Vrijheid voor Wilders

door Ingezonden op 23/06/2011

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak, Uitgelicht

Post image for Vrijheid voor Wilders

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam is, wat resultaat betreft, duidelijk. Geen van de aan de rechter voorgelegde uitlatingen van Wilders is strafbaar naar Nederlands recht. Bij het aanduiden van de Koran als de ‘Islamitische Mein Kampf’, bij het spreken over de ‘tsunami van islamisering’ en bij het uiten van de wens ‘veel moslims Nederland uit’  is in casu aan de delictsomschrijving van art. 137c Sr (groepsbelediging) noch aan die van art. 137d Sr (aanzetten tot haat discriminatie en geweld) voldaan. Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt overigens tegelijkertijd dat sommige uitspraken op het randje balanceren Dat geldt met name voor de uitlating waarin Wilders in een interview de groei van de islam als volgt beschrijft:

‘Met agressieve elementen. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken’.

Deze uitlating wordt gered, zo valt het oordeel van de rechtbank te begrijpen, doordat Wilders elders in het interview stelt dat hij niets tegen de moslims, maar iets tegen de islam heeft.

Hoe kan het dat het oordeel van de rechtbank zo sterk verschilt van de beslissing van het Hof Amsterdam, waarin aan het OM opdracht werd gegeven Wilders te vervolgen? De eerste reden is dat de Hoge Raad in het zogeheten Islam-gezwel arrest de reikwijdte van art. 137c Sr betrekkelijk nauw heeft omschreven. Een uitlating kan alleen maar groepsbelediging opleveren indien deze onmiskenbaar over een groep mensen gaat. Dat impliceert dat alle uitlatingen van Wilders die zich richten tegen de Islam, in welke bewoordingen dan ook, buiten de reikwijdte van art. 137c vallen.

In de tweede plaats trekt de rechtbank Amsterdam deze benadering grotendeels door naar art. 137d Sr, hoewel dat niet onmiddellijk volgt uit voormeld arrest van de Hoge Raad. In de derde plaats situeert de rechtbank het aanzetten tot haat – anders dan het Hof Amsterdam – dicht in de buurt van de opruiing. Daarom is de enkele mogelijkheid dat uitlatingen tot een conflictueuze tweedeling kunnen leiden, onvoldoende; er dient sprake te zijn van een ‘krachtversterkend element’. De meeste uitlatingen van Wilders voldoen niet aan dit criterium. Een uitzondering geldt overigens voor de reeds aangehaalde passage in het interview.

Een volgend verschil is dat het Hof de verzamelde uitlatingen van Wilders als context van zijn afzonderlijke uitlatingen zag; deze context versterkte voor het Hof veelal het strafwaardige karakter. De rechtbank neemt toch in eerste de plaats de tekst of het interview waaruit de specifieke uitlating afkomstig is als context. Voorts hecht de rechtbank ook een groter belang aan de context van het maatschappelijk debat.

Ten aanzien van art. 137 c Sr was het al staande jurisprudentie dat deze context aan een niet onnodig grievende uitlating het beledigend karakter kon doen ontvallen. De rechtbank lijkt dit ook door te willen trekken naar art. 137d Sr, met name waar het gaat om het aanzetten tot discriminatie. Dat lijkt pas strafbaar te zijn indien er sprake is van ‘grensoverschrijdendheid’.

Enerzijds kan men van geluk spreken dat het slepende proces, dat niet voor een schoonheidsprijs in aanmerking komt, nu ten einde is. Daar staat tegenover dat deze  uitspraak van de rechtbank zeker niet als het definitieve antwoord op een aantal belangrijke vragen inzake de interpretatie van art. 137 d Sr kan gelden. Deze hebben uiteraard ook betrekking op de nieuwe criteria ‘krachtversterkend’ (een elixir?) en grensoverschrijdend  (dienstenverkeer?).

Aernout Nieuwenhuis

{ 11 reacties… read them below or add one }

1 WesvdB 23/06/2011 om 15:39

Ook hier weer, geen interesse voor of wat Wilders zegt feitelijk juist. Alleen maar juristenpraat.

2 GB 23/06/2011 om 16:01

Ook deze reactie weer. Geen interesse voor de vraag of wat de rechtbank zegt juridisch klopt. Alleen maar WesvdBpraat.

3 PB 23/06/2011 om 16:31

Wat WesvdB natuurlijk bedoelt, is dat er een inherente spanning zit tussen het noemen van ‘feiten’ over ‘de Islam’ en het vervolgd worden op basis van het noemen van ‘die feiten’. Veel mensen menen dat Wilders terechtstaat omdat hij simpelweg ‘de feiten’ aangeeft; en daar nu voor vervolgd wordt. In het bijzonder betreft dit de stelling dat de Islam fascistisch is.

Het is inderdaad jammer dat de rechtbank niet expliciet op dit probleem is ingegaan. Het sluit in elk geval niet uit dat de rechtbank het met dhr. Wilders oneens was over de aangedragen uitvoerige wetenschappelijke onderbouwing over het fascistische karakter van de Islam; en dan in het bijzonder de overeenkomsten tussen de Koran en Mein Kampf. Ik kan me zo voorstellen dat de rechtbank niet echt zin had hierover een oordeel te vellen. Door er in zijn uitspraak niet naar te verwijzen, heeft de rechtbank het echter wel impliciet gedaan. Dit soort stellingen poneren als ‘feiten’ is in elk geval niet strafbaar.

Bijvoorbeeld… de hypothese: de Islam is de oorzaak is dat vandaag opnieuw een begrafenisstoet werd verstoord door moslimjongens, want de Sharia stipuleert dat niet-moslims niet in het openbaar begrafenisoptochten mogen houden.
Hier zijn twee feitelijke beweringen en 1 hypothese. Het is feitelijk waar dat moslimjongens een begrafenisoptocht hebben verstoord, en het is feitelijk waar dat de Sharia stipuleert dat niet-moslims niet in het openbaar begrafenisoptochten mogen houden (Reliance of the traveller O.11.5 Non-Muslims (6) are forbidden to openly display wine or pork, (A: to ring church bells or display crosses,) recite the Torah or Evangel aloud, or make public display of their funerals and feastdays.)
Dit betekent echter niet dat de hypothese dat de Islam de oorzaak is waar is. Maar de stelling is ook niet strafrechtelijk vervolgbaar. Daarvoor moet er nog een consequentie aan worden toegevoegd; bijvoorbeeld iets van “dus we moeten nu allemaal hun begrafenissen verstoren, of iets dergelijks….”
Feiten over de Islam zijn dus niet het probleem. het gaat om de koppeling naar de huidige actualiteit en de evt. gevolgtrekkingen die daaruit volgen. Deze kunnen weldegelijk strafbaar zijn.

(Zie Reliance of the Traveller O.

4 WesvdB 23/06/2011 om 17:16

@GB

Juridisch, in een bepaalde zin, klopt het. Mijn interesse gaat zo ver dat ik dat niet alleen meen te kunnen beoordelen, maar ook dat ik heb moeten vaststellen dat de feiten er niet toe hebben gedaan. Wijsneus.

@PB

“Dit betekent echter niet dat de hypothese dat de Islam de oorzaak is waar is”. Was dat maar feitelijk onderzocht…. Woordelijke gevolgtrekkingen strafbaar, Ja. zo zit het recht in elkaar. Op de schop ermee.

5 WJLH 24/06/2011 om 12:44

De rechter stelt slechts vast wat in zijn ogen de wet verbiedt. Sommige(n) (juristen) zullen wijzen op het feit dat de rechter rechtspreekt volgens wet en recht, dat hij volgens de regels van het systeem geen individidueel oordeel velt, maar het recht zo toepast dat wie van te voren juist had toegezien het resultaat had kunnen voorspellen. Andere(n) juristen wijzen op het feit dat het een afweging is, een oordeel, dat het recht elke keer op nieuw gevonden moet worden. In beide zienswijzen doen de zgn. feiten van Wilders er niet toe, de rechtbank is immers geen pauselijk hof zoals dat over Galilei moest oordelen.

Blijft staan dat als Widers geen politicus was geweest (hoe gaat de rechter dat in de toekomst definiëren, wat een bijdrage is aan het maatschappelijk debat?, want alleen op die grondslag ontkomt hij aan veroordeling), hij als elke andere burger was veroordeeld. Het moge allemaal volgens Straatsburgse jurisprudentie zijn, ik denk niet dat de samenleving erbij gebaat is als politici (definitie?), of journalisten wat dat betreft, ander recht op zich zien toegepast dan andere burgers.

6 maartje 26/06/2011 om 20:22

Het commentaar van Heertje:

7 maartje 26/06/2011 om 20:23

Hmmm, embedden werkt niet. Dan maar: klik mijn link.

8 B. Gast 27/06/2011 om 12:15

Volgens de sharia (reliance of the traveller, gecertificeerd door de Al-Azahr universiteit van Cairo) mag een Moslim een niet-Moslim ongestraft doden.
Dit is de letterlijke tekst:
01.1Retaliation is obligatory (A: if the person entitled wishes to take it (dis: 03.8) against anyone who kills a human being purely intentionally and without right. (O: Intentionally is a first restriction and excludes killing someone through an honest mistake, while purely excludes a mistake made in a deliberate injury (def: 02.3), and without right excludes cases of justifiable homicide such as lawful retaliation.)

01.2 The following are not subject to retaliation (niet strafbaar):

(1) a child or insane person, under any circumstances (O): whether Muslim or non-Muslim. The ruling for a person intermittently insane is that he is considered as a sane person when in his right mind, and as if someone continuously insane when in an interval of insanity. If someone against whom retaliation is obligatory subsequently becomes insane, the full penalty is nevertheless exacted. A homicide committed by someone who is drunk is(A: considered the same as that of a sane person,) like his pronouncing divorce (dis; n1.2);
(2) a Muslim for killing a non-Muslim.
(3) a Jewish or Christian subject of the Islamic state for killing an apostate from Islam (O: because a subject of the state is under its protection, while killing an apostate from Islam is without consequences);
(4) a father or mother ( or their fathers or mothers) for killing their offspring, or offspring’s offspring;
(5) nor is retaliation permissible to a descendant for (A: his ancestor’s) killing someone whose death would otherwise entitle the descendant to retaliate, such as when his father kills his mother.

Dus volgens de sahria mag een Moslim een niet-Mosim ongestraft doden.
En niemand die dit boek aanklaagt!! Dit bewijst toch wel het ultra slappe karakter van linkse en politici zonder ruggegraat.

9 RdG 27/06/2011 om 12:40

@ B. Gast

Wel origineel, om een boek aan te willen klagen. Spannende zittingen zouden dat zijn: wordt er wel of geen beroep gedaan op het zwijgrecht?

10 JADB 27/06/2011 om 18:31

@ B. Gast
Volgens heeft Wilders de Koran wel degelijk “aangeklaagd”.

Voor zover de kritiek op Wilders ziet op de door jou aangehaalde regels uit de Sharia, die kennelijk voortvloeien uit de Koran (ik ben geen kenner), ben ik het er nog mee eens ook. Net zoals ik het eens met kritiek op soortgelijke bijbelverzen.

11 Jeroen de Kreek 19/07/2011 om 08:09

Wilders is vrijgesproken omdat hij de rechtspraak gedreigd heeft de bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak te zetten wanneer hij zou worden veroordeeld. Voorts is de zaak Wilders nog lang niet voorbij. Het aanzetten tot haatzaaien en zijn discriminatie is niks vergeleken met zijn overige misdrijven. Lees op http://www.proceswilders.nl wat nog meer te wachten staat.

Reactie achterlaten

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: