Vloeken

door GB op 10/03/2009

in Uncategorized

Post image for Vloeken

In de gemeente Rijssen-Holten heeft het vloekverbod weer een dereguleringsronde overleefd. Hoewel je zou vermoeden dat een vloekverbod eerder in Amsterdam op zijn plaats is, schijnt het juist andersom te werken: hoe meer gelovigen, hoe groter de noodzaak om vloeken te verbieden.

Interessant is wel om te zien hoe het verbod gerechtvaardigd wordt. In de streng christelijke politiek zit namelijk een theocratisch angeltje, voor fijnproevers bekend als artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin staat ronduit dat de overheid een taak heeft om valse godsdiensten tegen te gaan en zelfs uit te roeien. Het verbieden van vloeken is daarbinnen natuurlijk slechts een eerste stap. De vroegere ARP heeft deze passage geschrapt, maar SGP en CU houden er nog aan vast. Het lijkt mij, dat dergelijke theocratische uitgangspunten redelijk problematisch zijn, gegeven de scheiding tussen kerk en staat.

Toch heeft, blijkens de weergave van het debat in de Stentor, niemand van de SGP en de CU rechtstreeks op die lijn durven argumenteren. ‘Christenen worden gekwest’, ‘het is een duidelijk signaal’ en ‘de eigenheid van de gemeente wordt er mee uitgedrukt’. Dat zijn nu juist weer heel slappe argumenten om je APV mee te vullen. Om minder christenen te kwesten moet je het verbod ook handhaven, en dat gebeurt niet. Van ‘een duidelijk signaal’ is geen sprake en ‘de eigenheid van de gemeente’ uitdrukken doe je maar in het logo, niet in de APV. Het zou dan ook zuiverder zijn geweest als SGP en CU gewoon eerlijk de theocratische kaart op tafel hadden gegooid, ofwel hun ‘signalen’ uit de APV hadden gehouden. Het CDA bungelt daar dan weer een beetje tussenin. Zij houden geen theocratische kaart tegen de borst, maar verkopen wel dezelfde slappe hap: ‘een moreel appel in een verruwde samenleving’.

Blijft over de juridische formulering van het vloekverbod. Die luidt:

Hoofdstuk 2 Openbare orde
Afdeling 4 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid
Artikel 2.4.7a Vloekverbod/bezigen onwelvoeglijke taal
1. Het is verboden in het openbaar Gods naam oneigenlijk te gebruiken dan wel
onwelvoeglijke taal te bezigen die kwetsend is als bedoeld in artikel 1 van de
Grondwet.
2. Het verbod geldt niet voorzover gedachten of gevoelens worden
geopenbaard als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet, dan wel in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de artikelen 137c, 137e, 147 en 429bis
van het Wetboek van Strafrecht. 

Ik ben aan het puzzelen wat bedoeld wordt met dat kwetsend als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet. Staat hier dat elke discriminatie tevens kwestend is?

1 LD 10/03/2009 om 16:28

“Kwesten”, is dat Rijssens dialect? Ook daarmee kun je de eigenheid van je gemeente uitdrukken.

Overigens lijkt het me dat deze APV-bepaling vernietigd moeten worden door de Kroon, en wel wegens de pertinent onjuiste interpretatie van artikel 1 Grondwet. Dat artikel heeft betrekking op discriminatoire behandeling. Vloeken op straat is geen behandeling.

Vorige post:

Volgende post: