilanden (abortus, euthanasie, homohuwelijk).

Deze symposia lijken over te vloeien van té veel en té hoog gestemd gepalaver, teveel informatie en te weinig goede raad. Houvast voor het nieuwe Koninkrijk vindt men daar niet.

Géén land binnen het Koninkrijk heeft een (lange of korte termijn) visie ontwikkeld over de toekomst van het Koninkrijk in Europa. Overheersend is: “opruimen de boel” (voor Nederland) en “eindelijk op eigen benen” (de Antilliaanse eilanden). Aruba is gericht op de eigen ontwikkeling.

Het laatste symposium zal in Sint Maarten worden gehouden. Zou dat niet gewoon over iets tastbaars kunnen gaan? Hoe kunnen zinloze politieke ruzies worden voorkomen? Hoe wordt omgegaan met wederzijdse bewuste en onbewuste stigma’s? Hoe kunnen die worden voorkomen of bestreden? Welke deskundige kan in gewone taal een korte en lange termijn visie voor het Koninkrijk presenten, die haalbaar is? Is besloten dat alleen kwartiermakers die Papiamento of Engels spreken en kennis hebben van de lokale wetgeving en mores worden uitgezonden? Verdienen alle ambtenaren hetzelfde salaris? Het lijkt strategisch onjuist dat het bestuur van de BES-eilanden wordt overgenomen door Nederlandse ambtenaren, die waarschijnlijk niet zullen inburgeren. Aruba zal een eigen strategie moeten bepalen. Zeker lijkt, dat de bestaande status niet in dezelfde vorm kan blijven voortbestaan.

Vorige post:

Volgende post: