Verbonden van Boven: Brengt artikel 103a Gw de persoonlijke levenssfeer in een noodtoestand?

door Ingezonden op 07/04/2017

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Verbonden van Boven: Brengt artikel 103a Gw de persoonlijke levenssfeer in een noodtoestand?

Als Nederlanders zijn we gezegend dat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in een gewapend conflict zijn betrokken. Vrijheid en veiligheid zijn echter niet vanzelfsprekend. We moeten ons daarom blijven wapenen tegen hen die dat bedreigen. Het doet Verbonden van Boven goed dat de regering met een concreet voorstel is gekomen. Desalniettemin kent het voorstel grote haken en ogen. De regering grijpt direct naar repressieve maatregelen en ze heeft hierbij geen oog voor wat er echt speelt op straat. Juist nu de maatschappelijke tegenstellingen verharden zijn gemeenschapszin, naastenliefde en vrijheid het beste middel tegen extremisme. Verbonden van Boven pleit daarom voor een inclusieve aanpak.

In ons land is een gemeenschappelijke basis nodig. Deze basis wordt gevormd in de kerk, de wijk én op school. Met andere woorden: zij wordt gecreëerd in onze persoonlijke levenssfeer en in het publieke domein. Onderdeel van deze persoonlijke levenssfeer is niet alleen godsdienstvrijheid, maar ook de vrijheid van onderwijs. De school dient een plek zijn waar kinderen zich in veiligheid en vrijheid kunnen ontwikkelen. Scholen verdienen vertrouwen om deze belangrijke taak goed uit te voeren. Het onderwijs is bepalend voor het land dat je bouwt. Benaderen wij onze scholen repressief, dan bouwen wij een land van angst. Waar burgers zich veilig en verbonden voelen, werkt repressie averechts.

Het voorstel van de regering om inbreuk op de vrijheid van onderwijs mogelijk te maken, schiet zijn doel voorbij. Het sluiten van scholen als reactie op de dreiging van terrorisme zorgt er niet voor dat deze dreiging verdwijnt. Dergelijk optreden werkt segregatie en extremisme juist in de hand. Het is wrang dat uitgerekend in het jaar dat we het honderdjarig bestaan van artikel 23 van de Grondwet vieren, de regering de betekenis ervan lijkt te zijn vergeten. Het vrije onderwijs is een duurzaam fundament onder een vrije samenleving.

Na Londen, Madrid, Parijs en Brussel moeten we als overheid effectief kunnen ageren en reageren op het terrorisme. Tegelijkertijd mogen we onze rechtsstaat niet afbreken in een poging haar te beschermen. Enkel repressieve maatregelen beschadigen de open samenleving. De noodtoestand behoort kort en hevig te zijn. Een inbreuk van de onderwijsvrijheid doet daarentegen duurzaam afbreuk aan de samenleving. Een dergelijke schending leidt tot wantrouwen en segregatie. Wij roepen de regering op te kiezen voor een meer inclusieve aanpak en oog te houden voor het behoud van de verbonden samenleving.

Namens de VVB fractie,

Wybrand van der Meulen en Maarten van der Laan

Rijksuniversiteit Groningen

Dit is een opiniebijdrage in het kader van het Studentenparlement 2016/2017. Studentenfracties (die een politieke kleur toegewezen hebben gekregen) behandelen een fictief wetsvoorstel, dit keer tot verruiming van de bevoegdheden om bij terrorismebestrijding grondrechten te beperken. Op 19 mei 2017 debatteren de studenten over dit voorstel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

1 SVL, Rosa van der Velde 18/04/2017 om 14:50

Beste leden van Verbonden van Boven,

Wij hebben met interesse jullie blog gelezen. Uit de mede-ondertekening van jullie amendement wat betreft het afschaffen van de inperking van godsdienstvrijheid uit 103a GW kunnen jullie afleiden dat we het op dit punt met elkaar eens zijn.

Naast de toelichting die jullie in deze blog geven, hebben wij echter nog een andere reden om dit amendement te ondertekenen. Vanuit het sociaaldemocratische standpunt zijn wij van mening dat de samenleving van ons allemaal is en dat iedereen moet kunnen meedoen. Niemand moet buitengesloten worden of oneerlijk behandeld worden, zeker niet in het onderwijs. Zoals in het verslag, de reactie op het wetsvoorstel van de regering, ook is aangegeven door de SVL, zijn wij van mening dat artikel 23 Grondwet een belangrijke bescherming biedt aan religieuze minderheidsgroepen. Wij zien een risico voor ongelijke behandeling van islamitische scholen, aangezien de regering deze uitdrukkelijk benoemt in de Memorie van Toelichting en het islamitische karakter van recente aanslagen in Europa. Wij willen ten alle tijde voorkomen dat islamitische scholen anders behandeld worden. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij jullie amendement ondersteund hebben. Wij nemen aan dat de fractie van de VvB zich ook in deze onderbouwing kan vinden.

Daarnaast willen wij ook benadrukken dat wij, net als jullie, de vrijheid van onderwijs een groot goed vinden en dat wij het eens zijn met jullie argument dat er wat dat betreft geen structurele inperking mag ontstaan. Om zo’n structurele inperking te voorkomen willen wij dan ook het woord ‘dreiging’ uit het wetsvoorstel verwijderen. Dit hebben jullie kunnen vernemen uit de indiening van amendement no. 12 van 6 april 2017. Wij benadrukken dat wij tijdelijkheid nog steeds een cruciaal element vinden van staatsnoodrecht.

Ten slotte hebben wij nog één vraag betreft een onduidelijkheid die voortkomt uit jullie blog. Jullie spreken een aantal keer over een ‘inclusieve aanpak’. Dit heeft ons lichtelijk verward. Is de aanpak van de regering, door vrijheid van onderwijs in te perken in de strijd tegen terrorisme, niet juist een inclusieve aanpak? Wordt de aanpak niet juist minder inclusief door vrijheid van onderwijs uit artikel 103a GW te halen? Graag ontvangen wij op dit punt nog verheldering van jullie.

Namens de SVL-fractie,

Vriendelijke groeten,

Rosa van der Velde

Vorige post:

Volgende post: